Reklama

Portal o energetyce

Sejm przyjął ustawę likwidującą MSP

Podczas 32. posiedzenia sejmu posłowie przyjęli ustawę przewidującą likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa. Zgodnie z założeniami, ma to przynieść ok. 100 mln zł oszczędności w skali roku. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej przejmie prezes Rady Ministrów.

Uchwalone ustawy (Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające tę regulację) przewidują, że uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek Skarbu Państwa będą wykonywane przez poszczególnych ministrów branżowych. Ponadto ustawa porządkuje i wprowadza przejrzyste zasady polityki kadrowej do organów nadzoru i organów zarządzających. Jej elementem jest utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa - ciała doradczego zapewniającego szefowi rządu kompleksowe wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego oraz opiniowania kandydatów do organów spółek z udziałem SP i państwowych osób prawnych.

Ustawa wskazuje organy administracji, które będą administrować poszczególnymi składnikami mienia. Przyjęte przez Sejm rozwiązania zmieniają zasady i model zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa. Ich zbywanie ma się odbywać na mocy uchwały Rady Ministrów. Ustawa przewiduje ponadto wyodrębnienie grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Wykonywanie w nich uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera. Najważniejszym celem nowych rozwiązań jest długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego przez wzrost majątku poszczególnych spółek.

Zobacz także: Irańska ropa trafi do Orlenu

Zobacz także: Zmiana w zarządzie Grupy Lotos

Komentarze