Reklama

Wiadomości

Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych. Jest wzór wniosku

Fot. Unsplash/Julian Hochgesang
Fot. Unsplash/Julian Hochgesang

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w piątek projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych tzw. podmiotów wrażliwych niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Chodzi m.in. o żłobki, noclegownie i kościoły.

Reklama

Projekt rozporządzenia MKiŚ udostępniony w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji dotyczy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta wprowadziła rekompensaty dla producentów ciepła sieciowego za jego sprzedaż po regulowanych cenach, dodatki do nośników ciepła dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych, które samodzielnie ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Reklama

Wzór wniosku zamieszczony w załączniku do projektu rozporządzenia zawiera miejsca na wpisanie danych osobowych i identyfikacyjnych podmiotu wrażliwego, który wniosek składa. Należy też określić rodzaj podmiotu - do wyboru są 22 rodzaje, w tym: podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostka organizacyjna pomocy społecznej, noclegownia lub ogrzewalnia, jednostka wsparcia rodziny, podmiot systemu oświaty, szkolnictwa wyższego, żłobek, kościół lub związek wyznaniowy, wspólnota mieszkaniowa, związek zawodowy i inne.

W dalszej części wzoru wniosku składający dokonuje wyliczenia wnioskowanej wysokości dodatku. Jest to skorygowana współczynnikiem 0,4 różnica między zakładanym rocznym kosztem zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania w 2022 r. oraz średnia kosztów zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczona z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku.

Reklama

Zgodnie z projektem we wniosku będzie trzeba podać również informacje o rodzaju źródła ciepła. Do składanego wniosku będzie należało obowiązkowo załączyć oryginały lub poświadczone kopie dokumentów zakupu paliwa.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama