Reklama

Górnictwo

Kopex aktualizuje wartość odpisów

 • Bell UH-1 Huey II, maszyny tego typu są rozważane przez Liban - fot. Bell

Kopex S.A. poinformował, że przeprowadził zaktualizowane testy wartości bilansowej aktywów. W ich wyniku wysokość odpisów została ustalona na poziomie 1,4 mld zł.

Przeprowadzone testy wskazały na konieczność ujęcia w sprawozdaniach finansowych Kopex S.A. za 2015 rok, które zostaną opublikowane 29 kwietnia 2016 r., następujących dodatkowych odpisów, w stosunku do raportowanych wraz z wynikami IV kwartału 2015 roku:

 •  ok. 916,2 mln złotych stanowiących dodatkową utratę wartości firmy, na którą wskazały wyniki zaktualizowanych testów,

 •  ok. 49,8 mln złotych stanowiących sumę odpisów dot. rzeczowych aktywów trwałych i należności dokonanych na wynikach spółek zależnych od Kopex S.A. wskutek zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły po publikacji wyników za IV kwartał 2015 roku, a które mają wpływ na skonsolidowany wynik finansowy za 2015 rok,

 • ok. 74,5 mln złotych odpisów na należności od spółek zależnych i na udziały w spółce zależnej (bez wpływu na skonsolidowane dane finansowe Kopex S.A. za 2015 rok).

  W związku z powyższym, łączna wartość odpisów aktualizujących wartości aktywów bilansowych, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok, wraz z odpisami już raportowanymi w raporcie za IV kwartał 2015 roku, wyniesie 1406,7 mln złotych, z czego 1208,3 mln złotych dotyczy odpisu z tytułu utraty wartości firmy.

  Dokonane przez Spółkę szacunki dotyczące odpisów aktualizujących są przede wszystkim wynikiem trudnej sytuacji w branży górniczej oraz prognoz dla krajowego i światowego górnictwa. W ostatnich miesiącach podobne odpisy zostały dokonane przez wiele firm powiązanych z branżą wydobywczą.

  Wyszczególnione wyżej odpisy powstały na skutek aktualizacji planów techniczno- ekonomicznych, wskutek prowadzonych działań i analiz restrukturyzacyjnych oraz zdarzeń zaistniałych po 25 lutego 2016 roku, a więc po dacie publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku. O zdarzeniach tych Spółka informowała w kolejnych raportach giełdowych.

  Żadne z wyżej wymienionych zdarzeń nie ma negatywnego wpływu na bieżącą sytuację finansową Grupy ani Spółki i nie powodują pogorszenia jej sytuacji płynnościowej. Dokonane zgodnie z przepisami prawa bilansowego odpisy księgowe wynikają z konserwatywnego i ostrożnościowego podejścia do wyceny aktywów, które jest podyktowane między innymi aktualną sytuacją na rynku górniczym. Zastosowane podejście w żaden sposób nie ogranicza 

  ani też nie wstrzymuje działań Zarządu zmierzających do odzyskania wszystkich należności i pełnej kwoty innych aktywów. Warto podkreślić, że dodatkowy wysoki odpis na utratę wartości bilansowej firmy jest niepieniężnym zabiegiem księgowym, który nie wpływa na sytuację finansową Grupy, a stanowi efekt ostrożnego podejścia Zarządu do oceny kształtowania się koniunktury na rynku usług górniczych w przyszłości.

  Począwszy od 26 lutego 2016 roku Spółka prowadzi bardzo intensywne rozmowy z bankami wierzycielami Kopex S.A. Celem prowadzonych negocjacji jest konsensualna restrukturyzacja zadłużenia Kopex S.A. W ramach prowadzonych rozmów Spółka i banki finansujące dążą do jak najszybszego uzgodnienia i podpisania umowy restrukturyzacyjnej tak, by ograniczenie dostępu do finansowania bieżącej działalności przestało ograniczać czynności operacyjne Grupy Kopex.

  Niezależnie od prowadzonych z wierzycielami negocjacji, Zarząd Kopex S.A. przy współpracy profesjonalnych doradców – kancelarii prawnej Allen & Overy oraz doradcy biznesowego PwC Polska przygotowuje i wprowadza szeroko zakrojony i głęboki program restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej Grupy Kopex. Jego elementami m.in. redukcja majątku, restrukturyzacja zatrudnienia i poprawa efektywności operacyjnej we wszystkich obszarach działalności. Bardzo trudna sytuacja rynkowa sektora górniczego i firm okołogórniczych zmusza Zarząd Kopex S.A. i zarządy spółek zależnych do podejmowania bolesnych kroków dotyczących sfery pracowniczej, takich jak redukcja zatrudnienia czy obniżenie wynagrodzeń. 15 kwietnia br. zainicjowano proces zwolnienia grupowego 340 pracowników Kopex Machinery S.A. Podobne kroki zostaną podjęte również w obrębie innych spółek zależnych Kopex S.A.

  Opisane wyżej działania restrukturyzacyjne, łącznie z decyzją o dokonaniu dodatkowych odpisów, są prowadzone niezależnie od trwającego procesu sprzedaży akcji Spółki przez głównego właściciela.

  Do czasu zakończenia procesu badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za 2015 r., prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. 

  Zobacz także: Krzysztof Tchórzewski z wizytą w Naftoporcie

  Zobacz także: Technologie niskowęglowe pomogą obniżyć ceny ropy?

Komentarze