Reklama

Elektroenergetyka

Nowa strategia Enei będzie gotowa latem

  • Fot. DCNS
    Fot. DCNS

W I kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa Enea wypracowała  2.937 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, tj. o 20,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Skonsolidowana EBITDA, po wzroście o 31,3 proc. r/r, wyniosła 668 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 290 mln zł, czyli o 9,4 proc. wyższym niż w I kwartale 2015 r.

Celem Enei i Bogdanki - dwóch integrujących się, choć samodzielnych spółek publicznych - jest stałe zwiększanie efektywności Grupy we wszystkich ogniwach łańcucha wartości.

"Założenia do nowej strategii, nad którą intensywnie pracujemy, przedstawimy latem. Dokument wskaże nowe kierunki rozwoju dla innowacyjnego koncernu surowcowo‑energetycznego. Dysponując pełnym łańcuchem wartości, chcemy spojrzeć na przyszłość naszej Grupy w sposób odpowiedzialny, optymalizując model biznesowy w celu zapewnienia potencjału zrównoważonego rozwoju, w dłuższej niż dotąd perspektywie. W szczególności uwzględnimy wyzwania związane z otoczeniem regulacyjnym, bezpieczeństwem energetycznym państwa i dynamiką zmian na rynku, uwzględniając wymagania klienta, na którym będziemy się koncentrowali. Naszym celem jest budowa silnej i innowacyjnej Grupy, która w oparciu o własne surowce będzie dysponowała odpowiednim potencjałem inwestycyjnym oraz zapewni niezawodność i bezpieczeństwo dostaw konkurencyjnej energii i produktów dla naszych Klientów" - powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Budowa synergii i realizacja działań optymalizacyjnych przynosi wymierne efekty finansowe

W I kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa Enea wypracowała  2.937 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, tj. o 20,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Skonsolidowana EBITDA, po wzroście o 31,3 proc. r/r, wyniosła 668 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 290 mln zł, czyli o 9,4 proc. wyższym niż w I kwartale 2015 r.

W okresie styczeń - marzec 2016 r. najwyższa EBITDA, 305 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji. W tym obszarze miał również miejsce najwyższy przyrost EBITDA, o 32 mln zł, w stosunku do I kwartału 2015 r. (wzrost o 11,9 proc.). Wynik EBITDA obszaru wytwarzania, po wzroście o 27 mln zł (15,4 proc. r/r), ukształtował się na poziomie 204 mln zł. Niesprzyjająca sytuacja na rynku energii elektrycznej wpłynęła na wynik obszaru obrotu, który w I kwartale br. wygenerował EBITDA w wysokości 18 mln zł. W związku z akwizycją LW Bogdanka działalność GK Enea została w IV kwartale 2015 r. rozszerzona o obszar wydobycia, który w okresie styczeń - marzec 2016 r. wypracował 150 mln zł EBITDA.

"Patrząc na wymagającą sytuację w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, która wpływa na wszystkich uczestników rynku, nasze wyniki trzeba ocenić pozytywnie. Zwiększamy produkcję i wolumen sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, aktywnie działamy na rynkach hurtowych, szybciej przyłączamy Klientów w dystrybucji. Wprowadzamy nowe produkty dla Klientów indywidualnych i dynamicznie rozwijamy handel gazem" - podkreślił Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Od 2014 r. Grupa konsekwentnie realizuje program redukcji kosztów, który zakłada w 2016 r. oszczędności na poziomie 362 mln zł. W I kwartale wykonano 24 proc. tegorocznego planu.

Dobry pierwszy kwartał Bogdanki  

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w I kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 421 mln zł, które były o 1,8 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednocześnie poprawiły się pozostałe kluczowe wyniki finansowe: EBIT wyniósł 79 mln zł (wzrost o 63,8 proc. r/r), EBITDA 173 mln zł (wzrost o 20,0 proc. r/r), a zysk netto 54 mln zł (wzrost o 66,6 proc.). Osiągnięcie dobrych wyników było możliwe dzięki elastyczności działania oraz konsekwentnej realizacji rozpoczętego w ubiegłym roku programu optymalizacji nakładów inwestycyjnych i redukcji kosztów. Koszt własny produkcji sprzedanej został zredukowany o 39 mln zł (tj. o 10,3 proc.) w stosunku do I kwartału ub.r., zaś całkowite koszty produkcji o 25 mln zł (tj. o 6,4 proc.). W efekcie poprawie uległy wskaźniki rentowności. Marża EBITDA kształtowała się na ponadprzeciętnym poziomie 41,2 proc. (wobec 33,7 proc. w tym samym okresie rok wcześniej). Warto jednak podkreślić, że wpływ na to miało zwiększenie poziomu produkcji i zapasów w I kwartale tego roku. W efekcie utrzymanie się wskaźników rentowności na tak wysokim poziomie w kolejnych kwartałach wydaje się mało prawdopodobne.

W I kwartale br. produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom 2,3 mln ton (o 17,3 proc. więcej w ujęciu rok do roku), a sprzedaż 2,2 mln ton (wzrost o 12,2 proc). Długość wykonanych w tym okresie wyrobisk korytarzowych wyniosła 6,4 km i była większa o 23,1 proc. w porównaniu z I kwartałem 2015 r. Łączne wydatki poniesione na nowe wyrobiska i modernizację istniejących opiewały na blisko 45 mln zł.

Zwiększenie produkcji i sprzedaży węgla pozwoliło Bogdance na umocnienie pozycji rynkowej w I kwartale 2016 r.. Udział w dostawach surowca do energetyki zawodowej w tym okresie wynosił 25,5 proc. (w I kwartale ub.r. było to 20,9 proc., a w całym 2015 r. 22,5 proc.). Udział w rynku węgla energetycznego ogółem wzrósł do 15,8 proc. (wobec 14,3 proc. w ujęciu rok do roku i 14,4 proc. w całym ub.r.). W I kwartale br. sytuacja na rynku węgla pozostawała trudna. Średnie ceny węgla energetycznego spadły o 10,9 proc. w porównaniu do I kwartału 2015 r., a ceny węgla sprzedawanego do energetyki zawodowej - o 11,5 proc. Na polskim rynku utrzymywała się nadpodaż węgla i wysoki poziom zapasów w kopalniach i elektrowniach. W tych bardzo niesprzyjających warunkach Bogdanka poradziła sobie dobrze dzięki elastycznej reakcji na sytuację rynkową oraz kontynuacji rozpoczętego w ubiegłym roku programu optymalizacji kosztów i nakładów inwestycyjnych.

"Utrzymujemy bezpieczną płynność finansową. Pozostajemy najbardziej efektywną i najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Choć wyniki za I kwartał są satysfakcjonujące, obserwujemy utrzymującą się silną presję na ceny i wolumeny sprzedaży. Nie widzimy także przesłanek, aby oczekiwać w bliskiej perspektywie zmiany obecnych trendów rynkowych. Dlatego szacujemy naszą całoroczną sprzedaż węgla na poziomie 8,5 - 9 mln ton" - powiedział Krzysztof Szlaga, prezes Bogdanki.

Nie ma rozwoju bez inwestycji

Ważnym wydarzeniem w I kwartale 2016 r. w obszarze wytwarzania było przekazanie do eksploatacji farmy wiatrowej Baczyna o mocy 14,1 MW. W ramach dostosowywania konwencjonalnych źródeł energii do norm środowiskowych firma kontynuuje projekty inwestycyjne dotyczące instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice oraz odsiarczania w Elektrociepłowni Białystok. Trwa budowa bloku 1.075 MW - wiosną sukcesem zakończyły się próby wodna i ciśnieniowa kotła. Projekt jest zaawansowany w 83 proc. 

W obszarze dystrybucji w okresie styczeń-marzec 2016 r. Enea Operator znacząco poprawiła kluczowe wskaźniki bezpieczeństwa i pewności dostaw. W stosunku do analogicznego okresu 2015 r. w przypadku przerw nieplanowanych wskaźnik SAIDI spadł aż o 71 proc., a SAIFI - o 50 proc. Wskaźniki przerw planowanych spadły odpowiednio: SAIDI - o 26 proc. i SAIFI - o 22 proc.

W I kwartale 2016 r. Enea zakończyła proces migracji danych Klientów do nowego, centralnego systemu bilingowego. Nowe narzędzie do kontaktu z firmą - elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - jest już dostępne dla wszystkich chętnych, zarówno gospodarstw domowych, jak i firm. Spółka rozszerzyła także swoją ofertę produktową dla gospodarstw domowych o usługę ENERGIA + Fachowiec, łączącą sprzedaż energii po korzystnej cenie z usługą elektryka.

Enea to renomowany sprzedawca, dystrybutor i producent energii elektrycznej oraz cieplnej. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Sieci Enei pokrywają 20 proc. kraju, w skład Grupy wchodzi także największa polska elektrownia na węgiel kamienny ‑ Elektrownia Kozienice. Lubelski Węgiel Bogdanka to z kolei najbardziej efektywne przedsiębiorstwo górnicze w Polsce. Enea jest głównym odbiorcą produktów kopalni, a Bogdanka to największy dostawca węgla dla aktywów wytwórczych koncernu. Obie firmy są notowane na warszawskiej giełdzie. Jesienią 2015 r. Grupa Enea stała się właścicielem łącznie 66 proc. akcji LW Bogdanka.

Zobacz także: PSE przebuduje linię energetyczną na potrzeby ŚDM

Zobacz także: Rynek mocy uratuje energetykę konwencjonalną?

Reklama

Komentarze

    Reklama