• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Prezes URE ogłosił wyniki trzeciej w tym roku aukcji kogeneracyjnej

Fot. Fot. URE

W odpowiedzi na grudniową aukcję do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły trzy oferty. Aukcję wygrała oferta złożona przez firmę WĘGLOKOKS Energia NSE.

Nie wszystkie podmioty, które uzyskały dopuszczenie do udziału w aukcji złożyły oferty. W przeprowadzonej aukcji -- podobnie jak w dwóch poprzednich - zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji", zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami. W związku z tym, aukcję wygrała jedna oferta złożona przez firmę WĘGLOKOKS Energia NSE.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią wynosiła 33,5 TWh, natomiast maksymalna wartość tej premii to 6 mld zł.

Wartość oczekiwanego wsparcia w ofertach uczestników aukcji opiewała na ok. 360 mln zł, co stanowiło ok. 6 proc. łącznej wartości oferowanej w aukcji. Wygrany wytwórca otrzyma ok. 30 mln złotych (czyli ok. 0,5 proc. całego możliwego do wykorzystania budżetu aukcji) w 15-letnim okresie wsparcia, który rozpoczyna się w 2024 roku.

Premią kogeneracyjną objęto ok. 222 GWh energii elektrycznej, co stanowi około 0,7 proc. energii z aukcyjnego koszyka.

Wsparcie uzyskała nowa jednostka kogeneracji, która dopiero będzie budowana. Oznacza to, że rozpoczęcie robót budowlanych, albo podjęcie wiążących decyzji inwestycyjnych, może nastąpić dopiero po ogłoszeniu przez Prezesa URE wyników aukcji.

Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w zwycięskiej ofercie nie przekracza 135 zł/MWh. Należy przy tym pamiętać, że wartość premii może ulec zmianie w przypadku, gdy po rozstrzygnięciu aukcji wytwórcy przyznana zostanie pomoc inwestycyjna.

Komentarze