• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Energa w Komitecie Sterującym w sprawie budowy Stopnia Wodnego Siarzewo

Fot. Energa.pl
Fot. Energa.pl

Do prac w Komitecie Sterującym powołanym w sprawie realizacji inwestycji budowy Stopnia Wodnego Siarzewo na Wiśle zaproszono ekspertów z Grupy Energa, którzy mają pełnić rolę doradczą w pracach przygotowawczych związanych z realizacją tego ważnego dla gospodarki kraju przedsięwzięcia.

W posiedzeniu inaugurującym działalność Komitetu Sterującego udział wzięli wiceministrowie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, energii oraz środowiska, wiceprezesi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawiciele Grupy Energa, którzy mają pełnić rolę ekspercką i doradczą.

Przewodniczącym Komitetu Sterującego został Mateusz Materna, wiceminister GMiŻŚ, który podkreślił, że realizacja projektu jest szczególnie ważna z punktu widzenia ochrony przed powodzią i zapewnienia bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku. Ponadto stopień wodny w Siarzewie umożliwi rozwój śródlądowych dróg wodnych (droga wodna E-40) oraz zapewni dostawy energii elektrycznej z odnawialnego źródła dla potrzeb Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Na posiedzeniu przyjęto regulamin oraz zaplanowano przebieg dalszych prac. Do zadań Komitetu należy m.in. koordynacja realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Stopnia Wodnego Siarzewo na Wiśle oraz opracowanie i monitorowanie harmonogramu tego przedsięwzięcia. Komitet będzie wspierał prowadzenie uzgodnień międzyresortowych oraz międzyinstytucjonalnych.

- Dla Energi, która pełni funkcję operatora stopnia wodnego we Włocławku, rozpoczęcie prac umożliwiających zaprojektowanie i realizację inwestycji w postaci stopnia wodnego wraz z częścią energetyczną poniżej Włocławka to jest niezmiernie istotne  – mówi p.o. prezesa Energa SA, Alicja Barbara Klimiuk. – Budowa kolejnego stopnia wodnego na Wiśle, jest ważna z uwagi na warunki eksploatacji i utrzymanie w dobrej kondycji pracy elektrowni wodnej we Włocławku, zapobieżenie klęsce ekologicznej i degradacji środowiska. Nowy stopień wodny na Wiśle stwarza możliwość uzyskania dodatkowych mocy czystej energii elektrycznej. Nasz spółka, Energa Invest ma doświadczenie w eksploatacji elektrowni wodnych i ma warunki, aby ubiegać się o status operatora części energetycznej planowanej inwestycji.

Członkowie Komitetu zapoznali się z historią i dorobkiem dotychczas przeprowadzonych działań Grupy Energa w zakresie planowanej budowy na Wiśle II stopnia wodnego. Na pierwszym posiedzeniu podjęto uchwały wnioskujące do Energi o prowadzenie dalszych działań eksperckich, przedprojektowych dotyczących między innymi prowadzenia stałego monitoringu środowiskowego.

Na podstawie raportu środowiskowego, opracowanego przez specjalistów Energi Invest inwestor - Przedsiębiorstwo Wody Polskie uzyskał już Decyzję środowiskową dotyczącą planowanego przedsięwzięcia. Decyzja ta ma status natychmiastowej wykonalności i otwiera drogę do kolejnego etapu realizacji inwestycji. 

Podczas obrad Komitetu omówiono także propozycję formuły realizacji inwestycji. Jako bardziej korzystną dla tego projektu wskazano formułę tradycyjną - z rozdzielonymi zakresami: projektowania i budowy. Uznano, że takie rozwiązanie jest bardziej dopasowane do realizacji złożonych, rozciągniętych w czasie i wielkoskalowych projektów budowlanych. Skutkować to będzie tym, że wybór podmiotu realizującego inwestycję zostanie przeprowadzony przez Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie - po opracowaniu projektu budowlanego do pozwolenia  na realizację inwestycji. Szacuje się, że prace projektowe potrwają około 2 lata.

Jak podkreślają przedstawiciele Grupy Energa w Komitecie Sterującym, Maria Stępniewska i Mariusz Gajda, prace związane z przygotowaniem inwestycji, projektami stwarzają możliwość wykorzystania rozwiązań modelowych naszej myśli technicznej i innowacyjnej, wykorzystanie potencjału polskich uczelni i przemysłu. To również możliwość przyspieszenia realizacji projektu i optymalizacji kosztów realizacji całego przedsięwzięcia.

pam/Energa 

Komentarze