Reklama

Elektroenergetyka

ZE PAK aktualizuje wartość odpisów

Zarząd Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” opublikował informację dotyczącą ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok ostatecznych wielkości odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych - wyniosła ona 1,88 mld zł.

Łączna kwota odpisów aktualizujących wynikająca z testów na utratę wartości w sprawozdaniu skonsolidowanym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wyniosła 1 880 mln zł, co jest zgodne z wielkością dotychczas szacowaną, która została wskazana w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 9 marca 2016 r.  

Zmianie uległa natomiast alokacja odpisów na odpowiednie aktywa Grupy Kapitałowej, co znalazło odzwierciedlenie w zmianie wielkości odpisów rozpoznanych w sprawozdaniu jednostkowym ZE PAK SA. Pierwotny odpis z kwoty 1 350 mln zł uległ zmianie na kwotę 1 562 mln zł. 

Wykonane prace wykazały konieczność rozpoznania odpisu aktualizującego w sprawozdaniu jednostkowym PAK KWB Konin SA sporządzanym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w kwocie 18 mln zł. Jednocześnie nie stwierdzono w sprawozdaniu jednostkowym ZE PAK SA sporządzanym również według ustawy o rachunkowości konieczności odpisu z tytułu utraty wartości posiadanych akcji PAK KWB Konin SA, których dotychczasowa wartość bilansowa w kwocie 124 mln zł nie uległa zmianie.

Zobacz także: PGE: Ponad 1,5 tys. km nowych linii elektroenergetycznych

Zobacz także: TAMEH Polska modernizuje moce wytwórcze na Śląsku

Reklama

Komentarze

    Reklama