Reklama

Elektroenergetyka

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGE

Fot.: PGE
Fot.: PGE

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje , iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 listopada 2018 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej p. Artura Bartoszewicza, członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie, do składu Rady Nadzorczej z dniem 14 listopada 2018 r. powołany został p. Radosław Winiarski.

Pan Radosław Winiarski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Od 2001 roku jest pracownikiem naukowym UW, Wydziału Zarządzania (Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych). W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UW.

Od 2016 roku związany z Ministerstwem Energii, gdzie sprawuje funkcję naczelnika Wydziału w Departamencie Nadzoru i Polityki Właścicielskiej. W latach 2007-2016 zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pan Radosław Winiarski od września 2017 roku zasiada również w radzie nadzorczej spółki Lotos Upstream sp. z o.o. W poprzednich latach zasiadał w radach nadzorczych m.in. Enea S.A., H. Cegielski S.A. oraz Polfa Tarchomin S.A.

Pan Radosław Winiarski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Radosław Winiarski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

ML/PAP

Komentarze