Reklama

Wiadomości

URE zatwierdził taryfy na prąd. Wzrosty są, ale tak naprawdę ich nie ma

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu i pięciu największym spółkom dystrybucyjnym. Jednakże wiadomość ta nie będzie miała prostego przełożenia na ceny prądu dla większości odbiorców. Ustawodawca zdecydował się bowiem wcześniej zaingerować w rynek i zamrozić ceny.

Reklama

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) i, w tym roku wyjątkowo, jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZE.

Reklama

Regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator. Taryfy dystrybucyjne zatwierdzane są dla odbiorców wszystkich grup taryfowych (również dla biznesu i przemysłu).

Jak wynika z informacji opublikowanej przez Urząd, stawki taryfowe wzrosły o średnio 60%. Jednak w przyszłym roku - wyjątkowo - nie będzie miało to przełożenia na ceny dla konsumentów. URE podkreślił, że dla odbiorcy ważne jest, że od stycznia przyszłego roku – do określonego w przepisach rocznego limitu zużycia energii elektrycznej – będą go obowiązywały ceny i stawki zgodne z taryfami stosowanymi w dniu 1 stycznia 2022 r.

Reklama

Przypomniano, że w nadchodzącym roku ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh) zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 r.

Jak wynika z komunikatu, za zużycie energii ponad te wielkości sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh. Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do ww. limitów zużycia.

"Jeżeli odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane limity zużycia – za każdą kilowatogodzinę (kWh) dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok" – podano.

W komunikacie przypomniano, że rozwiązania osłonowe wprowadzone przez ustawodawcę – zarówno te dotyczące zamrożenia cen sprzedaży, jak i stawek dystrybucji – dotyczą określonych poziomów rocznego zużycia energii elektrycznej. Wśród odbiorców indywidulanych najliczniejszą, bo blisko 87-procentową (ok. 13,5 mln), jest Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym). W tej grupie średnie roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 1,8 tys. kWh.

"Tegoroczne taryfy, kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia poziomu i wypłaty rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym" – powiedział cytowany w komunikacie prezes URE Rafał Gawin.

URE poinformował, że w treści taryf sprzedawców z urzędu na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych, jak i taryf dystrybutorów energii elektrycznej zatwierdzonych 17 grudnia br. przez Prezesa URE, zawarto informacje dotyczące zarówno cen energii i stawek dystrybucyjnych na 2023 r., jak i tych obowiązujących w 2022 r.

Jak wskazano w komunikacie, wszystkie ceny i stawki opłat zatwierdzane i podawane przez URE są cenami i stawkami netto.

W Polsce mamy 15,5 mln odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Według danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf średnie zużycie w grupie G w 2021 r. wynosiło 2 tys. kWh. Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowi 87 proc. odbiorców z grupy G (ok 13,5 mln). Statystycznie średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosi 1,8 tys. kWh.

Sprzedawców energii, którym taryf nie zatwierdza prezes URE, także obowiązuje zamrożenie cen dla odbiorców na 2023 r. Te przedsiębiorstwa w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi (poza grupą odbiorców, którzy podpisali umowy z gwarancją ceny) zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców są zobowiązane stosować – do określonych limitów zużycia – średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf zatwierdzonych na 2022 r. przez Prezesa URE.

Za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożonych i maksymalnych cen energii w 2023 r. przedsiębiorstwom energetycznym będą przysługiwały rekompensaty (różnica między ceną/stawką z taryfy a ceną wskazaną w rozliczeniu z odbiorcą uprawnionym).

jw/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama