• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

URE: 900 mln rekompensat dla przedsiębiorców za 2019 rok

Fot. Flickr
Fot. Flickr

Prawie 900 mln złotych rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych za 2019 rok. URE przygotował i publikuje formularze do generowania wniosków dla firm, które chcą skorzystać z nowego systemu wsparcia. Może on objąć blisko 300 przedsiębiorstw.

Ustawa z lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wprowadziła - wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej - możliwość przyznawania przez Prezesa URE rekompensat finansowych przedsiębiorstwom działającym w sektorach przemysłu energochłonnego określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Specyfika prowadzonej działalności sprawia, że rentowność oraz konkurencyjność takich podmiotów może być istotnie zagrożona na skutek wzrostu kosztów energii elektrycznej spowodowanego rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

- Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców dzięki temu systemowi ma ogromne znaczenie w kontekście łagodzenia skutków wzrostu cen energii elektrycznej i zabezpieczenia interesów podmiotów działających w naszym kraju - zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

Celem regulacji jest zatem poprawa konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego. Rekompensaty pozwalają w istotnym stopniu zneutralizować wpływ wyższych cen uprawnień do emisji CO2 na koszty energii. – System rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju (zjawisko tzw. carbon leakage) – podkreśla Prezes URE.

Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa URE, a ich wysokość ustalana jest w oparciu o dane przekazane we wniosku. Kwota wsparcia, jakie otrzyma wnioskodawca, uzależniona jest od szeregu czynników. Jednym z nich jest maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel, który dla 2019 i 2020 roku został określony w ustawie i wynosi po 890 mln na każdy rok. Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 (przy czym jest to nie więcej niż 25 proc. wszystkich uzyskanych z aukcji środków).

W przypadku, gdy wartość wniosków przewyższa pulę dostępnych środków, kwota rekompensaty pomniejszana jest proporcjonalnie dla wszystkich instalacji uprawnionych do otrzymania wsparcia, tak, aby łączna wysokość wypłat w danym roku była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat. Co ważne, jeśli podmiot skorzystał z pomocy publicznej w formie rekompensat wynikających z tzw. ustawy prądowej, nie będzie uprawniony do skorzystania z rekompensat dla odbiorców energochłonnych.

Komentarze