Reklama

Elektroenergetyka

PSE prezentuje nowy model inwestycji sieciowych

Fot. Craig Chew-Moulding / Flickr
Fot. Craig Chew-Moulding / Flickr

Nowe podejście Polskich Sieci Elektroenergetycznych do procesu realizacji inwestycji sieciowych, niezbędnych dla bezpiecznej i niezawodnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), zostało zaprezentowane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przez Andrzeja Kaczmarka, dyrektora zarządzającego Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE (CJI). 

PSE, jako operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, odpowiedzialny za jego rozwój zarządza portfelem ponad 110 inwestycji sieciowych w fazie realizacji oraz kilkudziesięcioma na etapie przygotowania. W cały proces, przede wszystkim ze względu na liniowy charakter wielu inwestycji, zaangażowanych jest kilkaset gmin z całego kraju oraz wielu innych interesariuszy. Budżet zadań inwestycyjnych do 2022 roku wynosi 9,61 mld zł. Stosowany dotychczas model realizacji inwestycji metodą EPC (engineering, project and procurement – tzw. pod klucz) stał się nieefektywny i przyczynił się do opóźnień niektórych projektów nawet o kilka lat.

„Po przeprowadzeniu szczegółowego audytu projektów, wielomiesięcznej analizie obszarów problemowych oraz wsłuchiwaniu się w opinie otoczenia, PSE wypracowały Nowy Model Realizacji Inwestycji (NMRI). Projekty będą realizowane metodą zwinną, która zapewnia transparentność, elastyczność, jasne zasady i standardy, łatwiejszy monitoring ryzyk i możliwość ich zaadresowania na wczesnym etapie oraz efektywniejszy nadzór i współpracę z wykonawcami” – powiedział podczas debaty Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający CJI. „Jest to zmiana fundamentalna zarówno dla PSE jak i naszych wykonawców, gdyż zmieniamy podejście z procesowego na projektowe”.

Zobacz także: Energetyczne zamki na piasku, czyli o konieczności modernizacji sieci przesyłowych [KOMENTARZ]

W NMRI jasno zostały zdefiniowane zarówno fazy projektów, które dla sprawności zarządzania kończyć się będą tzw. bramkami decyzyjnymi, jak i zakresy odpowiedzialności za poszczególne inwestycje.
NMRI to znaczące korzyści także dla otoczenia PSE, wśród których można wymienić m.in.:

dla wykonawców prac budowlanych:

- wprowadzenie kryteriów pozacenowych w przetargach

- odejście od modelu EPC i odpowiednia dystrybucja ryzyk (nie przenoszenie całości ryzyk na wykonawców)

- uelastycznienie zapisów umownych i możliwość wprowadzania zmian w trakcie trwania umowy

dla samorządów i społeczności lokalnych:

- transparentny proces konsultacji społecznych

- bezpośredni kontakt z PSE, jako inwestorem na każdym etapie realizacji inwestycji wraz z etapem pozyskiwania służebności.

Zgodnie z NMRI, PSE zmienią dotychczasowe warunki współpracy z wykonawcami zadań inwestycyjnych. Zmiany, które mają na celu skuteczną realizację założeń inwestycyjnych, obejmują zarówno zapisy umowne, harmonogramy realizacyjne, wymagania przetargowe, procedury akceptacji podwykonawców, wymogi związane z przestrzeganiem higieny i bezpieczeństwem pracy, jak i dokonywanie rozliczeń za wykonywane roboty. Zastosowane mechanizmy powinny zagwarantować rozwój sektora wykonawczego, właściwą dystrybucję ryzyka pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i terminową realizację prac wykonanych zgodnie z wymogami jakościowymi przy zastosowaniu najwyższych standardów HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality).

Zobacz także: PSE popiera zrównoważony rozwój

„Wdrożenie NMRI umożliwi odejście od modelu EPC i pozwoli na wykorzystanie know-how dostępnego w grupie kapitałowej PSE do wykonywania we własnym zakresie części prac o charakterze niebudowlanym (projektowanie, pozyskiwanie decyzji administracyjnych, działania komunikacyjne w projekcie) – mówił Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE. Jestem przekonany, że te zmiany przyniosą korzyści nie tylko dla PSE, jako inwestora odpowiedzialnego za rozwój i bezpieczną pracę systemu elektroenergetycznego Polski, ale również będą stanowiły wartość dla wszystkich interesariuszy, których obejmuje nasz program inwestycyjny. Zdejmujemy część ryzyk projektowych z firm wykonawczych, a do tego dajemy im przejrzystą strukturę, harmonogram i realny budżet danej inwestycji. Z kolei społeczności lokalne i samorządy zyskają jednego, głównego partnera, czyli PSE, które zapewnią transparentność i odpowiedzialność za cały proces inwestycyjny”– podkreślał dyrektor zarządzający CJI.

Przygotowanych jest już szereg postępowań przetargowych dla zadań inwestycyjnych, które systematycznie będą wprowadzane na rynek. W pierwszej kolejności będą to projekty stacyjne i związane z modernizacją linii, a w kolejnym etapie dotyczyć będą budowy nowych linii 400 kV.
PSE, jeszcze w II kwartale 2017 roku rozpoczną proces kontraktacji na nowych zasadach. Planowane są spotkania informacyjne dot. NMRI dla wykonawców, by lepiej przygotować rynek do nowych zasad projektów inwestycyjnych.

Zobacz także: PSE rozważa połączenie podmorskie z Litwą. Co z zagrożeniem z Kaliningradu? [ANALIZA]

kn/PSE

 

Reklama

Komentarze

    Reklama