Reklama

Portal o energetyce

Czuba-Wąsowska: Co dalej ze świadectwami efektywności energetycznej?

  • Fot. Bundeswehr/Torsten Kraatz

Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa zakłada pozostawienie systemu wsparcia w formie świadectw efektywności energetycznej, zwanych potocznie białymi certyfikatami. Szczegóły komentuje dla Energetyka24.com Magdalena Czuba-Wąsowska, Wspólnik, Szef praktyki legislacji i działalności regulowanej w Elżanowski Cherka &Wąsowski Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy przeniesienie systemu świadectw efektywności energetycznej umożliwia wykorzystanie istniejącego potencjału oszczędności energii w sposób efektywny i pozwala osiągnąć wymagane przez dyrektywą 20 12/27/UE oszczędności energii finalnej.

Skutkiem wejścia w życie proponowanych przez rząd przepisów będzie utrata wartości świadectw wydanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.).  Zgodnie bowiem z przyjętymi przez Radę Ministrów przepisami, po wejściu w życie nowej ustawy, realizacja obowiązku uzyskania oszczędności energii poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej możliwa będzie wyłącznie poprzez świadectwa wydane na podstawie nowych przepisów. Co prawda, zgodnie z art. 53 projektu ustawy świadectwa efektywności energetycznej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność to jednak przedstawienie ich  do umorzenia Prezesowi URE możliwe będzie wyłącznie w ramach rozliczenia obowiązku uzyskania oszczędności energii  za okres sprzed wejścia w życie nowej ustawy.

W przyjętej przez rząd ustawie korzystnym dla przedsiębiorców rozwiązaniem jest możliwość uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej w procedurze przed Prezesem URE na podstawie wniosku bez konieczności udziału w przetargu. Należy jednak zauważyć, iż tryb przetargowy umożliwiał przedsiębiorcy pozyskanie świadectwa w wolumenie większym niż średnioroczna oszczędność energii uzyskana w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Ustawa uniemożliwia też uzyskanie świadectw efektywności energetycznej za przedsięwzięcia już zrealizowane, co związane jest wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (2014/C 200/01), a w szczególności z koniecznością zapewnienia tzw. efektu zachęty.

Co istotne rząd przyjął, że po wejściu w życie nowej ustawy, możliwe będzie wykonanie obowiązku oszczędności energii poprzez przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia zakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, lecz nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 r., dla których nie wydano świadectw efektywności energetycznej w rozumieniu obowiązującej ustawy. Może okazać się, że dla wielu prowadzonych jeszcze działań jest to jedyna możliwość uwzględnienia w rozliczeniu efektywności energetycznej przez podmiot zobowiązany a tym samym pozyskania wymiernego wsparcia tytułem uzyskanych oszczędności energii. Mając natomiast na względzie brzmienie przywołanej regulacji możliwe wydaje się także zrealizowanie obowiązku poprzez zakup takich przedsięwzięć.

Magdalena Czuba-Wąsowska: Wspólnik, Szef praktyki legislacji i działalności regulowanej w Elżanowski Cherka &Wąsowski Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa.

Zobacz także: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o efektywności energetycznej

Komentarze