Reklama

Gaz

Branża apeluje: Potrzebne jest odważniejsze wsparcie dla biometanu

Autor. Pixabay

Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie, pod warunkiem wprowadzenia nowych mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu - twierdzą eksperci Polskiej Organizacji Biometanu.

Reklama

11 marca br. na stronie  Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu RCL: UC99). Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB), pojawienie się w procesie legislacyjnym dokumentu zawierającego rozdział poświęcony mechanizmom i instrumentom wspierającym wytwarzanie biometanu w instalacjach odnawialnego źródła energii, stanowi istotny krok w rozwoju produkcji korzystnego ekologicznie i ekonomicznie zamiennika gazu ziemnego.„Jako organizacja, która powstała, aby wspierać rozwój biometanu w Polsce, widzimy jednak konieczność uzupełnienia zaproponowanych zmian o rozwiązania, które zdecydowanie ułatwią oraz przyspieszą uruchomienia tego sektora," – mówi Michał Tarka, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Biometanu.

Reklama

Poza rozszerzeniem wprowadzonego nowego instrumentu wsparcia, POB postuluje wdrożenie dodatkowych unormowań prawnych i usprawnień. Wśród głównych postulatów POB należy wymienić w szczególności: możliwość wprowadzenia instrumentów wsparcia dla instalacji biometanowych o mocy większej niż 1 MW; możliwość wprowadzenia instrumentów wsparcia instalacji transportujących wytworzony biometan w postaci sprężonej lub skroplonej inaczej niż sieciami gazowymi; integrację instalacji biometanowych z sieciami gazowymi w Polsce; wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjno-budowlanym instalacji OZE wytwarzających biometan oraz umożliwienie wykorzystania biometanu w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli udział biometanu jako zastępstwa gazu ziemnego w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu drogowego i kolejowego.

Czytaj też

Do tej pory w Polsce nie powstała jakakolwiek instalacja wytwarzająca biometan. Powodem jest brak stabilnego systemu wsparcia, brak uproszczeń w procedurach uzyskania decyzji środowiskowej dla większych projektów, czy brak zachęt regulacyjnych dla operatorów gazowych sieci dystrybucyjnych w zakresie przyłączania instalacji biometanowych. Rozwój sektora biometanowego w Polsce stanowi wyzwanie, które będzie mogło być zrealizowane tylko we współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami: Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedsiębiorstwami paliwowymi, gazowymi oraz branżą biogazową. Ogromny potencjał wytwórczy biometanu może zostać wykorzystany przede wszystkim w oparciu o zapewnienie ekonomicznego uzasadnienia do realizacji trudnych operacyjnie inwestycji, jakimi są duże instalacje biometanowe." – czytamy w uzasadnieniu głównych postulatów POB.

Reklama

Zdaniem POB nowoczesne instalacje biometanowe w Polsce powinny produkować minimum około 5 -8 mln m3 biometanu rocznie, co przekłada się na instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie 3 – 6 MW. Dlatego istnieje potrzeba rozszerzenia proponowanego przez rząd wsparcia dla instalacji o mocy powyżej 1 MW. Umożliwienie długofalowego planowania działań inwestycyjnych w zakresie budowy instalacji biometanowych wymaga zapewnienia niezmienności wsparcia w okresie pozwalającym na zwrot poniesionych przez inwestorów nakładów inwestycyjnych. Z uwagi na skalę projektów i konieczność zaangażowania znacząco większego kapitału, wymagane jest przyjęcie dłuższego niż w przypadku innych technologii OZE okresu wsparcia. POB postuluje, aby był to okres 20 lat od dnia rozpoczęcia generacji biometanu w celu pokrycia ujemnego salda, przyjęty jako maksymalny okres wsparcia, który jest okresem odpowiadającym przeciętnemu cyklowi życia projektu instalacji biometanowej. (POB)

Reklama

Komentarze

    Reklama