Reklama

Elektroenergetyka

Towarowa Giełda Energii uzyskała zgodę KNF na prowadzenie Zorganizowanej Platformy Obrotu

Fot. www.tge.pl
Fot. www.tge.pl

16 kwietnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję potwierdzającą uprawnienie TGE do prowadzenia Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF).

W związku z wejściem w życie Dyrektywy MiFID2 Towarowa Giełda Energii, podobnie jak inne podmioty, musiała dostosować swoją działalność do reżimu europejskiej regulacji. W drodze konsultacji z rynkiem, została podjęta decyzja o przekształceniu Rynku Terminowego Towarowego energii elektrycznej i gazu w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2.

OTF (Organised Trading Facility) to Zorganizowana Platforma Obrotu, przez którą rozumie się wielostronny system, niebędący rynkiem regulowanym ani alternatywnym systemem obrotu, kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie oferty kupna i sprzedaży.  Przedmiotem obrotu na OTF mogą być różne instrumenty (w tym obligacje, strukturyzowane produkty finansowe, uprawnienia do emisji, instrumenty pochodne) oraz produkty energetyczne, które muszą być wykonywane przez fizyczną dostawę.

Od 1 maja br. przedmiotem obrotu na OTF będą produkty na następujących rynkach:

  • Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE),
  • Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG),
  • Rynku Terminowym Praw Majątkowych (RTPM).
Reklama

Komentarze

    Reklama