Reklama

Ropa

Stabilne wyniki finansowe Orlenu pomimo trudnej sytuacji na rynku

  • Głuszec w standardowej wersji na MSPO 2018 w Kielcach. Fot. J. Sabak/Defence24.pl.

W II kwartale 2016 roku PKN ORLEN wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,6 mld zł pomimo negatywnego wpływu otoczenia makro i niższych wolumenów sprzedaży na skutek postojów remontowych. Wsparciem dla wyniku było osłabienie złotówki względem dolara o 5% i euro o 7% (r/r), wyższe marże paliwowe i pozapaliwowe w detalu (r/r) oraz otrzymanie częściowego odszkodowania z tytułu pożaru Steam Cracker w Litvinovie w wysokości ponad 0,6 mld zł. W II kwartale 2016 roku Koncern rozpoczął realizację strategicznego projektu petrochemicznego – instalacji polietylenu (PE3) w czeskim Litvinovie. 

Sukcesem zakończyła się emisja euroobligacji na kwotę 750 mln EUR, które zadebiutowały na Rynku Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka, dywersyfikując źródła dostaw ropy naftowej, podpisała również pierwszy w historii bezpośredni kontrakt długoterminowy z dostawcą z regionu Zatoki Perskiej, firmą Saudi Aramco. Zgodnie z decyzją podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Koncern wypłaci akcjonariuszom dywidendę za rok 2015 w wysokości 2 zł za akcję. 

W II kwartale 2016 roku PKN ORLEN wypracował:
• 2,6 mld zł EBITDA wg LIFO
• Przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 1,8 mld zł
 
Wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,6 mld zł, osiągnięty został pomimo spadku marży downstream o (-) 2,9 USD/bbl w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a także niższych wolumenów sprzedaży o (-) 5% (r/r) związanych zarówno z planowanymi przestojami remontowymi, jak i postojami awaryjnymi instalacji Steam Cracker i FKK w Czechach. Negatywny wpływ tych czynników ograniczony był między innymi osłabieniem PLN względem USD o 5% oraz EUR o 7%, a także wyższymi marżami paliwowymi i pozapaliwowymi w segmencie detalicznym. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Zużycie benzyny wzrosło na rynku polskim i litewskim, przy jednoczesnym spadku na rynku czeskim oraz stabilnej konsumpcji w Niemczech.
 
"Pomimo mniej sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, a także przestojów remontowych z minionego kwartału, niezmiennie osiągamy dobre rezultaty. Temu między innymi służą konsekwentnie prowadzone przez Koncern inwestycje rozwojowe, dzięki którym zwiększamy naszą efektywność i dywersyfikujemy źródła przychodów. Ostatnie miesiące przyniosły decyzję o szczególnie istotnej inwestycji w niezwykle perspektywicznym segmencie petrochemicznym – w czerwcu rozpoczęliśmy realizację strategicznej instalacji polietylenu w Czechach. Z satysfakcją należy odnotować również fakt, że Koncern odzyskał już ponad 600 mln zł, jako część odszkodowania związanego z awarią w czeskim Litvinovie" – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 
 
II kwartał tego roku był kolejnym, bardzo dobrym okresem dla segmentu detalicznego PKN ORLEN. W tym czasie Koncern wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 441 mln zł – jeden z lepszych wyników w historii, osiągając przy tym wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 4% (r/r). W tym okresie Koncern odnotował też wzrost udziałów rynkowych (r/r) w Czechach o 1,5 pp i na Litwie o 0,2 pp, przy jednoczesnym utrzymaniu pozycji na rynku polskim i niemieckim. Pozytywny efekt wzrostu marż paliwowych (r/r) na rynku polskim, czeskim i niemieckim oraz marż pozapaliwowych (r/r) na wszystkich rynkach, został ograniczony przez utrzymującą się szarą strefę w Polsce oraz wyższe koszty funkcjonowania stacji paliw związane ze wzrostem wolumenów sprzedaży. Koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową, w wyniku czego na koniec 2Q16 łącznie funkcjonowały 1622 punkty Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, co oznacza wzrost o 191 (r/r),w tym: 1454 w Polsce, 145 w Czechach i 23 na Litwie. 
 
W ciągu minionego kwartału w segmencie downstream Koncern odnotował dobry wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,3 mld zł. Wynik wspierał między innymi wzrost sprzedaży (r/r) benzyny o 2% i PTA o 11%, osłabienie PLN względem USD i EUR oraz uzyskanie częściowego odszkodowania z tytułu pożaru instalacji Steam Cracker w Litvinovie w wysokości ponad 0,6 mld zł. Wpływ tych czynników ograniczony został między innymi przez spadek modelowej marży downstream o (-) 19% (r/r) oraz niższe wykorzystanie mocy o (-) 16pp (r/r) w tym: (-) 6pp w Płocku w efekcie postoju HON, HOG i Hydrokrakingu, (-) 49pp w Unipetrol głównie w efekcie awaryjnego postoju instalacji Steam Cracker i FKK oraz (-) 7pp w ORLEN Lietuva w efekcie cyklicznego postoju rafinerii. W ramach kluczowych inwestycji rozwojowych realizowano, zgodnie z harmonogramem, projekt instalacji polietylenu (PE3) w czeskim Litvinovie wart 314 mln EUR, której moce produkcyjne wyniosą 270 tys. ton rocznie. 
 
W obszarze energetyki w II kwartale 2016 roku kontynuowano prace budowlane i montażowe wszystkich obiektów technologicznych i budynku administracyjnego w zakresie inwestycji o mocy 596 MWe w Płocku. Rozpoczęto również prace montażowe urządzeń, a także posadowiono na fundamentach część wysokoprężną i średnioprężną turbiny parowej. II kwartał 2016 roku przyniósł także decyzję środowiskową dla linii blokowej 400 kV. Przewidywany termin oddania bloku w Płocku do eksploatacji to IV kwartał 2017 roku. W ramach realizacji podobnej inwestycji we Włocławku, w II kwartale 2016 roku zakończono, z wynikiem pozytywnym, testy sieci z PSE oraz testy parowe z udziałem ANWIL, jak również prowadzono procesy optymalizacji pracy turbiny parowej oraz turbiny gazowej. Ponadto, zawarto aneks do umowy z Konsorcjum General Electric International/SNC-LAVALIN POLSKA, który definiuje dalsze działania związane z usterkami zdiagnozowanymi podczas rozruchu. Zgodnie z Aneksem do około połowy września 2016 roku blok będzie pracował w ramach ruchu regulacyjnego, podczas którego będzie wytwarzana i sprzedawana do odbiorców energia elektryczna i para technologiczna. W kolejnych miesiącach planowany jest postój w celu przeprowadzenia napraw, oraz ponowne pomiary gwarancyjne i ruch próbny, po których to Elektrownia zostanie przez Konsorcjum przekazana PKN ORLEN do eksploatacji. Termin oddania Elektrowni do eksploatacji przewidywany jest na pierwszy kwartał 2017 roku. 
 
W obszarze wydobycia Koncern konsekwentnie zmierza do realizacji założeń strategii obejmujących zrównoważony rozwój segmentu. W II kwartale 2016 roku Spółka zakończyła akwizycję danych sejsmicznych 3D na Mazowszu i Lubelszczyźnie i przygotowywała się do wykonania kolejnych akwizycji danych sejsmicznych na obszarach współpracy z PGNiG. Zakończono prace wiertnicze i testy produkcyjne w otworze poszukiwawczym na obszarze projektu Edge oraz prowadzono prace przygotowawcze do kolejnych otworów oraz zagospodarowania terenów. Pozyskano także nową koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów w Karpatach (koncesja Poręba-Tarnawa). W ramach prac na kanadyjskich aktywach produkcyjnych w II kwartale 2016 roku rozpoczęto wiercenie 2 nowych otworów (1,8 netto), przeprowadzono 3 zabiegi szczelinowania (2,8 netto) oraz włączono do produkcji 2 odwierty (1,5 netto). Koncern w tym okresie osiągnął średnie wydobycie na poziomie 12,8 tys. boe/d. W lipcu 2016 roku ORLEN Upstream podpisał z PGNiG list intencyjny o współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów na nowych obszarach w Polsce. Spółki zamierzają współpracować w rejonach: Basenu Pomorskiego, Basenu Lubelskiego, Monokliny Przedsudeckiej, Bloku Gorzowa oraz Przedgórza Karpat i w Karpatach. 
 
W II kwartale 2016 r. Koncern utrzymał dobrą sytuację finansową, obniżając poziom zadłużenia netto o (-) 0,4 mld zł (kw/kw), przy bezpiecznym poziomie dźwigni finansowej 19,8% i osiągając wpływy z działalności operacyjnej na poziomie 1,8 mld zł. Z sukcesem zakończono emisję euroobligacji o wartości 750 mln EUR, które w lipcu br. zadebiutowały na Rynku Catalyst. Na koniec II kwartału 2016 roku ponad 80% finansowania Koncernu przypadało na obligacje detaliczne, korporacyjne oraz euroobligacje, a średni termin zapadalności zadłużenia to III kwartał 2020 roku. 
 
"Niezmiennie utrzymujemy sytuację płynnościową Koncernu na stabilnym poziomie. Jednocześnie wykorzystujemy pojawiające się na rynkach kapitałowych okazje żeby dywersyfikować źródła naszego finansowania oraz wydłużać termin spłat. W minionym kwartale z sukcesem zwiększyliśmy pulę finansowania spoza sektora bankowego. Dążąc do aktywizacji krajowej giełdy euroobligacje postanowiliśmy notować również na rynku Catalyst" – podkreślił Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych. 
 
W maju br. PKN ORLEN podpisał umowę z Saudi Aramco na dostawę ropy naftowej do rafinerii Koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie, obejmującą zaopatrzenie w surowiec na poziomie około 200 tysięcy ton miesięcznie. Umowa obowiązuje od 1 maja do 31 grudnia 2016 r. i zakłada opcję automatycznego przedłużenia na kolejne lata. Jednocześnie, w ramach zapewnienia stabilności zaopatrzenia, w czerwcu 2016 roku PKN ORLEN zawarł z rosyjskim koncernem Rosneft aneks do umowy z 2013 r. na dostawy ropy naftowej do Unipetrol, który będzie obowiązywał do 2019 r. oraz podpisał umowę ze spółką Tatneft na dostawy surowca na potrzeby czeskiej rafinerii do 2017 r.

Komentarze