Reklama

Górnictwo

Zrównoważony rozwój - wyzwanie cywilizacyjne naszych czasów [KOMENTARZ]

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W minionym tygodniu KGHM Polska Miedź S.A. opublikowała zintegrowany raport za rok 2019. Jego część finansowa, korporacyjna czy makroekonomiczna była już przedmiotem bieżących analiz. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zrównoważonym rozwojem. 

W ciągu ostatnich 115 lat dwunastokrotnie zwiększyła się ilość zasobów pozyskiwanych w celu zaspokojenia naszych potrzeb. I być może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego - wszak oczywistym jest rozwój społeczno-gospodarczy niesie ze sobą pewne konsekwencje - gdyby nie fakt, że w tym samym czasie liczebność globalnej populacji wzrosła nieco ponad czterokrotnie. Mamy więc do czynienia z ogromną dysproporcją, która wskazuje także na pewien bardzo niebezpieczny trend. 

Zgodnie z danymi GUS („Ochrona Środowiska 2019”), w Polsce w 2018 roku wytworzono 128 mln ton odpadów, z czego tylko 9,8% stanowiły odpady komunalne (12 mln ton). Ilość wytworzonych odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) od 2000 r. kształtowała się w granicach 110-130 mln ton. W 2018 r. uległa ona nieznacznemu wzrostowi względem roku poprzedniego (1,4%) i wynosiła 115 mln ton.

Głównym źródłem odpadów były, podobnie jak w latach poprzednich: górnictwo i wydobywanie (53,2%), przetwórstwo przemysłowe (22,6%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, parę wodną, gorącą wodę (15,9%). Z ogólnej ilości odpadów wytworzonych w 2018 r., 51% odpadów zostało poddanych odzyskowi, 43% poddano unieszkodliwieniu poprzez składowanie, a 5% unieszkodliwiono w inny sposób.

Powyższe dane (wciąż czekamy na publikację raportu za 2019) jednoznacznie wskazują, że ograniczanie wykorzystania zasobów oraz redukcja emisji substancji i energii do środowiska nadal stanowią poważne wyzwanie dla polskiej gospodarki.  Proces wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w oraz wzmacniania trendów proefektywnościowych jest jednym z kluczowych wyzwań stojących przed całą polską gospodarką, a w szczególności jej czempionami.

W tym kontekście cieszy, że coraz więcej polskich firm - niektóre od dawna i regularnie - przywiązuje istotne znaczenie do zagadnień związanych z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem. W przypadku KGHM działania te realizowane są na kilku płaszczyznach. Spółka należy do Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych (ETP on SMR) w Brukseli - jej przedstawiciel został powołany do pełnienia funkcji prezesa organizacji. ETP on SMR pełni rolę think-tanku w zakresie rozwiązywania problemów przemysłu surowcowego.  Polska firma jest także sygnatariuszem Agendy 2030, co oznacza, że „funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich codziennych zobowiązaniach takie obszary jak Społeczeństwo, Środowisko, Ekonomia i Gospodarka, Bezpieczeństwo oraz Efektywność Zasobowa”.

Fot. Raport zintegrowany KGHM za 2019 r.
Fot. Raport zintegrowany KGHM za 2019 r.

Działania te mają również wymiar mocno praktyczny - dość wspomnieć w tym miejscu, że podstawowy produkt spółki - miedź - wprost wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Blisko 50% miedzi wyprodukowanej w UE pochodzi z recyklingu, zaś jej przetwórstwo jest niezbędne do przerobu i odzysku wielu innych cennych materiałów w elektronice, bateriach, itp. Ponadto, International Copper Association  podaje, że w latach 2020 – 2050 do zmiany gospodarki europejskiej na neutralną klimatycznie potrzebować będziemy aż 22 miliony ton miedzi.

Raport zintegrowany KGHM, traktując o działaniach podjętych przez spółkę w zakresie dbałości o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój wspomina m.in. o:

  • wymianie wież absorpcyjnych i suszących fabryki kwasu siarkowego w Hucie Miedzi Legnica
  • rozbudowie mocy w oparciu o kotły gazowe oraz budowie instalacji oczyszczania spalin spełniających normy emisyjne zgodnie z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego w spółce Energetyka sp. z o.o.
  • modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kontynuacji budowy nowej instalacji do produkcji dodatku do paliw, umożliwiającej ponowne wykorzystanie zatężonych kwasów w procesie produkcji w spółce NITROERG S.A. 


W ujęciu nieco bardziej ogólnym przedstawia się to następująco:

Fot. Raport zintegrowany KGHM za 2019 r.
Fot. Raport zintegrowany KGHM za 2019 r.

Warto odnotować w tym miejscu, że polską firmę charakteryzuje dość unikalny, jeśli chodzi o branżę surowcową, zintegrowany łańcuch technologiczny.

Fot. Raport zintegrowany KGHM za 2019 r.
Fot. Raport zintegrowany KGHM za 2019 r.

Jest ona w stanie, we własnym zakresie, realizować zadania związane nie tylko z eksploracją, poszukiwaniem i wydobyciem surowców, ale również z produkcją, transportem czy wreszcie gospodarką odpadami. Taki stopień integracji niewątpliwie czyni aktywność w zakresie GOZ lepiej skoordynowaną i przede wszystkim skuteczniejszą.

Komentarze