Elektroenergetyka

Nowa strategia rozwoju Grupy Enea

Enea będzie aktywnym uczestnikiem pozytywnych zmian w polskiej gospodarce i wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kraju, wpisując się w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski i polityki energetycznej państwa. Grupa zwiększy swoje udziały w poszczególnych segmentach rynku oraz postawi na rozwój nowych, innowacyjnych linii biznesowych i technologii. Jednym z centrów wdrażania takich, wynikających ze strategii rozwiązań, stanie się podmiot Enea Innovation.

Wzrost rentowności kapitału i udziału w rynku sprzedaży energii elektrycznej 

Celem nadrzędnym określonym w ogłoszonej strategii jest wzrost wartości Grupy Kapitałowej Enea dla Akcjonariuszy. Grupa będzie dążyć do osiągnięcia wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) na poziomie 10 proc., natomiast wskaźnika rentowności aktywów (ROA) na poziomie 5 proc. w perspektywie do 2025 r.

- W obliczu istotnych zmian zachodzących w otoczeniu firmy, które prognozujemy, niezbędne jest  dostosowanie modelu funkcjonowania Grupy do nowych wyzwań. Zapewni to nam przewagę konkurencyjną, oczekiwany wzrost wartości dla akcjonariuszy oraz niezbędny potencjał rozwojowy. Aby sprostać nowym wyzwaniom technologicznym i oczekiwaniom Klientów, kluczowym założeniem naszej strategii jest transformacja Enei w innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny, oparty na wiedzy, realizujący zrównoważony rozwój oraz efektywne zarządzający aktywami. Będzie on wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług surowcowo-energetycznych dla szerokiego grona Klientów, cenionym za jakość, kompleksowość i niezawodność – zapowiada Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Strategia Enei zakłada zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej do Klientów końcowych do poziomu 20,1 TWh w 2025 r. (wzrost o 24,4 proc. w stosunku do 2015 r.). Wzrost ten będzie nawiązywał do rozbudowy własnych, konwencjonalnych mocy wytwórczych. Niezależnie od uruchomienia w Elektrowni Kozienice bloku o mocy 1075 MW, Enea planuje swojezaangażowanie w budowę nowych źródeł lub akwizycje już istniejących, na poziomie dodatkowych 1500 – 2000 MW w perspektywie 2025 r. Część tych aktywności będzie realizować poprzez partnerstwa z innymi grupami energetycznymi. Jednocześnie Grupa zakłada modernizację istniejących bloków 200 MW i 500 MW w Elektrowni Kozienice w zakresie niezbędnym dla zapewnienia efektywności ich pracy oraz spełnienia norm środowiskowych, a w konsekwencji możliwości funkcjonowania aktywów na rynku w perspektywie do roku 2030. Realizacja tej strategii będzie oznaczała istotny wzrost znaczenia Enei w wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Łączna moc zainstalowana konwencjonalnych źródeł wytwarzania ma wzrosnąć z dzisiejszego poziomu 3,2 GW do 5,8 – 6,3 GW w 2025 r. Pozwoli to Grupie na produkcję ze źródeł własnych 20,7 – 22,8 TWh energii elektrycznej i oznaczać będzie zbilansowanie produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej.

Czyste technologie węglowe, rozwój rozproszonej poligeneracji, hybrydowe OZE

Enea szacuje, że istotnym elementem zakładanego wzrostu produkcji energii elektrycznej ma być inwestycja w nowoczesny blok w technologii czystego węgla tzw. IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycle) o mocy 300 – 500 MW. Trwają intensywne analizy modelu biznesowego projektu. Z dużym prawdopodobieństwem firma zakłada, że  zostanie on zlokalizowany w pobliżu źródeł paliwa, co pozwoli na zwiększenie efektywności ekonomicznej tej inwestycji. Enea podaje, że już od początku 2016 r. prowadzi intensywny dialog z polskimi i międzynarodowymi partnerami biznesowymi z obszaru zgazowania oraz upłynniania węgla, czego rezultatem jest skuteczne zgazowanie próbnej partii węgla z polskiej kopalni. Firma przewiduje również przyszłą transformację rynku w kierunku rozwoju rozproszonych źródeł wytwarzania oraz wyspowych rynków energetycznych (lokalne obszary bilansowania). W związku z tym Grupa będzie stawiać na silny rozwój generacji rozproszonej, inwestując w lokalne źródła poligeneracyjne (energia elektryczna, ciepło, chłód i inne produkty). Enea akcentuje również dalszy rozwój segmentu ciepło, który gwarantuje bezpieczny zwrot z inwestycji, poprzez rozwój źródeł kogeneracyjnych i produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu. W zakresie odnawialnych źródeł energii Grupa będzie koncentrować się przede wszystkim na wzroście efektywności funkcjonowania posiadanych już aktywów dostrzegając swoją szansę w rozwoju hybrydowych OZE.

Zbilansowanie wytwarzania i wydobycia węgla kamiennego

Enea w nowej strategii zakłada zrównoważoną rozbudowę aktywów we wszystkich ogniwach łańcucha wartości, dążąc do zabezpieczenia paliw na potrzeby własnej działalności wytwórczej. Grupa szacuje, że zwiększenie własnych, konwencjonalnych mocy do poziomu 5,8 GW podniesie zapotrzebowanie na węgiel kamienny z dzisiejszego poziomu ok. 5,5 mln ton / rok do ok. 10,9 mln ton / rok.

W obszarze wydobycia Enea planuje utrzymanie roli lidera efektywności m.in. poprzez program „Kopalnia inteligentnych rozwiązań”. Ma on na celu wdrożenie innowacji technologicznych oraz IT, prowadzących do dalszego wzrostu efektywności wydobycia i automatyzacji pracy pod ziemią. Grupa zamierza wykorzystać najlepsze praktyki w zarządzaniu kopalnią do rozwoju nowej linii biznesowej – usług operatorskich zakładów wydobywczych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

- Zbudowanie odpowiedniej synergii aktywów wydobywczo-wytwórczych na bazie jednej z efektywniejszej kopalni węgla kamiennego w Polsce – Lubelskiego Węgla Bogdanka – stwarza dla nas duże perspektywy rozwoju na tym rynku. Wiedzę naszych pracowników oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne chcemy z powodzeniem przenieść do innych przedsiębiorstw górniczych – dodaje Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Stabilizacja przychodów dzięki rozwiniętej dystrybucji

Enea zakłada w strategii utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej oraz finansowej dzięki dalszemu wzmacnianiu obszaru dystrybucja, który już dzisiaj stanowi ok. 47 proc. EBITDA Grupy. Grupa będzie maksymalizować niezawodność sieci poprawiając wskaźnik SAIDI do poziomu 144 min. oraz wskaźnik SAIFI do poziomu 1,69 w perspektywie 2025 r., w tym poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi IT pozwalających na szybkie wykrywanie awarii sieci i separowanie uszkodzonych odcinków (FDIR) oraz modernizację linii napowietrznych. Firma będzie również inwestować w inteligentną sieć dystrybucyjną inicjując transformację z dostawcy energii elektrycznej w kierunku multiusługowego przedsiębiorstwa.

Enea Innovation: elektromobilność, klastry energetyczne, prosumenci i Internet Rzeczy

Grupa deklaruje istotny wzrost innowacyjności swoich działań oraz koncentrację na Kliencie. Z łącznej liczby 60 inicjatyw strategicznych, aż 31 ma charakter innowacyjny  i dotyczy rozwoju nowych linii biznesowych. Dzięki nim Grupa planuje zdywersyfikować strukturę przychodów w przyszłości, w tym poprzez oferowanie pakietowych produktów zawierających wartość dodaną dla Klientów. Enea Innovation stanie się jednym z istotnych centrów wdrażania w Grupie innowacyjnych rozwiązań, wynikających ze strategii. W podmiocie tym oraz w strukturach do tego powołanych Enea będzie tworzyć profesjonalne mechanizmy zarządzania projektami wdrożeniowymi oraz budować zespół zdolny do przełożenia inicjatyw w realne produkty oferowane przez Grupę.

- Chcemy, aby Enea stała się aktywna w takich segmentach jak: rozwój mikro- i makroklastrów energetycznych, elektromobilności, instalacji prosumenckich, czy też rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy, takich jak inteligentny dom czy inteligenta firma. W przyszłości Grupa będzie również zarabiać na profesjonalnym świadczeniu szeroko pojętych usług, w tym operatorstwie infrastruktury energetycznej zakładów przemysłowych, lokalnych obszarów bilansowania, a nawet kopalń. Zakładamy silne wsparcie rozwoju lokalnego i utrzymywanie lokalnych relacji społecznych, jako element polityki odpowiedzialnego biznesu. Grupa będzie dbać o rozwój poszczególnych regionów kraju, w tym jako atrakcyjny pracodawca, podmiot stymulujący rozwój społeczny oraz wspierający lokalne szkolnictwo zawodowe. – zapowiada Mirosław Kowalik, prezes Enei.

- Koncentracja na nowych, zdywersyfikowanych usługach dodanych jest bezprecedensową zmianą modelu funkcjonowania grup energetycznych w Polsce. Prace nad opracowaniem szczegółowej oferty rozpoczynamy z dniem ogłoszenia strategii tak, aby przedstawiać ją naszym Klientom sukcesywnie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Swoją innowacyjną strategią chcemy dać wyraźny sygnał, że polskie koncerny mogą być liderami zmian, a nie tylko naśladowcami trendów rynkowych – dodaje prezes Enei.

Przykładem innowacyjnej działalności Grupy jest już dzisiaj strategiczna kooperacja z podmiotami zewnętrznymi, w tym innymi grupami energetycznymi, w zakresie powołania centrum elektromobilności w Polsce.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Grupa w strategii zakłada silne wsparcie rozwoju lokalnego i utrzymywanie lokalnych relacji społecznych, jako element polityki odpowiedzialnego biznesu. Grupa będzie dbać o rozwój poszczególnych regionów kraju, w tym jako atrakcyjny pracodawca, podmiot stymulujący rozwój społeczny oraz wspierający lokalne szkolnictwo zawodowe.

Optymalizacja kosztów stałych oraz nakładów inwestycyjnych

Grupa  zakłada zarządzanie efektywnością operacyjną w ramach, której szacuje optymalizację kosztów stałych o 700 mln PLN do 2025 roku w odniesieniu do roku bazowego 2016. Oznacza to kontynuację dotychczasowego programu poprawy efektywności prowadzonego w Grupie od ponad 3 lat.

Enea planuje wdrożenie programu wzrostu efektywności nakładów inwestycyjnych. W wyniku przeprowadzonych analiz Grupa zoptymalizowała planowane w poprzedniej strategii wydatki inwestycyjne w zakresie OZE oraz źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych do 2020 r. Wygenerowany w ten sposób potencjał CAPEX oraz sytuacja finansowa Grupy umożliwi Enei przeznaczenie dodatkowych 6,2 mld PLN w perspektywie 2025 r. oraz 5,3 mld PLN w latach 2026 – 2030 na inwestycje rozwojowe. Nakłady te stanowią maksymalny budżet inwestycyjny jaki Grupa może przeznaczyć na atrakcyjne ekonomicznie inwestycje, w tym akwizycje.

- Stabilna sytuacja finansowa stawia nas w bardzo korzystnym położeniu z punktu widzenia pozyskania atrakcyjnych aktywów. Będziemy uważnie przyglądać się zmianom zachodzącym na rynku identyfikując miejsca, które w największym stopniu mogą wzmocnić pozycję Grupy we wszystkich elementach łańcucha wartości koncernu surowcowo – energetycznego. Istotnym jest, że dodatkowy budżet inwestycyjny został zaprojektowany w taki sposób, aby zachować wskaźnik dług netto / EBITDA na bezpiecznym poziomie. Założenie to jest jednym z kluczowych priorytetów określonych w naszej strategii – podkreśla Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Ponadto Enea stawia sobie za cel wygenerowanie dodatkowej EBITDA z tytułu rozwoju nowych, innowacyjnych linii biznesowych. Grupa zakłada, że w perspektywie 2025 r. 5 – 10 proc. EBITDA stanowić będą nowe segmenty działalności. W ten sposób Enea planuje uzyskać dodatkową zdolność finansową umożliwiającą inwestycje w rozwój innowacyjnych produktów na poziomie 3,2 mld PLN do 2025 r. oraz 2,5 mld PLN w latach 2026 – 2030. Finansowanie rozwoju w założeniu będzie również odbywało się poprzez strategiczne partnerstwa z podmiotami zewnętrznymi, w tym spółkami Skarbu Państwa i przedsiębiorstwami z sektora MŚP, jak również akwizycje wyspecjalizowanych podmiotów. Pozwoli to na wzrost biznesu Grupy bez istotnego zwiększania nakładów inwestycyjnych.

Zobacz także: Enea rozważa inwestycje w czyste technologie węglowe

Komentarze