Reklama

Ropa

Lotos przedstawia strategię na lata 2017-2022

  • Wizja lodołamacza projektu 21900M - fot. CKB Bałtsudprojekt

Lotos przedstawił strategię na lata 2017-2022. Koncern opiera swoje plany na stabilizacji i bezpiecznym rozwoju w kluczowych obszarach działalności z równoległym silnym wsparciem dla procesu wdrażania innowacji.

Zgodnie z dokumentem spółka zakłada m.in. podwojenie średniorocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA LIFO w latach 2019-2022 (względem lat 2015-2017) z poziomu ok. 2 mld zł do ok. 4 mld zł. Na inwestycje, w ciągu nadchodzących 6 lat firma zamierza przeznaczyć 9,4 mld zł.

Zarząd Grupy Lotos S.A. deklaruje również przywrócenie w spółce zdolności dywidendowej.

Realizacja założeń zaprezentowanej strategii uwzględnia dwa horyzonty czasowe – lata 2017-2018 oraz lata 2019-2022. Pierwszy okres to stabilizacja sytuacji ekonomiczno-finansowej i dokończenie już rozpoczętych inwestycji – Projektu EFRA (Efektywna Rafinacja) oraz docelowego zagospodarowania bałtyckiego złoża B8. W drugim okresie (2019-2022) kluczowy będzie rozwój poprzez nowe inwestycje m.in. w segmencie wydobywczym oraz segmentach produkcji i handlu.

Wizją Lotos jest pozostanie zintegrowanym pionowo producentem paliw i produktów chemicznych najwyższej jakości, dostarczającym wysoko wyspecjalizowane usługi logistyczne i serwisowe.  Spółka aspiruje do roli narodowego lidera innowacyjnych wdrożeń w ramach prowadzonej przez nią działalności podstawowej.

Lotos ewoluuje, aby sprawnie wdrażać swoją nową wizję w ciągle zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Firma stawia sobie pięć celów strategicznych, których realizacja znacząco zwiększy wartość spółki dla interesariuszy. Są to: efektywne wykorzystanie koncesji wydobywczych (w tym dalsza technologiczna optymalizacja rafinerii, wprowadzanie nowych produktów i paliw alternatywnych oraz dbałość o standardy jakości), sukcesywne i powtarzalne obniżanie kosztów działalności połączone z optymalizacją marży w całym łańcuchu wartości, gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji dzięki dedykowanym funduszom i nowemu modelowi współpracy z ośrodkami naukowymi oraz kreatywne zaangażowanie pracowników, elastyczność w reagowaniu na pojawiające się ryzyka, które Lotos postrzega przez pryzmat szans biznesowych oraz większa odpowiedzialność za szeroko rozumiane bezpieczeństwo otoczenia w zgodzie z polityką gospodarczą, środowiskową i energetyczną Polski (dywersyfikacja dostaw surowców i paliw, BHP, cyberbezpieczeństwo, odpowiedzialność społeczna).

Skuteczne wdrożenie celów strategicznych pozwoli Grupie Lotos podwoić średnioroczny wynik EBITDA LIFO w latach 2019-2022 (względem lat 2015-2017) z poziomu ok. 2 mld zł do ok. 4 mld zł. Pierwszy dodatkowy 1 mld zł wyniku EBITDA LIFO przyniosą spółce już znane i realizowane projekty inwestycyjne. Docelowy poziom zadłużenia (w latach 2019-22), mierzony wskaźnikiem długu netto/EBITDA LIFO, nie powinien przekroczyć 1,5x, co stanowi bezpieczny benchmark rynkowy.

Znane projekty inwestycyjne zaangażują CAPEX na poziomie ponad 6 mld zł. Z czego 50% przypadnie na inwestycje w wydobycie, 40% na produkcję (m.in. Projekt EFRA) a 10% na handel detaliczny (standaryzacja i optymalizacja sieci stacji). Tak skonstruowany portfel inwestycyjny jest bezpieczny i zapewnia spółce niezbędną elastyczność funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Zgodnie z założeniami strategicznymi ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące dodatkowych ok. 3,3 mld zł CAPEX-u zostaną podjęte w 2018 roku.

W realizacji planów inwestycyjnych pomóc mają systematyczne oszczędności wprowadzane w ramach Programu Poprawy Efektywności. Chodzi przede wszystkim o skuteczną obniżkę kosztów działalności operacyjnej, centralizację zakupów w ramach całej organizacji, optymalizację struktury grupy kapitałowej oraz dalsze doskonalenie w zarządzaniu marżą zintegrowaną, dające firmie wymierną przewagę handlową dzięki nadmorskiej lokalizacji rafinerii.

Jednym z głównych założeń strategii Lotos jest utrzymanie tempa dalszego dynamicznego rozwoju i inwestowania w rentowne projekty przy jednoczesnym powrocie do zdolności dywidendowej.

Lotos planuje dalszą rozbudowę segmentu wydobywczego w oparciu o już posiadane koncesje oraz potencjalne uzupełnianie portfela aktywów. Priorytetem rozwoju segmentu wydobywczego pozostaje Morze Bałtyckie (pełne zagospodarowanie złoża B8, zagospodarowanie złóż B4/B6) i Morze Północne (koncesje Utgard i Frigg Gamma Delta). Lotos, wraz z innymi udziałowcami koncesji, analizuje również możliwość uruchomienia wydobycia na złożu Yme.

W Polsce, poza Bałtykiem, Lotos zamierza być aktywny także na lądzie (m.in. koncesje Górowo Iławeckie i Kamień Pomorski). Dodatkowo analizowane jest wejście spółki na inne obszary wydobywcze: Wielka Brytania, Holandia, Dania, Morze Czarne, Morze Kaspijskie, Adriatyk oraz lądowe obszary Europy Środkowo-Wschodniej.

Spółka podkreśla, że podstawowym elementem rozwoju i realizacji nowych projektów w segmencie wydobycia będzie ekonomiczne uzasadnienie każdej decyzji inwestycyjnej.

Zgodnie ze strategią, do 2022 r., Lotos zakłada wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na poziomie od 30 tys. boe/d do 50 tys. boe/d.

Doskonała lokalizacja rafinerii Lotosu w Gdańsku daje jej nie tylko przewagę w logistyce surowców i produktów względem konkurencji, ale stwarza też naturalne warunki do ciągłego rozwoju kompetencji handlowych. Nadmorskie położenie spółki wzmacnia jej efektywność ekonomiczną i wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Po zrealizowaniu Projektu EFRA (2018), dzięki któremu udział produktów wysokomarżowych wzrośnie do ok. 90%, Lotos planuje kolejne inwestycje podnoszące kompleksowość gdańskiej rafinerii. Przewaga konkurencyjna spółki w segmencie produkcji i handlu będzie utrzymana dzięki dalszemu wdrażaniu nowoczesnych technologii i nowych produktów.

Zarząd Grupy Lotos S.A. wybrał potencjalne kierunki rozbudowy rafinerii w Gdańsku. Decyzja o wyborze konkretnej ścieżki rozwoju zostanie podjęta do końca 2018 roku. Rozważane są cztery główne opcje rozwojowe: budowa kompleksu olefinowego (z ETBE); zwiększenie produkcji benzyn motorowych m.in. dzięki dalszemu przerobowi aktualnie eksportowanej benzyny surowej; produkcja olejów bazowych 2. i 3. grupy (własny surowiec – hydrowax); budowa elektrociepłowni na własne potrzeby, co ograniczyłoby koszty i zwiększyło niezawodność dostaw. 

Lotos planuje stabilny rozwój sieci stacji paliw, ale o wolniejszej dynamice niż w latach 2011-2015, gdy sieć powiększyła się z 324 do 476 (wzrost o ponad 150 placówek). Wynika to przede wszystkim z nasycenia rynku krajowego. Spółka zakłada zwiększenie liczby stacji w latach 2017-2022 z obecnych 480 do ok. 550. Sieć stacji Lotos poddana zostanie dalszej standaryzacji (m.in. rewitalizacja programu Navigator, nowa jakość punktów gastronomicznych, modernizacja infrastruktury), tak aby w pełni sprostać rosnącym wymaganiom klientów w zakresie świadczenia najwyższej jakości usług i produktów w ramach wyróżniającej się na rynku oferty. Lotos będzie też oferował paliwa alternatywne.

Lotos stawia na nowe modele współpracy z jednostkami badawczymi i start-up’ami. Spółka będzie aktywnie tworzyła wspólne agendy badawcze, tak aby najlepiej odpowiadały one jej potrzebom rozwojowym i dawały szansę ośrodkom na prowadzenie szczegółowych analiz, odpowiadających realnym wyzwaniom biznesu.

Istotnym celem jest też wsparcie i komercjalizacja polskiej wynalazczości. Firma planuje w tym celu powoływać dedykowane fundusze. Siłą Lotosu w tej materii jest także kapitał ludzki – specjaliści zaangażowani w proces oceny, dopasowania i dopracowania innowacyjnych rozwiązań. Kluczowa będzie rola infrastruktury technologicznej i laboratoryjnej spółki, którą Lotos wykorzysta m.in. do prowadzenia testów wdrożeniowych.

Firma aspiruje do roli narodowego czempiona badań nad biopaliwami 2. i 3. generacji oraz technologią współuwodornienia (realizacja NCW). Dodatkowo Lotos prowadzi analizy możliwości magazynowania i wykorzystania wodoru w transporcie drogowym. Realizowane są prace nad modelami tankowania i rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych (LNG i CNG). Spółka angażuje się także w rozwój rynku elektromobilności pozostając aktywnym uczestnikiem badań tego nowego segmentu.

W sektorze energii niezwykle ważna jest wysoka kultura bezpieczeństwa. Lotos zobowiązał się do priorytetowego traktowania aspektów BHP na każdym kroku swojej działalności. Zamiarem spółki jest ciągłe doskonalenie procesu zarządzania m.in. w zakresie ochrony infrastruktury, łańcucha logistycznego czy w kontekście cyberzagrożeń.

Lotos będzie kontynuował swoje działania społeczne, skierowane do szerokiej grupy interesariuszy ze sfery opieki zdrowotnej, kultury, sztuki, nauki i sportu. Spółka będzie aktywnie współpracowała z interesariuszami by trwale rozwiązywać problemy społeczne i środowiskowe występujące w jej otoczeniu.

 

Zobacz także: Lotos zwiększa efektywność refinerii

Reklama

Komentarze

    Reklama