Reklama

Wiadomości

Senacka komisja przyjęła poprawki do ustawy ograniczającej wzrost cen energii

Fot. Canva

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności we wtorek przyjęła poprawki do ustawy ograniczającej wzrost cen energii elektrycznej, która wprowadza m.in. mechanizm ceny maksymalnej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami.

We wtorek senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności omawiała ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Głównym celem tej ustawy jest wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami.

W trakcie dyskusji senator Koalicji Obywatelskiej Władysław Komarnicki zaproponował, aby mechanizmem ceny maksymalnej objąć wszystkie przedsiębiorstwa z branży piekarniczej, bez względu na ich wielkość. Obecnie ustawa dotyczy wyłącznie firm małych i średnich, tj. takich, w których liczba zatrudnionych nie przekracza 250 osób.

W odpowiedzi wiceminister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska powiedziała, że Unia Europejska ograniczyła pomoc dotyczącą cen energii do określonej grupy firm i duże przedsiębiorstwa piekarnicze nie kwalifikują się do wsparcia. Zwróciła uwagę, że dzięki działaniom rządu ceny energii już spadają.

„Będziemy mieli duża satysfakcję, jeśli nie będziemy musieli nikogo obejmować limitem ceny maksymalnej, bo cena będzie niższa. Liczymy, że dzięki naszym rozwiązaniom dokładnie tak będzie" – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Czytaj też

W trakcie dyskusji zgłoszone zostały głownie poprawki o charakterze legislacyjnym i porządkującym i to one zostały przyjęte przez senatorów w głosowaniu. Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejfneld zapowiedział jednak zgłoszenie poprawek podczas drugiego czytania.

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku ma na celu wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami. Chodzi o gospodarstwa domowe, mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty użyteczności publicznej, jak m.in. placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły lub inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aquaparki. Mechanizm obejmie też jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu m.in. dróg, wodociągów i kanalizacji, transportu zbiorowego i porządku publicznego. Ustawą objęci będą także producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, a także obiekty sportowe szkolące m.in. członków kadry narodowej.

Zgodnie z ustawą w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą z niepełnosprawnością; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. Łączny koszt rekompensat ma wynieść 19,7 mld zł.

Ustawa przewiduje, że wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli przekazać odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny będące nadmiarowym przychodem, według przyjętego w ustawie sposobu obliczania. Szczegółowy sposób obliczania limitu ceny na potrzeby kalkulacji kwoty odpisu zostanie ustalony w rozporządzeniu rządu. Obowiązek wpłat na Fundusz obejmie okres od 1 grudnia 2022 do 31 czerwca 2023.

Źródło:PAP

Komentarze