Reklama

Elektroenergetyka

Enea prezentuje wyniki półroczne

Fot. www.enea.pl
Fot. www.enea.pl

Pierwsze półrocze 2017 r. to dla Grupy Enea dalsze działania na rzecz budowy potencjału rozwojowego. W lutym Grupa przyjęła Strategię Rozwoju dla Obszaru Wydobycie. Z kolei w marcu Enea zakończyła sukcesem akwizycję Elektrowni Połaniec, która już od pierwszych miesięcy buduje dodatkową wartość Grupy. Realizowane przez Eneę kierunki rozwoju innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego mają odzwierciedlenie w osiągniętych w I półroczu tego roku wynikach finansowych. Grupa Enea odnotowała bardzo dobry wynik EBITDA, który wzrósł o 12,6% r/r i wyniósł 1.358 mln zł przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży netto na poziomie 5.567 mln zł i zysku netto na poziomie 624 mln zł, czyli większym o 32,4% r/r.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2017 r. Grupa Enea wytworzyła 9.337 GWh energii elektrycznej (wzrost o 37,2% r/r), z czego 8.484 GWh (wzrost o 29,9% r/r) pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 9.654 GWh, czyli zwiększyła się o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. Enea zwiększyła również wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 8,2% r/r. Natomiast produkcja węgla handlowego w Grupie osiągnęła poziom 4,6 mln ton. Na podobnym poziomie utrzymywała się również sprzedaż węgla w tym okresie, co oznacza również wzrost o 6,5% r/r.

,,W I półroczu 2017 r. Grupa Enea kontynuowała działania ukierunkowane na realizację zakładanych celów strategicznych. Osiągnięte wyniki finansowe i operacyjne potwierdzają, że dzięki efektywnemu współdziałaniu obszarów biznesowych umacniamy pozycję Grupy na rynku" – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Zobacz także: Chiński węgiel, Połaniec i Kozienice, czyli Enea prezentuje wyniki półroczne

,,Jesteśmy stabilnym i silnym koncernem surowcowo-energetycznym, który rozwija się w sposób zrównoważony i systematyczny. Dlatego, po zrealizowaniu w ostatnich miesiącach budujących wartość Grupy inwestycji i osiągnięciu zamierzonych wyników finansowych, koncentrujemy się obecnie na maksymalnym wykorzystaniu efektów synergii występujących w ramach posiadanych przez nas aktywów" – dodał prezes Kowalik.

Grupa Enea regularnie uzyskuje bardzo dobre wyniki finansowe – zrównoważona struktura EBITDA stanowi silne podstawy dalszego rozwoju

Grupa Enea zamknęła I półrocze 2017 r. odnotowując skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto na poziomie 5.567 mln zł. Po wzroście o 12,6% r/r skonsolidowana EBITDA wyniosła 1.358 mln zł. Zysk netto zwiększył się o 32,4% r/r, do 624 mln zł.

W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. najwyższa EBITDA, 517 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Najwyższy przyrost EBITDA, wynoszący 96 mln zł (wzrost o 28,9% r/r), wypracowany został w obszarze wytwarzania, który I półrocze 2017 r. zamknął wynikiem wynoszącym 427 mln zł. Podstawowym czynnikiem zmiany EBITDA w tym obszarze był wzrost mocy wytwórczych wynikający z akwizycji Elektrowni Połaniec. Wynik EBITDA obszaru obrotu, po wzroście o 54 mln zł (107,8% r/r), ukształtował się na poziomie 105 mln zł, natomiast obszar wydobycia odnotował w tym okresie 321 mln zł EBITDA.

,,Grupa Enea regularnie odnotowuje dobre i stabilne wyniki finansowe i operacyjne. Wyniki I półrocza 2017 r. osiągnęliśmy m.in. dzięki istotnemu wzmocnieniu jej siły i pozycji na rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce za sprawą zrealizowanej pod koniec I kwartału akwizycji Elektrowni Połaniec, jednej z największych transakcji w polskiej energetyce. Obecnie intensywnie pracujemy nad optymalizacją naszego obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec, aby maksymalnie wykorzystać efekty synergii występujące w ramach posiadanych przez nas aktywów" – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Z zysku za 2016 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom 0,25 zł na akcję. Była to kwota rekomendowana przez Zarząd, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą i ostatecznie uchwalona 26 czerwca 2017 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Enei.

,,Enea w swojej działalności na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo finansowe. Chce być spółką dywidendową, jednak poziom wypłaty musi być dostosowany do wielkości wypracowanego zysku, jej możliwości finansowych i planowanego rozwoju" – podkreślił Mirosław Kowalik.

Grupa Enea realizując zaplanowane inwestycje wzmacnia pozycję rynkową

Realizując zaplanowane w strategii inwestycje, Grupa Enea zwiększa swoją siłę. W I półroczu 2017 r. Grupa przeznaczyła na inwestycje 2.445 mln zł, z czego 1.608 mln zł na inwestycje kapitałowe, w tym zakup Elektrowni Połaniec, 329 mln zł zainwestowano w obszarze wytwarzania, 344 mln zł w obszarze dystrybucji, a 139 mln zł w obszarze wydobycia. Do końca 2017 r. Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje łącznie 4.311 mln zł.

W końcowej fazie realizacji znajduje się obecnie budowa kluczowej inwestycji Grupy Enea – bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1.075 MW w Elektrowni Kozienice, wyposażonego w najnowocześniejsze rozwiązania ekologiczne z możliwością dobudowania w przyszłości instalacji CCS służącej do wychwytywania CO2 (status CCS ready). Blok z powodzeniem przeszedł 1 września pierwszą synchronizację z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Przed synchronizacją konieczne było uruchomienie wszystkich układów technologicznych - prace te odbywały się w ostatnich kwartałach. Zaawansowanie inwestycji na koniec sierpnia wynosiło 99%.

,,Inwestycja wkracza w ostatnią fazę. Pierwsza synchronizacja oznacza załączenie generatora nowego bloku do pracy synchronicznej z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, czyli możliwość pracy bloku w połączeniu z KSE i produkcję energii elektrycznej. W najbliższych miesiącach blok będzie przechodził testy oraz rozpocznie się ruch próbny służący regulacji i optymalizacji jego pracy" – powiedział Rafał Szymański, p.o. wiceprezesa Enei ds. korporacyjnych.  

Grupa Enea jest już po analizach związanych z dostosowaniem aktywów wytwórczych do konkluzji BAT. W przypadku Elektrowni Kozienice wiąże się to z inwestycjami na poziomie ok. 150 mln zł. Zakres inwestycji obejmie m.in. modernizację elektrofiltrów bloków 200 MW oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin (IOS) nr I, II i IV. W przypadku Elektrowni Połaniec szacowana kwota to ok. 350 mln zł, a zakres prac obejmie m.in. dokończenie zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) i modernizację absorberów IOS, a także elektrofiltrów. Grupa zapowiada, że jej jednostki wytwórcze będą spełniały normy w wymaganym przez konkluzje BAT terminie.

Kluczowymi elementami rozwoju Grupy będą innowacje. Branża energetyczna, w tym Grupa Enea, już dziś jest ważnym odbiorcą innowacyjnych rozwiązań, które są wdrażane np. w sieciach dystrybucyjnych, czy przy produkcji energii elektrycznej. Enea widzi też znaczący potencjał w realizacji z ośrodkami naukowymi i samorządami wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze autobusów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania. Dlatego w kwietniu 2017 r. Enea została członkiem klastra „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”.

..Innowacyjność jest dla nas nie tylko jednym z kluczowych warunków rozwoju. Innowacyjność chcemy wprowadzić do DNA naszej Grupy. Koncentrujemy się na poszukiwaniu nowych rozwiązań i pomysłów. Szukamy ich na rynku oraz wewnątrz organizacji. Chcemy je wykorzystać, by zrealizować wizję przedsiębiorstwa innowacyjnego, które wyprzedza i spełnia oczekiwania Klientów oraz jest gotowe na wyzwania przyszłości" – powiedział Mirosław Kowalik.

LW Bogdanka po I półroczu 2017 r. – bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne

Lubelski Węgiel Bogdanka wypracował w I półroczu 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgające 902,1 mln zł (wzrost o 6,3% r/r) oraz zysk netto w wysokości 112,1 mln zł (wzrost o 49,6% r/r). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 147,5 mln zł (wzrost o 52,7% r/r), a EBITDA 318,6 mln zł (wzrost o 14,9% r/r). LW Bogdanka niezmiennie wyróżnia się na tle branży bardzo dobrymi wynikami dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Rentowność EBITDA w I półroczu 2017 r. wyniosła 35,3%, co oznacza, że jest jedną z najwyższych w branży.

Bogdanka umacnia swoją silną pozycję rynkową. Po I półroczu 2017 r. jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 18,0%, a w rynku węgla energetycznego dostarczanego do energetyki zawodowej na poziomie 26,2%. Zrealizowana w II kwartale 2017 r. produkcja była zgodna z planem i wyniosła 2,1 mln ton (wzrost o 9,5% r/r). Sprzedaż w tym okresie była nieco wyższa od produkcji i wyniosła 2,3 mln ton (wzrost o 3,6%). W całym I półroczu tego roku, wydobycie węgla osiągnęło poziom 4,6 mln ton (wzrost o 6,4%). Na podobnym poziomie utrzymywała się również sprzedaż w tym okresie – 4,7 mln ton, co oznacza, że wzrosła o 6,5% r/r. Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w I połowie 2017 r. wyniosła 15 km, co oznacza wzrost o 16,3% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r.

LW Bogdanka dzięki zmianie miksu ścian i poprawie jakości urobku (wyższe wydobycie ze ścian kombajnowych) odnotowuje od II kwartału 2016 r. coraz wyższy poziom uzysku – w II kwartale 2017 r. wyniósł on ok. 68,3% wobec 61,2% w II kwartale 2016 r.

jw/materiały prasowe

Komentarze