• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

ZWZ PKN Orlen udzieliło absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej spółki

Fot. Canva
Fot. Canva

Obradujące w Płocku (Mazowieckie) Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen udzieliło absolutorium członkom zarządu spółki, w tym jej prezesowi Danielowi Obajtkowi oraz radzie nadzorczej płockiego koncernu, w tym jej przewodniczącemu Wojciechowi Jasińskiemu.

W czwartek po południu ZWZ zakończyło obrady.

Wcześniej akcjonariusze PKN Orlen przyjęli sprawozdania finansowe płockiego koncernu oraz Grupy Orlen za 2020 r., a także ustalili, iż dywidenda za 2020 r. wyniesie 3,5 zł na akcję. Podczas obrad zdecydowano też o zmianie statutu spółki.

Akcjonariusze PKN Orlen wyrazili zgodę na rozszerzenie działalności tej spółki w zakresie wydobycia soli kamiennej - taką działalność prowadzi obecnie podmiot zależny płockiego koncernu w ramach Grupy Orlen spółka Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” (IKS), która zarządza dwiema kopalniami: „Mogilno” i „Góra”, i jednocześnie jest największym w Polsce producentem solanki.

PKN Orlen w uzasadnieniu projektu uchwały wskazał, iż od kilku lat podejmuje działania zmierzające do budowy trzeciej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża Lubień Kujawski wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przesyłową. W ocenie płockiego koncernu planowana inwestycja pozwoli na „długofalowe wzmocnienie” łącznego potencjału produkcji solanki przez Grupę Orlen na potrzeby dostaw dla przemysłu chemicznego.

„Ze względu na skalę inwestycji i zabezpieczenia jej finansowania inwestorem w nową kopalnię będzie PKN Orlen” – zaznaczono w uzasadnieniu projektu uchwały. Podkreślono przy tym, że IKS będzie nadal eksploatować istniejące kopalnie i jednocześnie będzie też operatorem nowej kopalni.

Reklama
Reklama

W trakcie czwartkowego posiedzenia ZWZ PKN Orlen zgodziło się także na zmianę statutu PKN Orlen dotyczącą formuły powoływania i odwoływania jednego z członków zarządu spółki, w którego przypadku takie uprawnienia miał dotychczas podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji płockiego koncernu. Zmiana polega na wprowadzeniu zapisu, iż powoływanego tam jednego członka zarządu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa odwołuje rada nadzorcza.

W uzasadnieniu projektu uchwały w tej sprawie przedstawiono argumentację, że „zmiana ta ma na celu ujednolicenie zasad związanych z odwoływaniem członków zarządu spółki, tak by kompetencja w tym zakresie należała wyłącznie do rady nadzorczej spółki”. Przyjęcie uchwały podczas czwartkowego ZWZ płockiego koncernu było możliwe dzięki głosom Skarbu Państwa.

Źródło:
PAP

Komentarze