• Partner główny
  Logo Orlen

Atom

Postawy mieszkańców gmin lokalizacyjnych wobec energetyki jądrowej

ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE / FOT. GUENTERHH / FLICKR
ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE / FOT. GUENTERHH / FLICKR

PGE EJ 1 sp. z o.o. cyklicznie bada nastawienie mieszkańców Pomorza do budowy elektrowni jądrowej. Informacja prezentuje podsumowanie wyników badania opinii zrealizowanego na zlecenie spółki przez PBS w okresie listopad- grudzień 2017 r. na reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino, Krokowa.

Najważniejsze wnioski:

Poparcie dla inwestycji

 • Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynosi 67%. Wśród mieszkańców gmin Choczewo (73%) i Krokowa (69%) utrzymuje się ono na stałym wysokim poziomie. Jedynie w gminie Gniewino poparcie zmalało w stosunku do badania przeprowadzonego wiosną 2015 roku i wynosi obecnie 59%.
 • Główne motywatory do popierania budowy to nowe miejsca pracy oraz możliwość rozwoju dla gminy.

Wiedza o energetyce

 • Co czwarty mieszkaniec badanych gmin ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej dobrze lub bardzo dobrze (24%).
 • Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat energetyki jądrowej są opinie znajomych lub rodziny (33%) oraz Internet (22%).

Możliwości rozwoju

 • Co drugi mieszkaniec gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie (54%).
 • Respondenci są świadomi możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw w związku z budową elektrowni, również osoby, które nie popierają budowy elektrowni.

Przyszłe korzyści z inwestycji

 • 49% badanych wskazało, że korzyścią dla nich po zbudowaniu elektrowni jądrowej byłaby tańsza energia elektryczna.
 • 45% odpowiedziało, że budowa byłaby korzystna dla rozwoju gminy, a 35% wskazań dotyczyło rozwoju infrastruktury w gminie.

Opinie o Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL)

Program polega na finansowaniu lub dofinansowaniu inicjatyw istotnych dla mieszkańców gmin lokalizacyjnych oraz rozwoju regionu.

 • O Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych realizowanym przez PGE EJ 1 słyszało 43% badanych – częściej są to osoby, które popierają budowę elektrowni.
 • Co piąta osoba (19%) zna projekty lub wydarzenia realizowane w ramach tego programu, a 13% zadeklarowało, że wzięło udział w jakimś wydarzeniu, którego partnerem lub sponsorem była spółka PGE EJ 1.

Informacje o badaniu

 • Badanie sondażowe zostało przeprowadzone na zlecenie PGE EJ 1 przez PBS Sp. z o.o. w okresie listopad – grudzień 2017 r.
 • Badanie przeprowadzono w potencjalnych lokalizacjach budowy pierwszej elektrowni jądrowej, gminach Choczewo, Gniewino, Krokowa.
 • W gminach objętych badaniem (n= 1237) przeprowadzono odpowiednio:

- gmina Krokowa - 535 wywiadów

- gmina Choczewo - 502 wywiady

- gmina Gniewino – 200 wywiadów

 • Badanie zostało zrealizowane techniką CAPI (wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo).
 • Wywiady przeprowadzane w miejscu zamieszkania respondenta.
 • Próba dla gmin rozłożona proporcjonalnie do wielkości populacji w poszczególnych sołectwach. Wyniki ogółem w raporcie prezentują odpowiedzi populacji 17+ w 3 gminach lokalizacyjnych
 • Dodatkowym kryterium rekrutacyjnym było zamieszkiwanie w gminie na stałe.

pam/PGE EJ1

Komentarze