Reklama

Gaz

Gaz-System wybuduje ponad 2000 km gazociągów

  • Fot. Orlen/materiały prasowe
    Fot. Orlen/materiały prasowe

Zaktualizowana Strategia GAZ-SYSTEM S.A. tworzy dla polskiego rynku gazu nowe perspektywy biznesowego rozwoju. Podnoszenie konkurencyjności poprzez realizację inwestycji zwiększających techniczne możliwości przesyłu gazu, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego oraz wzmocnienie pozycji GAZ-SYSTEM S.A. na europejskim rynku energetycznym w wyniku utworzenia na bazie infrastruktury przesyłowej spółki fizycznego hubu gazowego w Polsce oraz wzrost przesyłu polskim systemem – to najważniejsze założenia przyjętej Strategii. 

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała Strategię Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku. W ciągu najbliższych dziesięciu lat spółka planuje koncentrować swoje działania na inwestycjach, które pozwolą zwiększyć przepustowość polskiej sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz stworzyć techniczne możliwości do transportu gazu z różnych źródeł i kierunków. 

Efektem realizacji Strategii będzie budowa w kraju kolejnych ponad 2000 km nowoczesnych gazociągów przesyłowych do 2025 r. oraz zapewnienie dostępu do globalnych rynków gazu dzięki efektywnemu wykorzystaniu Terminalu LNG na polskim wybrzeżu. Powstaną nowe połączenia transgraniczne. GAZ-SYSTEM S.A. stworzy w kraju fizyczny hub gazowy, pełniący rolę regionalnego centrum obrotu gazem, a Polska będzie mogła czerpać korzyści gospodarcze z położenia geograficznego w centralnej Europie. 

Zaktualizowana strategia jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na europejskim rynku gazu oraz oczekiwania klientów, dla których dostęp do światowego rynku LNG i możliwość sprowadzania surowca od różnych dostawców stanowią szansę na większą konkurencyjność, a także pozyskanie gazu na atrakcyjnych warunkach cenowych. 

Sytuacja, jaką mamy obecnie na polskim rynku gazu jest szczególna. Nowe inwestycje w infrastrukturę przesyłową w połączeniu z Terminalem LNG w Świnoujściu zupełnie odmienią funkcjonujący obecnie model importowy. Realizacja Strategii GAZ-SYSTEM S.A. pełni kluczową rolę w tym procesie. Nasze zasadnicze cele koncentrują się już nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Obecnie projektujemy nowe techniczne zdolności przesyłowe systemu i tworzymy taki rynek gazu, na którym możliwa będzie pełna alternatywa w doborze dostawców gazu do Polski i całkowita niezależność od dostaw z któregokolwiek kierunku. Ambicją GAZ-SYSTEM S.A. jest stać się silną, konkurencyjną spółką przesyłową wEuropie Środkowo-Wschodniej, która posiada połączenia między różnymi źródłami produkcji gazu ziemnego i systemami ościennymi, gdzie prowadzą działalność potencjalni odbiorcy gazu. Liberalizacja, której podstawą będzie elastyczność wyboru surowca z różnych źródeł i kierunków zapewni naszym obecnym i przyszłym klientom optymalne, konkurencyjne warunki biznesowe – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. 

Spółka stawia przed sobą kolejne wyzwania i definiuje trzy strategiczne kierunki rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku: 

1. budowa silnej pozycji spółki dzięki aktywnemu zaangażowaniu w proces integracji europejskiego rynku gazu, 

2. zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego oraz zachowanie ciągłości świadczenia usług przesyłowych, 

3. podnoszenie efektywności operacyjnej i organizacyjnej spółki. 

Proces integracji krajowego systemu przesyłowego z systemami europejskimi zakłada przede wszystkim budowę infrastruktury, która przyczyni się do zwiększenia przesyłu gazu ziemnego od producentów oraz takiej, która da największe szanse na odbiór gazu z nowych kierunków. Budowa konkurencyjnego rynku zakłada również realizację połączeń transgranicznych wraz z rozbudową krajowej infrastruktury przesyłowej wymaganej do optymalnego działania interkonektorów. Nowym aspektem zaktualizowanej strategii jest plan stworzenia oraz wypromowania w Polsce i dalej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej hubu gazowego na bazie infrastruktury zarządzanej przez GAZ-SYSTEM S.A. W tym kontekście istotny jest również projekt budowy własnego magazynu i świadczenie usługi magazynowania. 

Z działań strategicznych wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego Strategia wymienia kontynuację i usprawnianie procesu obsługi czynności eksploatacyjnych przez służby własne operatora, co pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników zatrudnionych w spółce. 

W ramach trzeciego kierunku strategicznego skoncentrowanego na wzmacnianiu efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa realizowane będą procesy optymalizacji kosztowej i struktury finansowania spółki, a także działania zapewniające skuteczną realizację pozostałych kierunków strategicznych (m.in. odpowiednie dostosowanie systemów informatycznych czy proaktywna polityka personalna). 

Poziom nakładów inwestycyjnych GAZ-SYSTEM S.A. na rozwój systemu przesyłowego utrzyma się na poziomie realizowanym w ostatnich latach. Strategia spółki zakłada ponadto, że dużą rolę w finansowaniu kluczowych projektów nadal będą odgrywać fundusze unijne pozyskane w ramach programów, takich jak POiŚ (Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) oraz instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF). 

Projekty realizowane w ramach przyjętej Strategii GAZ-SYSTEM S.A. w sposób istotny zwiększą konkurencję na rynku gazu, zapewnią realną dywersyfikację dostaw, a przed GAZ-SYSTEM S.A. i polską gospodarką otworzą nowe perspektywy rozwoju, umożliwiając transport gazu za pomocą nowoczesnej, rozbudowanej i w pełni zintegrowanej z europejską siecią infrastruktury. 

Zobacz także: Gaz System - 18 mld m3 gazu popłynie do Polski znad Bałtyku

Zobacz także: Prezes OSM: Polska rozbuduje magazyny gazu. 7 mld m3 w 2025 roku

Reklama

Komentarze

    Reklama