• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Euroobligacje Energi: ,,popyt czterokrotnie przewyższył podaż"

Fot. Energa
Fot. Energa

Grupa Energa uzyskała na bardzo korzystnych warunkach finansowanie w wysokości 300 mln euro w formie 10-letnich euroobligacji. Po intensywnym europejskim roadshow zamknięta została księga popytu. Skala zainteresowania inwestorów przekroczyła czterokrotnie kwotę oferowanych obligacji.  

W wyniku dużego zainteresowania inwestorów, po krótkim okresie oferty, nastąpiło zamknięcie księgi popytu drugiej już emisji euroobligacji o wartości 300 mln euro z 10-letnim okresem zapadalności. Ponad 90 proc. emisji obejmą znaczący i wiarygodni inwestorzy instytucjonalni z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Energa uzyskała niezwykle korzystne warunki emisji: rentowność obligacji wyniesie 2,25 proc. , a kupon odsetkowy na poziomie 2,125 proc. należy do jednych z najniższych kosztów finansowania wśród korporacyjnych emitentów euroobligacji w Europie Środkowo-Wschodniej dla 10-letniego okresu zapadalności. Emitentem euroobligacji będzie szwedzka spółka zależna Energa Finance AB, a gwarantem emisji Energa SA. Miejscem rejestracji i notowań emisji będzie giełda w Luksemburgu.

Zobacz także: Energa emituje euroobligacje o wartości minimalnej 250 mln euro

Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w najbliższym czasie m.in. umowy subskrypcji. Ostateczne rozliczenie transakcji nastąpi 7 marca 2017 roku.

 Środki z planowanej jeszcze na I kwartał emisji przeznaczone zostaną głównie na inwestycje w obszarze dystrybucji oraz na cele ogólnokorporacyjne. Tym samym będą one wsparciem dla realizacji Strategii Grupy Energa 2016-2025, w której ponad 60proc. nakładów inwestycyjnych przeznaczonych będzie na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej. Głównym założeniem planu rozwojowego Grupy jest realizacja projektów, dla których bezpieczeństwo finansowe Grupy będzie zachowane, a poziom zadłużenia utrzymany na akceptowalnym poziomie.

 ,,W zeszłym tygodniu odbyliśmy spotkania z inwestorami podczas roadshow po Europie. Po powrocie byliśmy dobrej myśli. Właśnie zamknięta została księga popytu, a zgłoszone oferty złożyło ponad 130 inwestorów i ponad czterokrotnie przewyższyły wartość emisji. 90 procent wolumenu emisji pochodziło od funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalnych. Cieszy mnie, że zakończyliśmy ten ważny dla Grupy Energa etap. Pozyskane z emisji euroobligacji środki przeznaczymy na realizację Strategii Grupy Energa, m.in. na działania zmierzające do utrzymania naszej pozycji lidera OZE oraz na inwestycje w obszarze dystrybucji. Nie spoczywamy jednak na laurach. Przed nami kolejne wyzwanie, czyli doprowadzenie do końca prac nad emisją obligacji hybrydowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, które dedykowane będą rozwojowi sieci dystrybucyjnej, w tym wymianie liczników na inteligentne, umożliwiające zdalne odczyty u wszystkich naszych klientów" – zapowiada Jacek Kościelniak, wiceprezes Energa SA ds. finansowych.

Emisja nastąpi w ramach ustanowionego w 2012 roku i zaktualizowanego w lutym 2017 roku programu emisji euroobligacji EMTN (Euro Medium Term Notes) do 1 mld euro. W marcu 2013 roku spółka Energa Finance AB przeprowadziła pierwszą emisję euroobligacji o łącznej wartości 500 mln euro i 7-letniej zapadalności. Spotkały się one z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, a Energa uzyskała bardzo korzystne warunki emisji: kupon odsetkowy ukształtował się na poziomie 3,25%.

9 lutego 2017 roku Agencja ratingowa Moody’s utrzymała na dotychczasowym poziomie Baa1 długoterminowe ratingi dla Energa SA oraz dla ustanowionego przez spółkę Energa Finance AB (publ) programu. Perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja uzasadniła utrzymanie ratingów wysokim udziałem regulowanego segmentu dystrybucji w zyskach Grupy. Przejrzystość przepływów pieniężnych tego segmentu pozytywnie wpływa na profil kredytowy Energi. Ogranicza również ryzyka wynikające z realizacji zaktualizowanego pod koniec 2016 roku programu inwestycyjnego, skutkującego możliwym wzrostem wskaźników zadłużenia. Jednocześnie Moody’s w swojej ocenie zakłada, iż Grupa Energa nie zaangażuje się w akwizycje, których skala istotnie przekroczy poziom nakładów inwestycyjnych określonych w zaktualizowanej strategii Grupy. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania agencji, iż Energa - pomimo występowania negatywnych czynników rynkowych, m.in. niskich cen energii elektrycznej i zmniejszonego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii - utrzyma wskaźniki zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Zaktualizowany obecnie program emisji euroobligacji jest kontynuacją strategii finansowania polegającej na dywersyfikowaniu źródeł pozyskiwania kapitału. W portfelu dłużnym Grupy oprócz standardowych kredytów bankowych zawartych z polskimi bankami znajdują się emisja obligacji na rynku krajowym, emisje euroobligacji, ale również szereg długoterminowych zobowiązań kredytowych zaciągniętych od instytucji międzynarodowych EIB, EBRD oraz NIB. Obecnie spółka pracuje nad emisją obligacji hybrydowych z EIB.

Komentarze