Reklama

Elektroenergetyka

PSME: planowana zmiana prawa przyspieszy rozwój magazynów energii

Przyjęty niedawno przez rząd projekt nowelizacji Prawa energetycznego da zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce - oceniają przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Wskazują, iż magazyny energii mogą być alternatywą dla inwestycji w rozbudowę sieci.

"Magazynowanie energii to niezbędny elementem transformacji energetyki. Magazyny zapewniają elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, poprawiając jego bezpieczeństwo oraz zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych" - skomentowała w środę prezes stowarzyszenia Barbara Adamska.

We wtorek rząd przyjął projekt zmiany Prawa energetycznego, zakładający m.in. budowę centralnego systemu informacji o rynku energii. Projektowana nowelizacja wprowadza także kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii w Polsce - chodzi o zniesienie barier i stworzenie warunków dla tworzenia i upowszechniania takich magazynów. 

"Magazyny energii mogą stanowić alternatywę dla inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci. Określenie warunków uwzględnienia inwestycji w magazyny energii w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii, to ważny element nowelizacji" - podkreśla prezes Barbara Adamska. 

Nowe regulacje, które mogą być przyjęte przez parlament jeszcze w tym roku, są niezbędne, aby magazyny energii stały się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. "Magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności energetyki oraz gospodarki" - wskazuje szefowa stowarzyszenia.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji m.in. wprowadza jednolitą definicję magazynowania i magazynów energii elektrycznej, znosi podwójne naliczanie opłat sieciowych dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu oraz jasno określa zasady koncesjonowania i całkowicie wyłącza magazynowanie energii z obowiązku posiadania taryfy. 

Ujednolicenie definicji magazynowania i magazynu energii rozwiązuje problemy interpretacyjne wynikające z niespójności tych definicji w różnych aktach prawnych. Zmiana definicji odbiorcy końcowego pozwoliła na wyłączenie z kategorii zużycia końcowego energii zużywanej na potrzeby magazynowania energii. Energia wprowadzana do magazynu oraz straty związane z magazynowaniem energii nie będą uznawane za zużycie odbiorcy końcowego. 

Magazynowanie energii zostało całkowicie wyłączone z obowiązku sporządzania taryf. Jak ocenia stowarzyszenie, możliwość swobodnego ustanawiania stosunków umownych dla działalności magazynowania energii odpowiada charakterowi tej działalności, pozwalając na dużą elastyczność odpowiadania na różne potrzeby rynku w zakresie usług świadczonych przez magazyny energii i ich wyceny. 

Próg mocowy magazynu energii, dla którego niezbędne jest uzyskanie koncesji, określono na 10 megawatów. We wniosku o koncesję niezbędne będzie określenie m.in. technologii wykorzystywanej do magazynowania energii, łącznej mocy zainstalowanej i pojemności magazynu, znamionowej sprawności cyklu jednokrotnego ładowania, maksymalnej mocy ładowania i rozładowania. Wniosek będzie zawierał również informację, czy magazyn energii stanowi część jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego. 

Magazyny o łącznej mocy zainstalowanej do 10 MW nie wymagają uzyskania koncesji. Jeżeli natomiast ich zainstalowana moc będzie większa niż 50 kW, podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Rejestry magazynów energii będą obejmowały podstawowe parametry techniczne magazynów, m.in. ich pojemność. 

Nowelizacja zawiera także uregulowania dotyczące wydawania warunków przyłączania oraz umów o przyłączenie. Na 30 dni określony został termin na wydanie warunków przyłączenia dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV termin ten wynosi 150 dni.

W projekcie uregulowano również kwestię ekspertyzy wpływu urządzeń na system elektroenergetyczny. Ekspertyzy takiej nie sporządza się, jeżeli magazyn energii będzie częścią jednostki wytwórczej o łącznej mocy do 2 MW lub w przypadku, kiedy magazyn będzie częścią instalacji odbiorcy końcowego o łącznej mocy do 5 MW.(PAP)

Źródło:PAP

Komentarze