Reklama

Gaz

Procedury środowiskowe na drodze do Baltic Pipe

Fot.:Pixabay
Fot.:Pixabay

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu ekonomicznego dla Baltic Pipe, operatorzy GAZ-SYSTEM i Energinet kontynuują działania w ramach projektu. W grudniu 2017 r., zarówno w Polsce, jak i w Danii rozpoczęto procedurę uzyskiwania pozwoleń środowiskowych tzw. Environmental Impact Assessment (EIA), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w poszczególnych krajach. W przypadku tak dużych projektów infrastrukturalnych realizacja inwestycji zależy od dokładnej analizy warunków środowiskowych oraz ich możliwego wpływu na otoczenie.

W grudniu 2017 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa) wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) dla odcinka podmorskiego gazociągu Baltic Pipe zlokalizowanego na polskich obszarach morskich. Jest to pierwszy etap procedury zmierzającej do wydania decyzji środowiskowej, która określi warunki realizacji inwestycji tak, by była ona bezpieczna dla środowiska i społeczeństwa. Na podstawie informacji zawartych w KIP organ odpowiedzialny za wydanie decyzji środowiskowej tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ), określi zakres oraz sposób przygotowania raportu o Ocenie Oddziaływania na Środowisko (Raport OOŚ). Baltic Pipe z uwagi na swoją charakterystykę należy do grupy przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia Raportu OOŚ.

Pozostałe odcinki Baltic Pipe zlokalizowane poza granicami polskich obszarów morskich są równolegle poddawane ocenie oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem kumulacji oddziaływań wynikających z realizacji całego przedsięwzięcia. Procedury środowiskowe prowadzone są zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej i krajów właściwych dla poszczególnych odcinków Baltic Pipe.

W Danii pozwolenia środowiskowe są wydawane przez krajową Agencję Ochrony Środowiska (pozwolenia dotyczące części lądowej infrastruktury) oraz krajową Agencję Energii  (pozwolenia dotyczące budowy części podmorskiej).  Poszczególne decyzje będą wydawane na podstawie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) przeprowadzonej przez promotorów projektu.

 

W ramach procesu OOŚ zostaną przeprowadzone dwa wysłuchania publiczne, w których każda strona zainteresowana projektem może wnieść sugestie i opinie do zakresu badań OOŚ i do końcowego raportu.

 

Od 21 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r. mieszkańcy, władze lokalne  i organizacje pozarządowe w Danii, mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie w ramach pierwszych wysłuchań publicznych w trakcie procesu Oceny Oddziaływania na Środowisko planowanych instalacji projektu Baltic Pipe na terytorium Danii. Duński operator Energinet organizuje sześć publicznych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 8-11 stycznia 2018 r.

ML/Gaz-system

Komentarze