Reklama

Elektroenergetyka

Od wczoraj na terenie Polski działa mechanizm Multi-NEMO

Fot. www.pse.pl / ilustracyjne
Fot. www.pse.pl / ilustracyjne

Mechanizm Multi-NEMO umożliwia operacyjny udział wielu giełd w rynku dnia następnego i dostawę energii kupionej na paryskiej giełdzie EPEX SPOT oraz norweskiej Nord Pool z lub do Polski.

"Mechanizm Multi-NEMO pozwoli na rozwijanie konkurencji wśród Nominowanych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej na rynkach europejskich. Będzie także wspierał tworzenie zintegrowanego wewnętrznego rynku energii elektrycznej,przyczyniając się jednocześnie do promowania konkurencji w  wytwarzaniu i obrocie energią" - mówi Rafał Gawin, prezes URE.

Reklama
Reklama

Polska jest od dziś trzecią główną strefą geograficzną w Europie, po Europie Środkowo-Zachodniej (w 2019 roku) i regionie skandynawskim (w 2020 r.), która wdrożyła mechanizm Multi-NEMO Arrangements(MNA) w ramach rynku dnia następnego, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (rozporządzenie CACM).

Uczestnikami projektu Multi-NEMO w ramach łączenia rynków na rynku dnia następnego w Polsce są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz trzej wyznaczeni do tego Nominowani Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electricity Market Operator, NEMO), tj. EPEX SPOT[4],Nord Pool[5]Towarowa Giełda Energii(TGE).

Wdrożenie Multi-NEMO Arrangements umożliwi nominowanym operatorom oferowanie usług obrotu energią elektryczną na rynku dnia następnego z dostawą z lub do Polski. W tym celu wszystkie oferty składane przez uczestników rynku w polskim obszarze rynkowym (PL BZ) są:

  • kojarzone w ramach jednego procesu rynkowego,
  • rozliczane w oparciu o jednolitą cenę obowiązującą w całym obszarze PL BZ, niezależnie od tego, który NEMO został przez danego uczestnika rynku wybrany do świadczenia usług obrotu.

Realizacja Multi NEMO Arrangementszagwarantowana została poprzez przyjęcie koncepcji „multi-hub”, zgodnie z którą każdy NEMO działa w ramach jednego węzła (hub), a pomiędzy węzłami poszczególnych NEMO zlokalizowanymi w polskim obszarze rynkowym istnieją nieograniczone zdolności przesyłowe. W konsekwencji braku ograniczeń wymiany energii między NEMO, wszystkie zlecenia traktowane są przez operatora łączenia rynków (Market Coupling Operator, MCO), jako złożone w tym samym obszarze rynkowym. W ramach procesu łączenia rynków dnia następnego, operator łączenia rynków wyznacza jedną wspólną cenę dla wszystkich węzłów w danym obszarze.

Co oznacza wdrożenieMulti NEMO Arrangements (MNA)?

  • Możliwe będzie efektywne działanie wielu NEMOw polskim obszarze rynkowym bez zakłócania procesów wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych.
  • Zasady MNA zapewniają wszystkim Operatorom równoprawny dostęp do międzyobszarowych zdolności przesyłowych, dzięki czemu alokacji podlegają najbardziej efektywne oferty z polskiego obszaru rynkowego, niezależnie od tego, na który hub zostały złożone. Funkcjonowanie wielu NEMO w PL BZ nie będzie miało przy tym wpływu na proces wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych.
  • MNA zapewnia, że wszelkie informacje związane z jednolitym mechanizmem łączenia rynków dnia następnego lub dnia bieżącego, w tym zdolności przesyłowe oraz ograniczenia alokacji, są transparentne i dostępne w sposób niedyskryminacyjny dla wszystkich uczestników rynku.
  • MNA jest powiązane z pełnioną przez NEMO funkcją operatora łączenia rynków (MCO). Jednym z głównych zadań MCO jest wyznaczanie cen energii w każdym obszarze rynkowym oraz wolumenów wymiany handlowej na połączeniach międzyobszarowych. W związku z tym, MNA przewidują, że w normalnych warunkach, dla polskiego obszaru rynkowego wyznaczona zostanie jednolita cena rozliczeniowa na rynku dnia następnego.
  • MNA przewiduje również rozwiązania rezerwowe w przypadku wystąpienia trudności w procesie łączenia rynkówtak, by funkcjonowanie rynku było stabilne i gwarantowało skuteczne kształtowanie cen.

Komentarze