Reklama

Wiadomości

PGNiG OD: ostatnie dni na złożenie oświadczenia ws. tańszego gazu

Fot. PGNiG

Odbiorcy, którzy złożą odpowiednie oświadczenie do 15 marca br., będą korzystać z niższych cen gazu od 1 stycznia 2022 r. - przypomina PGNiG Obrót Detaliczny. Z niższych cen gazu mogą skorzystać tzw. odbiorcy wrażliwi np. szpitale czy szkoły.

Reklama

Spółka wyjaśniła, że dzięki ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych, podmioty takie jak domy dziecka, szpitale, szkoły, przedszkola i żłobki oraz inni uprawnieni odbiorcy społecznie wrażliwi mogą wystąpić o objęcie ochroną taryfową.

Reklama

"Odbiorcy, którzy zrobią to w terminie do 15 marca 2022 roku będą korzystać z niższych cen gazu od 1 stycznia tego roku" - podkreślono.

Dodano, że dotychczas do PGNiG Obrót Detaliczny wpłynęło ponad 43 tysiące oświadczeń on-line o ochronę taryfową.

Reklama

Czytaj też

Z niższych cen gazu ziemnego mogą korzystać m.in.: jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Wyjaśniono, że złożenie oświadczenia po 15 marca 2022 roku spowoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. Nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy z PGNiG Obrót Detaliczny - dodano.

Spółka przekazała, że wnioski można złożyć on-line pod adresem: https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa .

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku. Poszerzyła ona grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej.

Na stronie PGNiG przypomniano, że zgodnie z obowiązująca ustawą wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zostały automatycznie objęte ochroną taryfową. Zarządzający wspólnotami i spółdzielniami mają jednak obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, w których zadeklarują, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele.

Spółka wymienia, że uprawnionymi do ochrony taryfowej są: gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną, podmioty prowadzące działalność archiwalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama