• Partner główny
    Logo Orlen

Wiadomości

PSG: Zmiany legislacyjne przyspieszą rozwój rynku biometanu

Fot. PSG / Materiały prasowe

22 listopada w Warszawie odbyła się organizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Konferencja Stron Porozumień Sektorowych. W panelu dyskusyjnym „Biometan w sieciach dystrybucyjnych gazowych – szanse, zagrożenia, wyzwania" wziął udział Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych PSG.

Podczas debaty rozmawiano m.in. o działaniach i rozwiązaniach, które przyczynią się do rozwoju rynku biometanu, a także poruszono kwestie związane z przystosowaniem sieci gazowych do jego transportu.

– Transformacja energetyczna, o której rozmawiamy, wiąże się ze zmianą kierunków zasilania paliwem gazowym - od dużych źródeł tj. na przykład kopalni gazu, w kierunku źródeł lokalnych i rozproszonych. System dystrybucyjny, który eksploatujemy, posiada ograniczenia dotyczące ilości możliwego do przyjęcia biometanu. Wynika to m.in. z parametrów przyjętych przy projektowaniu sieci - ich średnicy i ciśnienia - oraz liczby odbiorców pobierających paliwa gazowe z naszej sieci. Większość biogazowni wykazujących zainteresowanie przyłączeniem do naszych sieci zlokalizowana jest w tych rejonach kraju, gdzie sieć gazowa nie jest wystarczająco rozwinięta, aby przyjąć całkowitą ilość biometanu deklarowaną przez biometanownie zainteresowane przyłączeniem. Polska Spółka Gazownictwa, dostrzegając te problemy, przygotowała plan inwestycyjny, którego realizacja pozwoli na likwidację barier w przyjęciu biometanu we wspomnianych obszarach – powiedział członek zarządu PSG ds. operacyjnych.

Czytaj też

Z analiz Polskiej Spółki Gazownictwa wynika, że największy potencjał substratów, które można by wykorzystać do produkcji biogazu, znajduje się w Wielkopolsce, a także na Śląsku i Lubelszczyźnie.

– Aby rynek biogazu mógł się rozwinąć, niezbędne jest przyjęcie długofalowego planu rozwoju tej branży. Z perspektywy operatora systemu dystrybucyjnego zasadnym wydawałaby się rewizja obowiązujących przepisów. Zgodnie z nimi w sieci musi znajdować się gaz o odpowiedniej wartości ciepła spalania. W efekcie nie możemy obniżać jakości paliwa poprzez wpuszczenie biometanu o niższych parametrach niż dopuszczalne, określone w rozporządzeniach i naszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – zakończył Jakub Kowalski. (PSG)

Komentarze