Reklama

Elektroenergetyka

URE ostrzega przed nieuczciwymi dostawcami energii

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 21d ustawy - Prawo energetyczne informuje, że w ostatnim czasie odnotowuje znaczący wzrost pisemnych oraz telefonicznych zgłoszeń odbiorców dotyczących praktyk stosowanych przez przedstawicieli przedsiębiorstwa Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o.

Odbiorcy przedsiębiorstwa Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: Polska Energetyka Pro Sp. z o.o.) zarzucają firmie:

  • brak rzetelnej, niepełnej informacji o warunkach przedstawianej oferty/umowy;
  • podszywanie się pod pracownika dotychczasowego sprzedawcy, bądź sugerowanie, że reprezentuje dotychczasowego sprzedawcę;
  • wprowadzanie w błąd co do celowości zawarcia umowy, tłumacząc to m.in. koniecznością aktualizacji dotychczasowej umowy - przedstawiciele handlowi „podsuwali” odbiorcom dokumenty do podpisu, w konsekwencji odbiorca nie czytając podpisywał dokumenty, a tym samym zawierał umowę;
  • nie pozostawianie konsumentom egzemplarza zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, co uniemożliwiało identyfikację przedsiębiorstwa oraz skuteczne skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Zobacz także: Bez ustawy korytarzowej redukcja przerw w dostawach energii utrudniona [RELACJA]

Mając na uwadze powyższe Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaleca odbiorcom, aby upewniali się, że osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje; odbiorca powinien zatem poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora lub upoważnienia. Ponadto przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy i upewnieniu się, co do tożsamości sprzedawcy, nie należy okazywać dokumentów umożliwiających nieuczciwym przedstawicielom spisywanie danych osobowych konsumenta (dowodów, legitymacji, poprzednich faktur za energię itp.). Przed podpisaniem umowy sprzedaży energii należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając m.in. nazwę sprzedawcy, określone w umowie ceny i stawki opłat, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania i wynikające z nich kary umowne. Nie należy ulegać presji przedstawiciela handlowego, w przypadku namawiania do szybkiego podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania; odbiorca nie powinien podpisywać umowy tylko na podstawie zapewnienia ze strony przedstawiciela handlowego, że ten dokładnie przedstawił ofertę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy należy poprosić przedstawiciela handlowego, aby pozostawił druk umowy oraz kontakt do siebie, a wątpliwości można wyjaśnić kontaktując się - na przykład - telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta danego przedsiębiorstwa lub z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych Urzędu Regulacji Energetyki, tel. 22 244 26 36. Warto takżę dopilnować, by po zawarciu umowy odbiorca otrzymał egzemplarz podpisanej umowy wraz ze wszystkimi jej załącznikami (cennik, ogólne warunki umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego przedsiębiorstwa).

Niechęć przedstawiciela handlowego do postępowania w opisany wyżej sposób może być sygnałem o nieuczciwej ofercie z jego strony.

URE przypomina

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa1), zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. W sytuacji, gdy odbiorca nie wie z jakim sprzedawcą zawarł umowę (na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), a przedstawiciel handlowy przedsiębiorstwa nie pozostawił odbiorcy żadnych dokumentów związanych z zawartą umową, odbiorcom sugerowany jest bezpośredni kontakt z właściwym dystrybutorem celem ustalenia informacji, z jakim sprzedawcą zawarł umowę.
  3. W przypadku problemów z rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy, konsument może zgłosić sprawę do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Do kompetencji Rzeczników Konsumentów należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  4. Jeżeli doszło do oszustwa ze strony przedstawiciela sprzedawcy energii, konsument powinien zgłosić ten fakt do organów ścigania.

Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Regulacji Energetyki toczy się postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej przedsiębiorcy Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, co do którego zachodzi podejrzenie, że Koncesjonariusz mógł dopuścić się rażącego naruszenia warunku 2.2.2. udzielonej mu koncesji na obrót energią elektryczną oraz innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określonych przepisami prawa - w szczególności - poprzez wprowadzanie odbiorców w błąd w czasie sprzedaży bezpośredniej, co do swojej nazwy, rzeczywistego celu wizyty oraz warunków dostarczania im energii elektrycznej, a także poprzez nieudzielanie im pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków, co spowodowało wpływ skarg do Prezesa URE. 

Ponadto 30 grudnia 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał Decyzję nr DDK 25/2016 stwierdzającą stosowanie przez przedsiębiorcę Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) i nakazującą zaniechanie ich stosowania.

Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi śledztwo w sprawie doprowadzenia w różnych miastach i miejscowościach na terenie całego kraju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób fizycznych poprzez wprowadzenie w błąd co do faktu zawarcia umowy z różnymi sprzedawcami energii elektrycznej. Prokuratura prosi osoby, które zawarły umowy z nieuczciwymi firmami i czują się oszukane ich działaniem, o zgłaszanie takich przypadków.

 

Komentarze