Strona główna

Podpisano rozporządzenie ws. ceny maksymalnej za energię wytworzoną w MFW

Fot. www.gov.pl
Fot. www.gov.pl

Minister Klimatu i Środowiska 30 marca 2021 r. podpisał rozporządzenie ws. ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda. Cena ta została określona na poziomie 319,6 zł/MWh.

Określona w rozporządzeniu cena maksymalna za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh jest podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda w I fazie systemu wsparcia, a więc ceny, jaka może zostać przyznana w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla pierwszych projektów realizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. 

Reklama
Reklama

Biorąc pod uwagę znaczenie ww. rozporządzenia, jak również mając na celu przeprowadzenie transparentnego procesu ustalania ceny maksymalnej, zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. powołany został  Zespół ds. przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej. Zespół składał się z przedstawicieli: Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Koordynatora Służb Specjalnych, Szefa Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa URE. Wielkość ceny maksymalnej została wyznaczona w oparciu o metodykę przedstawioną przez Zespół i zatwierdzoną przez Ministra Klimatu i Środowiska. 

Określenie wysokości ceny maksymalnej jest niezbędne dla uruchomienia I fazy systemu wsparcia, a w związku z tym – dla terminowego i zrównoważonego rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. Informacja dot. ceny maksymalnej jest bowiem ważnym sygnałem dla inwestorów, pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na partycypację w systemie wsparcia, a tym samym na realizację.

Zakładana w ustawie moc zainstalowana na poziomie 5,9 GW odpowiada mocy z morskich farm wiatrowych na 2030 r., wskazanej w przyjętej przez Radę Ministrów „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”. Terminowa realizacja inwestycji w morskie farmy wiatrowe jest również niezwykle istotna dla spełniania zobowiązań Polski, wynikających z unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. 

Zaproponowana pierwotnie w projekcie rozporządzenia cena maksymalna, po przeprowadzeniu konsultacji publicznych i konferencji uzgodnieniowej, uległa zwiększeniu z 301,5 zł do 319,6 zł/MWh. Jest to cena uwzględniająca koszty inwestycyjne i operacyjne dla morskiej farmy wiatrowej oddalonej od brzegu o 55 km. Ponadto, uwzględnia ona zastosowanie cen stałych za 2021 r., wyższych kosztów bilansowania, opłaty za przedłużenie pozwolenia lokalizacyjnego (PSZW) oraz podatku od nieruchomości od infrastruktury lądowej.

Komentarze