Elektroenergetyka

Tauron: 2,4 mld zł EBITDA w pierwszym półroczu

Fot. Tauron
Fot. Tauron

"Grupa Tauron wypracowała w pierwszym półroczu 2020 r. dobre wyniki finansowe, czego potwierdzeniem jest uzyskana EBITDA w wysokości ponad 2,4 mld zł. Cieszę się z dobrych wyników produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co jest wynikiem konsekwentnej realizacji Zielonego Zwrotu Taurona" – mówi Wojciech Ignacok, prezes spółki.

– Pandemia nie zakłóciła bieżącej działalności operacyjnej żadnej z naszych spółek, tym niemniej szacujemy, że jej skutki przełożyły się na obniżenie EBITDA o około 150 mln zł. Chciałbym podkreślić, że na bieżąco podejmujemy wysiłki mające na celu ochronę pracowników – dodaje Wojciech Ignacok.

– Skorzystaliśmy też z programów pomocowych rządu wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, dzięki którym spółki z Grupy Tauron otrzymały łącznie 50 mln zł wsparcia z tarczy antykryzysowej – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów. – W I półroczu realizowaliśmy także działania, których wynikiem jest utrzymanie stabilnej sytuacji płynnościowej Grupy Tauron. W ich ramach pozyskaliśmy finansowanie od banków na łączną wartość 1 mld zł. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miało osiągnięcie porozumień ze stroną społeczną, co umożliwiło rozwiązanie rezerw w łącznej wysokości ponad 530 mln zł – mówi Marek Wadowski.

W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa dostarczyła łącznie 24,6 TWh energii elektrycznej, na rzecz 5,7 mln klientów. W analogicznym okresie 2019 r. dostarczono łącznie 26,08 TWh energii elektrycznej do 5,63 mln odbiorców. Spadek zużycia energii elektrycznej był przede wszystkim konsekwencją zamrożenia gospodarki na skutek pandemii koronawirusa.

W analizowanym okresie jednostki wytwórcze Grupy wyprodukowały łącznie 5,87 TWh energii elektrycznej, o 18 proc. mniej niż w pierwszym półroczu 2019 r. (7,15 TWh). Niższy wolumen wynikał z remontów części jednostek wytwórczych Grupy w celu ich dostosowania do spełnienia wymogów konkluzji BAT i przyjętej strategii handlowej uwzględniającej warunki rynkowe.

Segment Odnawialne Źródła Energii obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych wyprodukował 0,75 TWh energii elektrycznej, tj. o 44 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,52 TWh), co wynikało z korzystnych warunków wietrznych oraz produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe nabyte we wrześniu 2019 r. Produkcja energii z biomasy wyniosła 0,24 TWh, tj. o 41 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,17 TWh).

Produkcja ciepła wzrosła do poziomu 6,7 PJ, tj. o 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., dzięki m.in. uciepłownieniu bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza.

W pierwszym półroczu 2020 r. 63 proc. zapotrzebowania segmentu Wytwarzanie na węgiel zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych. Pozostała część została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

Przychody ze sprzedaży Grupy Tauron w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 9,9 mld zł i były o 6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r. Na wzrost przychodów pozytywnie wpłynęły wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższe stawki usług dystrybucyjnych.

Grupa wypracowała w pierwszym półroczu 2020 r. ponad 2,4 mld zł EBITDA. Największe znaczenie w strukturze EBITDA Grupy miał Segment Dystrybucja, którego wynik EBITDA osiągnął poziom 1,69 mld zł (70-proc. udział). Segment Sprzedaż (17-proc. udział) wypracował wynik EBITDA w wysokości 403 mln zł, a Segment OZE – 164 mln zł (7-proc. udział). Marża EBITDA wyniosła 24,3 proc. i była wyższa o 0,5 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2019 r.

Grupa zanotowała 316 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Na wynik netto pierwszego półrocza znaczący wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w segmencie Wydobycie i Wytwarzanie w wysokości 227 mln zł, co wpłynęło na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto o 184 mln zł oraz odpis wynikający z reklasyfikacji aktywów TAURON Ciepło jako aktywów przeznaczonych do sprzedaży (806 mln zł).

Inwestycje

W pierwszym półroczu 2020 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 1 812 mln zł i były wyższe o 170 mln zł (10 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Wzrost ten wynika z wyższych nakładów w segmentach Wytwarzanie (wzrost o 198 mln zł) i Dystrybucja (wzrost 46 mln zł).

Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (908 mln zł), głównie na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (423 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (423 mln zł). W segmencie Wytwarzanie nakłady inwestycje wyniosły 699 mln zł, a największe inwestycje związane były z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie (310 mln zł) oraz dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT (135 mln zł). Budowa bloku w Jaworznie jest zaawansowana w 98 proc., a jego oddanie do eksploatacji jest zaplanowane do połowy listopada.

Zadłużenie i finansowanie

Grupa Kapitałowa Tauron ma zagwarantowane finansowanie do kwoty 3,3 mld zł. W pierwszym półroczu 2020 r. nastąpił znaczący spadek wskaźnika długu netto/EBITDA do poziomu 2,66x.

Komentarze