• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

JSW weźmie udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Fot. JSW
Fot. JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa weźmie udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Przedstawiciele firmy będą pracować w tzw. komitetach technicznych ds. naturalnych paliw stałych, ds. koksu i przetworzonych paliw stałych oraz ds. produktów węglopochodnych i wyrobów z węgli uszlachetnionych.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, odpowiadająca - na mocy stosownej ustawy z 2020 roku - za organizację działalności normalizacyjnej. Nie jest organem administracji rządowej. Do zadań Komitetu należy m.in. organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych.

Jastrzębska firma została członkiem tzw. komitetów technicznych PKN ściśle związanych z obszarem działalności grupy kapitałowej JSW, będącej największym krajowym producentem węgla koksowego i koksu.

Od stycznia tego roku w JSW działa Biuro Jakości, które zatrudnia ekspertów od jakości m.in. węgla kamiennego, koksu oraz produktów procesu koksowania, w tym węglopochodnych. Właśnie pracownicy tego biura będą oddelegowani do prac w wybranych komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Działania PKN skupiają się głównie na opracowaniu i wdrażaniu norm badania jakości produktów, będących podstawą pomiarów wykonywanych w laboratoriach. Normy opracowywane przez krajowych i zagranicznych ekspertów służą m.in. potwierdzeniu wiarygodności wyników badań laboratoryjnych. Tak potwierdzona jakość produktów znajduje odzwierciedlenie w ich cenie rynkowej.

Zgodnie z przepisami, krajowa jednostka normalizacyjna, jaką jest PKN, musi być bezstronna oraz niezależna od jakiejkolwiek grupy interesów, a prace normalizacyjne prowadzą powołane przy Komitecie organy techniczne. PKN umożliwia wszystkim środowiskom zainteresowanym normalizacją udział w pracach poszczególnych organów: komitetów i podkomitetów technicznych oraz komitetów zadaniowych.

Jak wskazują przedstawiciele PKN, korzyści z udziału w normalizacji to m.in. przewaga konkurencyjna, szansa dotarcia na szerszy rynek przy znacznie niższych kosztach projektowania i badań, możliwość bezpośredniego wpływania na treść norm, ułatwiony dostęp do informacji z rynku oraz poszerzanie kontaktów biznesowych. "Normalizacja odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej - jest gwarancją jakości i przyczynia się do konkurencyjności polskich produktów i usług" - informuje PKN.

Wśród zasad normalizacji jest m.in. jej jawność i powszechna dostępność, uwzględnienie interesu publicznego, dobrowolność uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm, zapewnienie możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych, konsens jako podstawa uzgadniania treści norm oraz niezależność od administracji publicznej i grup interesów.

Komentarze