Reklama

Elektroenergetyka

Enea: wzrost wyników w I kwartale 2017

Fot. Enea
Fot. Enea

O 10,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł zysk netto Grupy Enea, który ukształtował się na poziomie 321 mln zł. Innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny w I kwartale 2017 r. uzyskał 2.710 mln zł przychodów ze sprzedaży netto oraz wypracował 666 mln zł EBITDA. Grupa chce współtworzyć w Polsce ekosystem innowacji i podejmuje związane z tym inicjatywy. Działania Enei nakierowane są na umacnianie bezpieczeństwa energetyczne kraju i pewność dostaw energii dla Klientów.

Grupa Enea w I kwartale 2017 r. odnotowała wzrost wyników operacyjnych. W tym okresie Grupa wyprodukowała 3.756 GWh energii elektrycznej, czyli o 12,1% więcej w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Koncern surowcowo-energetyczny osiągnął również wzrost sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym o 5,2% r/r, która ukształtowała się na poziomie 4.975 GWh. Firma zwiększyła także wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o 120 GWh, czyli o 2,4% r/r. Grupa może się również pochwalić wzrostem sprzedaży węgla o 205 tys. ton, czyli o 9,4% r/r.

„Budujemy optymalny model funkcjonowania Grupy, który wzmacnia jej siłę i pozycję rynkową. Prowadzimy racjonalny program inwestycyjny dbając zarazem o bezpieczeństwo finansowe i stabilność. Koncentrujemy się na wypracowaniu synergii i efektów kosztowych. Uzyskujemy wyniki finansowe na zakładanym poziomie, osiągamy wzrost sprzedaży i produkcji w całym łańcuchu wartości. Konsekwentnie realizujemy naszą Strategię Rozwoju, a dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju, stabilność i niezawodność dostaw dla naszych Klientów” powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Zobacz także: Prezes Enei dla Energetyka24: widzimy dużą synergię Połańca i Bogdanki

Grupa Enea koncentruje się zarówno na wzroście organicznym, jak i poprzez stanowiące okazje rynkowe akwizycje. Taki model rozwoju zwiększa siłę rynkową Enei i pozwala Grupie budować trwałe przewagi konkurencyjne w wymagającym otoczeniu.

W I kwartale 2017 r. Grupa wydała na inwestycje 1.841 mln zł, z czego 1.347 mln zł przeznaczono na inwestycje kapitałowe, w tym rozliczenie transakcji przejęcia jednego z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej w kraju - Elektrowni Połaniec - w wysokości 1.264 mln zł. Przy nabyciu Elektrowni Połaniec Enea skorzystała głównie ze środków własnych, w tym także ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji akcji oraz emisji obligacji dostępnej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

„Trwa rozpoczęty tuż po transakcji proces integracji Enei Połaniec z Grupą. Dzięki temu Grupa będzie mogła w pełni korzystać z synergii jakie niesie ze sobą inwestycja i utworzony przez Eneę wydobywczo-wytwórczy obszar Kozienice-Bogdanka-Połaniec” zaznaczył Mirosław Kowalik.

Nakłady inwestycyjne w obszarze wytwarzania w trakcie trzech pierwszych miesięcy roku ukształtowały się na poziomie 245 mln zł. Z kolei w obszarze dystrybucji wyniosły 150 mln zł.

W I kwartale br. na budowie wysokosprawnego bloku energetycznego 1.075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Kozienice przeprowadzono zimny rozruch kotłowni rozruchowej, systemu pompowni wody surowej i elektrofiltru. Zakończono również tzw. gorący rozruch układu nawęglania w zakresie rozładunku węgla na place węglowe – rozładowano 12 tys. ton węgla. Wystawiony został także raport o gotowości pola 400 kV do podania napięcia oraz nastąpiło zasilenie energią elektryczną 400kV transformatorów BAT 10-30, BBT 10-20. Cała inwestycja, na którą składa się ok. 30 tys. szczegółowych zadań, jest obecnie gotowa w 98%.

Celem Enei jest współtworzenie ekosystemu innowacji w Polsce

Grupa stawia na innowacyjność we wszystkich ogniwach łańcucha wartości. Potwierdzeniem takiego podejścia jest zaangażowanie Enei w rozwój elektromobilności. W kwietniu 2017 r. Enea została członkiem klastra „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”. Klaster został utworzony z inicjatywy firmy Solaris w listopadzie 2016 r., a do współpracy przystąpiły uczelnie, jednostki naukowe i przedsiębiorstwa. Celem klastra jest współpraca na rzecz rozwoju e-mobilności, w szczególności autobusów elektrycznych i komponentów służących do ich budowy, które będą oparte na rozwiązaniach technicznych wypracowanych w Polsce. Projekt ustawy o elektromobilności, której wejście w życie planowane jest na styczeń 2018 r., zakłada, że od 2028 r. 30% miejskiej floty autobusowej będzie złożonych z pojazdów elektrycznych. Z perspektywy sektora elektroenergetycznego przewidywany rozwój e-mobilności wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz na przyszłe funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.

Pojawiające się nowe technologie, rosnące oczekiwania Klientów oraz zmieniające się otoczenie gospodarcze w Polsce i na świecie wpływają na zmiany w sposobie funkcjonowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Odpowiedzialna w Grupie za obszar dystrybucji spółka Enea Operator z powodzeniem wdraża innowacyjne rozwiązania, koncertujące się na modernizacji i rozbudowie sieci dystrybucyjnej zgodnie z wiodącymi trendami w energetyce, którymi są m.in. rozwój inteligentnych sieci i nowoczesnych systemów IT wspierających zarządzanie siecią, czy nowe rozwiązania instytucjonalne i techniczne, takie jak klastry, spółdzielnie energetyczne, czy rynek prosumencki.

Przykładową inwestycją, wpisującą się w te trendy, jest uruchomiona w marcu br. nowoczesna Centralna Dyspozycja Mocy, która pozwala na zarządzanie z jednego miejsca należącą do Enei Operator siecią wysokiego napięcia w północno-zachodniej Polsce. CDM umożliwi elastyczne, szybkie i kompleksowe reagowanie na wydarzenia występujące w sieci 110 kV. Inwestycja istotnie przyczynia się do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do Klientów.

W wymagającym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym Grupa Enea generuje satysfakcjonujące wyniki finansowe

W I kwartale 2017 r. Grupa Enea wypracowała 2.710 mln zł przychodów ze sprzedaży netto. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 666 mln zł. Zysk netto, po wzroście o 10,6% r/r, wyniósł 321 mln zł.

W okresie styczeń-marzec 2017 r. najwyższa EBITDA, 262 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Najwyższy przyrost EBITDA, wynoszący 33 mln zł, wypracowany został w obszarze obrotu, który I kwartał 2017 r. zamknął wynikiem EBITDA wynoszącym 51 mln zł. EBITDA obszaru wytwarzania wyniosła w analizowanym okresie 202 mln zł, natomiast obszaru wydobycia, po wzroście o 18,6% r/r, 178 mln zł.  

„Działalność Grupy znajduje się pod presją otoczenia rynkowego i regulacyjnego. Naszym zadaniem jest elastyczna adaptacja do jego warunków. W każdym ogniwie naszego łańcucha wartości prowadzimy aktywne działania optymalizacyjne, starając się budować nowe i maksymalnie wykorzystywać już istniejące efekty synergii. To znajduje odzwierciedlenie w generowanych wynikach finansowych” powiedział Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama