Reklama

Gaz

PGNiG zapowiada prawną ofensywę w sprawie OPAL

W dniu 4 grudnia 2016 r. działająca na niemieckim rynku gazu spółka PGNiG Supply & Trading GmbHzaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej zwalniającą gazociąg OPAL z obowiązku stosowania zasady dostępu strony trzeciej. PGNiG Supply & Trading złożyło jednocześnie do Trybunału wniosek o pilne wstrzymanie wykonania decyzji wydanej przez Komisję Europejską. To pierwsze z szeregu kroków prawnych, które PGNiG zamierza podjąć w tej sprawie przeciwko Komisji Europejskiej oraz niemieckiemu regulatorowi rynku energii – Bundesnetzagentur.

,,Decyzje i tryb postępowania Komisji Europejskiej oraz Bundesnetzagentur są bezprecedensowe. Cofają rozwój konkurencyjnego rynku gazu i rozszerzają przywileje Gazpromu, co w konsekwencji może doprowadzić do uzyskania przez rosyjską firmę monopolu w dostawach gazu do Europy Środkowej i Wschodniej. To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski i całego regionu" – powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.

 

PGNiG SA już w październiku br. zapowiedziała zaskarżenie decyzji Komisji Europejskiej oraz Bundesnetzagentur do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz sądów niemieckich. Przed podjęciem odpowiednich kroków prawnych PGNiG SA apelowało do Komisji Europejskiej o upublicznienie decyzji w sprawie gazociągu OPAL z 28 października 2016 r.

 

Jak dotychczas Komisja Europejska jednak nie podała do publicznej wiadomości treści tej decyzji. Również Bundesnetzagentur do dzisiaj nie odpowiedziała na skierowany przez PGNiG SA wniosek o wgląd do decyzji w trybie dostępu do informacji publicznej. Tym samym od ponad miesiąca uczestnicy rynku inni niż Gazprom nie byli w stanie zapoznać się z treścią decyzji Komisji Europejskiej, która w zasadniczy sposób wpłynie na pogorszenie warunków konkurencji na rynku gazu, a przede wszystkim na bezpieczeństwo dostaw gazu do Europy Środkowo – Wschodniej.

 

Jednocześnie nie zważając na interesy niezależnych od Gazpromu podmiotów, Bundesnetzagentur podjęła decyzję o wprowadzeniu w życie decyzji Komisji Europejskiej. W dniu 28 listopada br. Bundesnetzagentur podpisała umowę z Gazpromem, Gazpromem Eksport oraz OPAL Gastransport GmbH zwalniającą właścicieli gazociągu OPAL z obowiązku pełnego stosowania unijnych przepisów dotyczącej dostępu strony trzeciej. Umowa ta wejdzie w życie 31 grudnia 2016 r.

 

Zarówno PGNiG SA, jak i NAFTOHAZ Ukrainy, zażądały natychmiast (odpowiednio 28 listopada i 1 grudnia 2016 r.) wstrzymania wykonania umowy pomiędzy Bundesnetzagentur, OPAL GmbH, Gazpromem i Gazpromem Eksport. Ani PGNiG SA ani NAFTOHAZ Ukrainy nie otrzymały jednak na swoje żądanie pozytywnej odpowiedzi ze strony Bundesnetzagentur.

 

W ocenie reprezentujących PGNiG SA i PGNiG Supply & Trading renomowanych kancelarii niemieckich tryb i sposób procedowania w tej sprawie przez Bundesnetzagentur są bezprecedensowe i sprzeczne z przepisami niemieckiego prawa. PGNiG SA, PGNiG Supply & Trading oraz inne podmioty działające na rynku niemieckim zostały pozbawione prawa do ochrony swoich interesów, jakie przysługuje im na podstawie niemieckiej konstytucji i przepisów powszechnych.

 

W związku z powyższym 1 grudnia 2016 r. zarząd PGNiG SA  postanowił zaskarżyć decyzję Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE. 4 grudnia 2016 r. skargę do Trybunału złożyła spółka PGNiG Supply&Trading GmbH. Ponadto spółka ta złożyła do Trybunału wniosek o wstrzymanie w trybie pilnym tj. do 23 grudnia 2016 r. wykonania decyzji Komisji Europejskiej. Pozytywne rozpatrzenie tego wniosku automatycznie wstrzymuje wykonanie umowy pomiędzy Bundesnetzagentur, OPAL, Gazprom i Gazprom Eksport z 28 listopada 2016 r.

 

W skardze do Trybunału Sprawiedliwości UE, PGNiG Supply & Trading GmbH postawił Komisji Europejskiej 14 zarzutów w związku ze złamaniem przez Komisję Europejską Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego.

 

W ocenie Grupy PGNiG decyzja Komisji Europejskiej dotycząca gazociągu OPAL narusza unijne przepisy dotyczące konkurencji na europejskim rynku gazu, traktatowe zasady pewności prawa, regulacje dotyczące ochrony interesów podmiotów trzecich oraz proporcjonalności, a także przepisy umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina. Ponadto w procesie podejmowania decyzji kierowano się dyskryminacyjnymi przesłankami.

 

Jest to pierwszy z szeregu precyzyjnie zaplanowanych kroków prawnych na gruncie prawa UE i prawa niemieckiego, jakie w tym miesiącu podejmie grupa PGNiG.

 

Zgodnie z dotychczasową praktyką Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na jakąkolwiek decyzję organu UE można wnieść jeszcze przed upublicznieniem samej decyzji. Skarga może zostać uzupełniona po podaniu treści danej decyzji do wiadomości publicznej.

 

Spółka PGNIG Supply & Trading GmbH należy w 100 % do PGNiG SA. Spółka zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną gazu ziemnego oraz energii elektrycznej na rynku niemieckim.

 

Zobacz także: Duda i Poroszenko o gazociągu OPAL. ,,Decyzję trzeba zrewidować"

Komentarze