Reklama

Gaz

Gaz-System: Nowy mechanizm neutralności działań bilansujących

Fot. www.gaz-system.pl
Fot. www.gaz-system.pl

Decyzją prezesa URE zatwierdzony został „Mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.”. Dokument określa metody kalkulacji opłat związanych z neutralnością kosztową działań bilansujących operatora.

Kluczowe zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującej wersji Mechanizmu dotyczą zasad zarządzania ryzykiem kredytowym. Celem nowych zapisów jest zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez Gaz-System oraz ochrona interesów uczestników rynku gazu i odbiorców przed podmiotami niegwarantującymi odpowiedniej stabilności i wiarygodności finansowej. Będą one także zabezpieczać uczestników rynku przed ponoszeniem kosztów z tytułu neutralności finansowej bilansowania, którą generują podmioty nieposiadające odpowiedniej wiarygodności finansowej. Wprowadzone zmiany i doszczegółowienie zapisów stanowią odpowiedź na zebrane doświadczenia współpracy na rynku oraz wnioski uzyskane w trakcie przeprowadzonych w marcu i kwietniu br. konsultacji rynkowych.

Najistotniejsze zmiany zawarte w nowej wersji mechanizmu dotyczą:

  • form oraz wysokości zabezpieczenia finansowego ustanawianego przez Zleceniodawcę Usługi Przesyłania tj. rezygnacji z gwarancji ubezpieczeniowej, ograniczenia do wystawiania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, weksla własnego jak i poręczenia;
  • wprowadzenia kwoty minimalnej zabezpieczenia w wysokości 150.000 PLN, która obowiązywać będzie od nowego roku gazowego tj. od 1 października 2020, od godz. 6:00;
  • warunków zaspokajania roszczeń operatora z zabezpieczenia finansowego;
  • terminów ważności zabezpieczeń finansowych;
  • zasad obniżania i podwyższania poziomu wymaganego Zabezpieczenia Finansowego (w tym m. in. punkt V.8 Mechanizmu określający wysokość wymaganego zabezpieczenia po wznowieniu świadczenia usługi przesyłowej po okresie zawieszenia);
  • zmiany godziny wysyłania wezwania do uzupełnienia zabezpieczenia – wezwanie będzie wysyłane do Zleceniodawcy Usługi Przesyłania do godziny 15:00 zamiast jak dotychczas 13:00. 

Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzony „Mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A."  wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2020 o godz. 6:00.

Treść dokumentu została opublikowana na stronie internetowej Gaz-System w zakładce „Stefa klienta”. (Gaz-System/własne)

Komentarze