Autor

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Misją Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza jest wspieranie i upowszechnianie działań związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego i rozwój działalności upowszechaniającej naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Celami Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza są: Wspieranie budowania społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza działalność na rzecz rozwoju świadomości i wiedzy w zakresie szeroko pojętego sektora energii, w tym w szczególności polityki energetyczno-klimatycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz otoczenia regulacyjnego i ekonomicznego. Informowanie, propagowanie, rozpowszechnianie oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie problematyki związanej z polityką energetyczną oraz szeroko pojętą tematyką sektora energii. Działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna, ekspercka, doradcza i wydawnicza. Podejmowanie działalności na rzecz współpracy międzynarodowej. Rozwijanie współpracy międzyinstytucjonalnej krajowej i zagranicznej Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza realizuje swoje cele poprzez: inicjowanie, organizowanie lub przeprowadzanie badań, analiz i studiów przypadku; organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz pracy grup ekspertów; opracowywanie opinii, ekspertyz, studiów wykonalności, analiz technicznych oraz biuletynów; projektowanie rozwiązań dla podmiotów publicznych i prywatnych; prowadzenie programów badawczych mających na celu dostarczyć wiedzę na temat zjawisk będących celem działania Instytutu; organizowanie wymiany kadr, staży, stypendiów, praktyk zawodowych i naukowych krajowych i zagranicznych; organizowanie i przeprowadzanie doradztwa, coachingu i mentoringu; wspieranie i organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów tematycznych; upowszechnianie dorobku naukowego, technologicznego, technicznego i praktyk w drodze wydawnictw i publikacji; tworzenie serwisów internetowych; prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów działania Instytutu; pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy na cele statutowe Instytutu; prowadzenie działalności naukowej, w szczególności przez organizowanie wykładów, seminariów, konferencji i szkół letnich;inicjowanie lub wspieranie programów informacyjnych; wspieranie polskich branżowych organizacji społecznych i gospodarczych; wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Instytutu; współpracę z podmiotami publicznymi i prywatnymi.