Reklama

Gaz

Postępuje liberalizacja polskiego rynku gazu

  • Fot. 8BLTr, 6BPD
  • Fot. 8BLTr, 6BPD
  • Fot. Energetyka24.com

Do końca III kwartału 2015 r. zmiany sprzedawcy gazu dokonało blisko 22 tys. odbiorców - podaje Urząd Regulacji Energetyki, który systematycznie monitoruje w ten sposób wskaźnik liberalizacji rynku.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. 

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba ofert dostępnych na rynku.

Analiza danych zebranych na podstawie ankiet kwartalnych wypełnionych przez OSP (OGP Gaz-System) oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa wskazuje na kontynuację zapoczątkowanego w III kw. 2014 r. dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Może to być efektem m.in. intensyfikacji w ostatnim czasie kampanii reklamowych dedykowanych tej grupie odbiorców, jak również stopniowego wchodzenia na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w II połowie 2014 r. sprzedawcy rozesłali do odbiorców w gospodarstwach domowych „Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych” - dokument opracowany przez URE we współpracy z UOKiK, w celu zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im praw, w tym również prawa do swobodnego wyboru sprzedawcy. Wzrost zainteresowania konsumentów zmianą sprzedawcy na rynku gazu widoczny jest również w intensyfikacji w bieżącym roku zapytań telefonicznych kierowanych do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych - komórki działającej w strukturach URE, której celem jest informowanie konsumentów o przysługujących im prawach na rynkach energii, ale również o ich obowiązkach względem przedsiębiorstw energetycznych.

Fot. www.ure.gov.pl

Jak wskazuje powyższy wykres, w 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy gazu. W 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7 007, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca III kw. 2015 r. odnotowano 21 953 zmian sprzedawcy gazu.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (liczba przełączeń) od początku monitorowania do końca III kw. 2015 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców, jak i układów pomiarowych.

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest posiadanie przez OSD możliwie największej liczby podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem III kw. 2015 r. 100 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 56 posiadało również umowy z OSD.

Zobacz także: PSG finalizuje inwestycję wartą 13,2 mln zł

Zobacz także: Litwa: Gazprom zapłaci za praktyki monopolistyczne

Komentarze