Reklama

Portal o energetyce

Ponad miliard złotych zysku KGHM

  • Fot. Paweł Ziemnicki

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Grupa KGHM wypracowała EBITDA na poziomie 3,722 mld zł. Skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 1,228 mld zł.

„Wpływ na poziom wyniku netto w KGHM International miała wysokość amortyzacji, która wzrosła o 287 mln złotych, głównie z tytułu wyższej produkcji w kopalni Robinson oraz nakładów związanych z udostępnianiem obszarów wydobywczych podlegających rozliczeniu w czasie, a także jednorazowa wypłata premii, w wysokości 72 mln złotych, związana z wcześniejszym wykupem obligacji przez KGHM (…) Z kolei na wyniki Sierra Gorda istotny wpływ miał spadek notowań metali – miedzi o 18 procent, srebra o 17 procent, a molibdenu aż o 41 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2014. Trzeba również pamiętać o tym, że kopalnia jest w fazie rozruchu, co zawsze generuje wyższe koszty  – wyjaśnia  Jarosław Romanowski, I wiceprezes zarządu ds. finansów. 

Zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. po 9 miesiącach 2015 roku wyniósł 1 mld 675 mln PLN. Wpływ na ten wynik miały między innymi  dokonanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w kwocie 194 mln PLN (w tym głównie z tytułu utraty wartości akcji Tauron Polska Energia S.A.) w III kwartale br., a także wyższy o 72 mln PLN poziom podatku dochodowego wynikający głównie z wprowadzonego w 2015 roku podatku od zagranicznych spółek kontrolowanych.  EBITDA wrosła o 4 procent w relacji do 3 kwartałów 2014, i wyniosła 3 mld 252 mln PLN. Wzrost ten wynika przede wszystkim z obniżenia kosztów produkcji miedzi. 

Koszt  C1 Grupy Kapitałowej po 9 miesiącach br. jest niższy o 16 procent rok do roku, głównie w związku ze zmianą czynników zewnętrznych. Jednak również w  warunkach notowań i kursów z analogicznego okresu 2014 r., koszt C1 jest niższy o 7 procent. To efekt konsekwentnej realizacji programu obniżki kosztów w całej Grupie Kapitałowej. 

„W KGHM Polska Miedź S.A. nastąpiło zwiększenie produkcji  miedzi oraz złota, nieco niższa była produkcja srebra  (…) W KGHM International wzrost związany jest z wyższymi wynikami produkcyjnymi w kopalni Robinson, zarówno w zakresie miedzi, jak i metali szlachetnych. To rezultat poprawy wydajności i doskonalenia technologii wzbogacania rud a także eksploatacji rudy o wyższej zawartości metali. Sierra Gorda konsekwentnie z kwartału na kwartał zwiększa wolumeny produkcji zarówno miedzi jak i molibdenu” - informuje Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

Kopalnia Sierra Gorda konsekwentnie realizuje plan dochodzenia do pełnych mocy przerobowych: „Produkcja miedzi w koncentracie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku wyniosła około 60 tys. ton, a molibdenu ponad 8 mln funtów. Zgodnie z planem realizowano podstawowe prace inżynieryjne (Basic Engineering) dla II Fazy projektu, które zakończą się w I kwartale 2016 roku (…)  Jednocześnie wdrażamy agresywny plan oszczędnościowy, dzięki któremu planujemy w przyszłym roku uzyskać istotne zmniejszenie kontrolowalnych kosztów operacyjnych” -  mówi Maciej Ściążko, dyrektor kopalni Sierra Gorda.

W ramach projektu Victoria realizowane są prace związane z zapewnieniem dostępu do energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Polsko-kanadyjski zespół projektowy finalizuje prace przy dokumentacji technicznej. Ich zakończenie planowane jest na grudzień bieżącego roku. Zespół  prowadzi intensywne prace nad optymalizacją projektu. Wpłynęło ponad 50 różnego rodzaju inicjatyw, których zastosowanie może przynieść efekt w postaci znaczącego zmniejszenia kosztów realizacji projektu – tłumaczy Maciej Koński, dyrektor naczelny Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej. – Jednocześnie prowadzone są prace eksploracyjne, których celem jest dokumentacja dodatkowych stref mineralizacji.

KGHM Ajax Mining Inc. w dniu 10 września 2015 r. złożył wniosek o uzyskanie pozwolenia środowiskowego na budowę odkrywkowej kopalni miedzi i złota Ajax. 

W trzecim kwartale finalizowano podstawowe prace inżynieryjne. Wykonano ponad 800 rysunków technicznych oraz sporządzono szczegółowy model techniczny kopalni.

Pomyślnie przebiegają prace dotyczące strategicznych projektów w Polsce  – Głogowa Głębokiego Przemysłowego i Projektu Modernizacji Pirometalurgii. Szyb wentylacyjny GG1 do końca września osiągnął poziom 641 metrów (docelowa całkowita głębokość szybu – 1 340 m o średnicy 7,5 m). Wykonano  ponad 68 km wyrobisk chodnikowych wraz z zabudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Trwają prace budowlano-montażowe w obrębie głównych elementów technologicznych modernizowanego ciągu pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów. Uruchomienie instalacji planowane jest na IV kwartał 2016 r.

Wyniki prac eksploracyjnych na terenie Synkliny Grodzieckiej (Stare Zagłębie Miedziowe) wskazują na realną szansę realizacji w tym rejonie projektu górniczego, jednak przy założeniu zmniejszenia obciążeń wynikających z podatku od wydobycia niektórych kopalin i zastosowania nowoczesnych technologii oraz odpowiedniego poziomu cen miedzi.

Zobacz także: Tauron przeznaczy ponad 5,6 mld zł na inwestycje

Zobacz także: Rentowność litewskiego gazoportu zagrożona

Reklama

Komentarze

    Reklama