Reklama

Elektroenergetyka

Enea wiceliderem w produkcji energii elektrycznej w Polsce

Fot. Enea
Fot. Enea

Rok 2017 w Grupie Enea był przełomowy pod wieloma względami. Enea zajęła pozycję wicelidera w zakresie produkcji energii elektrycznej, zwiększając moce wytwórcze w wyniku akwizycji Elektrowni Połaniec i oddania do użytku strategicznej inwestycji Grupy – bloku B11 Elektrowni Kozienice. Grupa Enea w 2017 r. odnotowała dwucyfrowy wzrost EBITDA (15,3%) i zysku netto (37,2%) w ujęciu r/r, które wskazują na konsekwencję w realizacji przyjętej Strategii Rozwoju i dają stabilne podstawy do dalszego wzrostu. 

Konsekwentne nastawienie proklienckie oraz poszerzanie oferty o kolejne atrakcyjne produkty, sprawiły, że Enea zwiększyła sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 1.219 GWh, czyli 7,3% r/r. Dzięki inwestycjom Grupa Enea wyróżnia się dziś na tle branży, jako posiadająca jeden z najniższych wskaźników emisyjności w sektorze i najwyższy udział własnego surowca w wytwarzaniu.

Podejmowane na przestrzeni roku 2017 działania i projekty w Grupie Enea to inicjatywy i rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne kraju i pewność dostaw energii do Klientów oraz służące rozwojowi rodzimej gospodarki i innowacyjności. Ich odzwierciedleniem są dobre wyniki finansowe i operacyjne oraz stabilna pozycja Enei na polskim rynku energetycznym.

W 2017 roku Grupa Enea wypracowała 2.684 mln zł EBITDA (wzrost o 15,3% r/r) oraz 11.406 mln zł przychodów ze sprzedaży netto (wzrost o 1,3% r/r). Zysk netto wyniósł 1.165 mln (wzrost o 37,2% r/r), a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej  1.070 mln zł (wzrost o 36,4%.) Grupa przeznaczyła na inwestycje 4.187 mln zł, czyli o 52,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Produkcja i sprzedaż węgla w 2017 utrzymała się na podobnym r/r poziomie 9 mln ton netto. Znacznie, bo o 54,6% do poziomu 21 TWh, wzrosła produkcja energii elektrycznej – to efekt akwizycji Elektrowni Połaniec. Grupa zwiększyła także wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych o 1,3 TWh. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym zwiększyła się do 19,3 TWh (wzrost o 2,8% r/r), zaś wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym urósł o 5,2% r/r do 18,9 TWh.

W analizowanym okresie najwyższa EBITDA wynosząca 1.073 mln zł została zrealizowana w obszarze dystrybucji. Największy wzrost EBITDA o 218 mln zł (42,1% r/r) nastąpił w obszarze wytwarzania, w którym EBITDA wyniosła 735 mln zł. Wpływ na to miał wzrost mocy wytwórczych w związku z przejęciem Elektrowni Połaniec (wartość EBITDA konsolidowana od 14.03.2017 r.). Obszar obrotu wypracował 178 mln zł EBITDA, to wzrost o 23,8 mln, co stanowi 15,4% r/r. W obszarze wydobycia EBITDA wzrosła o 15,9 % i wyniosła 709 mln zł. Na ten wynik wpływ miało rozwiązanie rezerwy wynikające z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów LW Bogdanka.

Wypracowane wyniki finansowe to efekt zrównoważonego wzrostu obszarów biznesowych Grupy Enea. Grupa zaczęła korzystać z synergii i potencjału obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec. Realizowany model biznesowy pozwala wyróżniać się Grupie na tle branży, jako posiadającej jeden z najniższych wskaźników emisyjności w sektorze i najwyższy udział własnego surowca w wytwarzaniu. To ważne w kontekście dbałości o środowisko oraz wspierania działań związanych z poprawą jakości powietrza w Polsce.

Rok 2017 w Grupie Enea – najważniejsze wydarzenia:
  • Akwizycja Elektrowni Połaniec – dzięki zakupowi Grupa Enea znacznie powiększyła swoje aktywa wytwórcze, stając się wiceliderem w zakresie produkcji energii elektrycznej w Polsce.
  • Enea Operator uruchomiła w Poznaniu najnowocześniejszą Centralną Dyspozycję Mocy (CDM), która zarządza operatorską siecią wysokiego napięcia w północno-zachodniej Polsce. Taka organizacja służb umożliwia elastyczne i szybkie reagowanie na wydarzenia występujące w całej sieci 110 kV.
  • Trzy razy w ciągu roku gwałtowne zjawiska pogodowe oraz silne wiatry powodowały znaczne awarie masowe i niszczyły część infrastruktury sieciowej na terenie obszaru dystrybucji Enei Operator. Dzięki sprawnej pracy i zaangażowaniu, brygady elektromonterów przywróciły dostawy energii do Odbiorców.
  • LW Bogdanka otrzymała koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów”. LWB dysponuje obecnie 391 mln ton potencjału wydobywczego 3 obszarów koncesyjnych.
  • Grupa Enea oddała do użytku nowoczesny bloku energetyczny na parametry nadkrytyczne o mocy 1.075 MW w Elektrowni Kozienice. B11 jest największą inwestycją w historii Grupy i najnowocześniejszą tego typu jednostką wytwórczą w kraju.
Reklama

Komentarze

    Reklama