Reklama

OZE

Raport: Jak racjonalnie alokować środki publiczne na walkę ze smogiem

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

11 stycznia br. napisałem na łamach Energetyka24 artykuł pt. „Krakowski smog zawitał do stolicy” w którym zawarłem 4 wskazówki jak zredukować to zjawisko w Polsce. Postulaty te zostały częściowo uwzględnione w rekomendacjach KERM dla Rady Ministrów, która pod przewodnictwem Premier Beaty Szydło zajęła się tym zagadnieniem 17 stycznia. Mimo wszystko postanowiłem zająć się głębiej tym zagadnieniem. Tak powstał raport „Strategia walki ze smogiem” ISECS 2017.

W związku z tym, iż obecnie udział gospodarstw domowych w krajowej emisji wy­nosi: w przypadku pyłu zawieszonego całkowitego (TSP) 32%, benzo(a)pirenu 78%, pyłów PM10 - 40% oraz py­łów PM2,5 41%, Raport koncentruje się na budynkach jednorodzinnych, które stanowią 90% wszystkich budynków w Polsce. Dokument podejmuje kwestie sposobu poprawy jakości powietrza w Polsce, które jest jednym z najgorszych w Unii Europejskiej, za pomocą kompleksowej modernizacji budynków jednorodzinnych. Spowoduje ona podniesienie poziomu ich efektywności energetycznej. Raport został przedstawiony w dniu 19 kwietnia 2017 na zamkniętym seminarium zorganizowanym przez BEPK OAP oraz ISECS z udziałem przedstawicieli partii politycznych reprezentowanych w Parlamencie i tych, które przekraczają 5% próg wyborczy. Mam wrażenie, iż uczestnicy spotkania podzielają główne tezy przygotowanego Raportu.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż „działania podej­mowane na szczeblu lokalnym w celu zmniejszenia emi­sji szkodliwych substancji były nieefektywne, a działania naprawcze niedopasowane do realnych problemów da­nych społeczności”. Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie w badaniu wpływu efektywności energetycznej na zjawisko smogu w Polsce zaprezentowanym w Raporcie. Kluczowymi wynikiem przeprowadzonego badania jest wniosek, iż realizacja „Strategii walki ze smogiem” opartej na kompleksowej modernizacji budynków, umożliwia zredukowanie emisji benzo(a)pirenu o 44%, pyłów PM2,5 o 22% i pyłów PM10 o 23% w skali całego kraju. Po drugie, o 57% zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na energię na cele grzewcze w samym sektorze budownictwa jednorodzinnego i o 37% w budownictwie mieszkalnym ogólnie. Po trzecie całkowite zużycie energii w gospodarce krajowej spadnie o 4,4%. Korzyści te uzyskujemy bez wymiany źródła ciepła. Z punktu widzenia racjonalności wydatków publicznych wymiana źródeł ciepła bez kompleksowej modernizacji budynku spowoduje to ich znaczne przewymiarowanie średnio od 72 do 42% zwiększając koszty inwestycji początkowej, a następnie eksplantacji. W case study zawartym w raporcie przewymiarowanie może wynieść nawet 81%.

Zobacz także: Środkowoeuropejskie firmy krytykują pakiet zimowy

Z tego powodu konieczne jest wprowadzenie 15 letniej strategii walki ze smogiem, która uruchomi nie tylko prosty mnożnik inwestycyjny, ale przede wszystkim ograniczy negatywne skutki smogu oraz poprawi struk­turę wydatków w gospodarstwach domowych poprzez reduk­cję kosztów ciepła. W związku z tym, iż jakość powietrza, jest naszym wspólnym narodowym dobrem konieczne jest zawar­cie konsensusu politycznego w tej sprawie oraz współpraca mająca na celu uczynienie walki z zanieczyszczeniami jednym z kluczowych elementów polityki rozwojowej Polski.

Wyniki Raportu mogą być też interesujące z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego oraz realizowanych projektów infrastrukturalnych np. Bramy Północnej, ponieważ kompleksowa modernizacja budynków może zmniejszyć zużycie energii w gospodarce krajowej o 4,4%. Poprawa efektywności energetycznej powinna być punktem wyjścia do planowania strategii bezpieczeństwa energetycznego przyczyniając się do relatywnego jego wzmocnienia.  W Polsce istniejące domy jednorodzinne konsumu­ją rocznie przeciętnie od 140 do 350 kWh/m2, podczas gdy nowobudowane zużywają rocznie około 100 kWh/m2 energii grzewczej. Dla porównania, w Niemczech konsumpcja energii końcowej wśród użytkowników domów jednorodzinnych zmniej­szyła się prawie dziesięciokrotnie na przestrzeni pięciu dekad, z 246 kWh/m2 w roku 1957 do zaledwie 53 kWh/m2 w roku 2010. Tak więc jest pole do działania i warto racjonalnie wydawać każdą złotówkę publicznego grosza, aby nie popełniać błędów nie racjonalnej alokacji środków publicznych na walkę ze smogiem.

Reklama

Komentarze

    Reklama