Reklama

Elektroenergetyka

Śląska metropolia przygotowuje program "Energia dla Seniora"

Fot: GZM
Fot: GZM

Projekt zakładający zapewnienie seniorom bezpiecznej, zrozumiałej i atrakcyjnej cenowo oferty zakupów energii elektrycznej i gazu przygotowuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Z programu „Energii dla seniora” mają korzystać mieszkańcy Metropolii po 65. roku życia.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym; w jej statucie znajdują się też zapisy związane z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz podnoszeniem jakości życia mieszańców.

W ostatnich miesiącach GZM postanowiła kontynuować grupowe zakupy energii - koordynowane w poprzednich latach przez protoplastę Metropolii – Górnośląski Związek Metropolitalny (zrzeszał kilkanaście miast regionu). W ostatnim takim przetargu – na dostarczenie w latach 2017-2018 903 GWh energii elektrycznej dla 30 samorządów i 31 jednostek samorządowych – wygrał Tauron z ceną ok. 230 mln zł.

Chęć uczestnictwa w obecnej, koordynowanej już przez GZM grupie zakupowej, zgłosiło dotąd blisko 100 uczestników, w tym 41 miast i gmin Metropolii. Przetarg na dwuletnie dostawy energii powinien ruszyć w czerwcu br. Podczas czwartkowej sesji zgromadzenia GZM m.in. kompletowano listy podpisów przedstawicieli zainteresowanych inicjatywą miast i gmin. Samorządowcy mogli też podpisywać się pod listem intencyjnym dot. projektu „Energia dla seniora”.

Jak wyjaśnił PAP wiceprzewodniczący zarządu GZM Krzysztof Zamasz, nowa inicjatywa wiąże się w pewnym stopniu z energetyczną grupą zakupową – 100 podmiotów, w tym 41 samorządów utworzyło bowiem znaczną masę. „Uznaliśmy, że przy tej okazji należałoby rozważyć, czy nie należałoby zbudować takiego portfela, grupy zakupowej pod seniorów” - wskazał Zamasz.

Jak wyjaśnił, energia elektryczna i gaz są produktami rynkowymi, oferowanymi przez wielu sprzedawców po różnych cenach, w różnych konfiguracjach – często nieporównywalnych. Zasady sprzedaży i dostawy tych produktów, dokumenty i procedury (choć szczegółowo uregulowane prawnie) są skomplikowane i niezrozumiałe przez większość konsumentów.

Zamasz przypomniał, że grupa seniorów jest przy tym szczególnie narażona na nieuczciwe praktyki oznaczające dla klientów np. wyższe koszty czy opłaty dodatkowe. Seniorzy są także szczególnie narażeni na ubóstwo energetyczne. „Dlatego widzimy tu rolę Metropolii i podjęliśmy próbę analizy i rozstrzygnięcia, czy taka grupa zakupowa, przeznaczona na potrzeby seniorów, byłaby istotna” - powiedział członek zarządu GZM.

„Ta wrażliwość społeczna Metropolii jest bardzo istotna. Nie jesteśmy tylko Metropolią technokratyczną; chcemy dać coś mieszkańcom. Dlatego prowadzimy m.in. rozmowy z Urzędem Regulacji Energetyki, gdzie projekt spodobał się; zainteresowany jest też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów” - zasygnalizował Zamasz.

Uściślił, że celem przedsięwzięcia jest uzyskanie atrakcyjnej ceny sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu oraz dodatkowych usług dla seniorów będących mieszkańcami GZM. Jednocześnie Metropolia liczy na atrakcyjne ceny ew. usług towarzyszących czy produktów dodatkowych, a także udogodnienia w samym zakupie, korzystaniu oraz rozliczeniach i opłatach (także przy specjalnych udogodnieniach i uproszczeniach w obsłudze klienta – seniora).

Obecnie Metropolia pracuje nad uszczegółowieniem pomysłu. Zamierza przygotować i przeprowadzić postępowanie wyłaniające podmiot, który przedstawiłby kierowaną do seniorów ofertę. Metropolia przeprowadziłaby też kampanię informacyjną, współpracując przy koordynacji projektu z gminami, wykonawcą, a także administracją państwową, urzędami kontrolnymi i regulatorami.

Wykonawca miałby być zweryfikowany pod kątem rzetelności, doświadczenia rynkowego i możliwości obsługi wskazanego segmentu rynku; wśród kryteriów mogłyby się znaleźć: ocena proponowanych kanałów kontaktu i sprzedaży usług, a także stosowane zabezpieczenia, udogodnienia i uproszczenia.

Zobowiązaniami gmin członkowskich GZM miałyby być: uczestnictwo w przekazywaniu informacji o programie, udogodnieniach, dostępnych ofertach, dystrybucja materiałów informacyjnych czy angażowanie jednostek organizacyjnych gmin w te działania. Koszty związane z realizacją projektu nie mają przy tym obciążać budżetów gmin.

Po podpisaniu listu intencyjnego przez GZM i gminy, kolejnymi krokami mają być wystąpienie przezeń o patronat do urzędów, organów kontrolnych i regulacyjnych, zaproszenie do ofertowania, zebranie i ocena ofert, a w końcu rozstrzygnięcie i podpisanie umów z partnerami. Według obecnych szacunków wszystkie te kroki mogłyby zostać zakończone w listopadzie br. 

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama