Reklama

Ropa

Lotos: Rekordowe wydobycie węglowodorów

  • Ilustracja: Orbital Access via Facebook

W 2015 r. LOTOS osiągnął rekordowe wydobycie węglowodorów oraz przerób surowca w gdańskiej rafinerii. Średnie dzienne wydobycie ze złóż zlokalizowanych w Polsce, Norwegii i na Litwie wyniosło blisko 28,4 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). Rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku przerobiła ponad 10,2 mln ton surowca. 

Oczyszczona z wpływu otoczenia EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wg metodologii LIFO wyniosła w 2015 r. 2 156 mln zł (1 391 mln zł w 2014 r.). To najwyższy wynik w dotychczasowej historii LOTOSU.   

Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 423 mln zł, a oczyszczony z wpływu otoczenia wg metodologii LIFO 1 441 mln zł. 

 "Miniony rok był bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju LOTOSU. Z sukcesemudało nam się przekroczyć najistotniejsze cele strategiczne założone na lata 2011-15, które dotyczyły segmentu wydobywczego oraz hurtowego i detalicznego rynku paliw w Polsce. W 2016 roku LOTOS wchodzi w nową fazę rozwoju, którego głównym celem jest dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski, industrializacja krajowej gospodarki oraz znaczący wzrost wartości firmy" – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. –

Przypomnijmy, że zgodnie ze strategią na lata 2011-15, LOTOS założył wzrost wydobycia węglowodorów do poziomu 24 tys. boe/d (zrealizowano 28,4 tys. boe/d) oraz uzyskanie udziałów w hurtowym i detalicznym rynku paliw odpowiednio na poziomie 30% i 10%. W przypadku rynku hurtowego na koniec 2015 r. wypracowano udział na poziomie 31,1% a detalicznego 10,5%.  

"Ponadto w 2015 roku rozpoczęliśmy realizację Projektu EFRA. Jest to największa inwestycja przemysłowa realizowana na Pomorzu, której wartość sięga 2,3 mld zł"– dodaje prezes Olechnowicz 

Powstanie kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy zapewni spółce m.in. wzrost marży rafineryjnej o ok. 2 USD/bbl. Dodatkowo dzięki realizacji Projektu EFRA LOTOS będzie w stanie wyprodukować 900 tys. ton dodatkowych paliw rocznie, głównie oleju napędowego, które zasilą polską gospodarkę. Rozpoczęte w ub. r. prace inwestycyjne zakończą się w 2018 roku.

"Projekt EFRA jest kontynuacją procesu technologicznego unowocześniania rafinerii i naturalnym dopełnieniem konfiguracji przerobu ropy naftowej powstałej w ramach Programu 10+. Dzięki realizacji Projektu EFRA przeniesiemy rafinerię LOTOSU w Gdańsku na najwyższy poziom efektywnej rafinacjina świecie" – podkreśla prezes Olechnowicz.

Udane wyniki mimo presji czynników zewnętrznych

Gwałtowny spadek notowań cen ropy naftowej (-47% r./r.)oraz spadający trend cenowy produktów naftowych wywarły niekorzystny wpływ na raportowane wyniki LOTOSU. W ubiegłym roku spółka wypracowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży a strata netto wyniosła 263 mln zł.  

Istotny wpływ na raportowaną stratę netto miały koszty finansowe w postaci m.inujemnych różnic kursowych (blisko 345 mln zł) związane ze wzrostem średniego kursu USD/PLN (+20% r./r.) w 2015 r., co obciążyło wycenę spłacanych przez LOTOS kredytów, denominowanych w amerykańskiej walucie. 

Jednocześnie LOTOS wygenerował w analizowanym okresie 1 488 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (1 381 mln zł w 2014 r.), co w najlepszy sposób potwierdza stabilną kondycję finansową spółki.

Znaczący wzrost wydobycia – Sleipner i B8 

Łączne wydobycie spółki LOTOS Petrobaltic w Polsce, Norwegii i na Litwie wyniosło w 2015 r. 28,4 tys. boe/d i było najwyższe w historii firmy. Mimo niższych cen ropy naftowej i gazu LOTOS Petrobaltic uplasował na rynku większy wolumen wydobytych węglowodorów, pochodzących m.in. ze świeżo zakupionych udziałów w polu gazowym Sleipner w Norwegii oraz wstępnej produkcji ze złoża B8, zlokalizowanego na Bałtyku. 

Złoże B8 to obecnie największa kopalnia ropy naftowej w polskiej strefie ekonomicznej M. Bałtyckiego. Jego potencjał wydobywczy oszacowano na 3,5 mln ton ropy naftowej. Po uruchomieniu docelowego wydobycia LOTOS będzie pozyskiwał z B8 do 5 tys. boe/d.  

EBITDA segmentu wydobywczego wyniosła w ub.r. ponad 185 mln zł w porównaniu ze stratą na poziomie 280 mln zł w 2014 r. 

Rekordowy przerób, większa sprzedaż 

W 2015 roku rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku osiągnęła rekordowy przerób ropy. Przerobiono 10,2 mln ton surowca (9,5 mln ton w 2014 r.). Tym samym wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych zakładu w całym ub.r. wyniosło 97%. 

W analizowanym okresie LOTOS sprzedał łącznie ponad 10,9 mln ton produktów, tj. o ok. 8,4% więcej niż w 2014 r. Wzrost produkcji i sprzedaży był efektem bardzo korzystnych marż rafineryjnych utrzymujących się przez większość miesięcy ubiegłego roku. 

Oczyszczona EBITDA najwyższa w historii sieci stacji LOTOS

Na koniec 2015 r. w sieci LOTOS działało 476 stacji paliw. Przez cały ubiegły rok sieć LOTOSU powiększyła się o 35 obiektów w tym 25  stacji w segmencie ekonomicznym (LOTOS Optima). Skutecznie prowadzone działania optymalizacyjne wpłynęły na poprawę wyników finansowych osiągniętych przez sieć LOTOS. Oczyszczona EBITDA wyniosła w 2015 roku 112 mln zł. Dla porównania w 2014 r. wynik ten wyniósł 95 mln zł a w 2013 r. 44 mln zł.

Zobacz także: Kolejna rosyjska firma podejrzana o praktyki antymonopolowe

Zobacz także: Spada produkcja ropy w krajach OPEC

Komentarze