Reklama

Elektroenergetyka

Enea innowacyjnym koncernem surowcowo-energetycznym? "Zmiany w Grupie"

Grupa Enea w najbliższych miesiącach przyjmie nowe strategie obszarowe, realizujące założenia przyjętej pod koniec września Strategii Rozwoju Grupy do 2030 r. Pozytywne wyniki finansowe za trzy kwartały 2016 r. umożliwią firmie przygotowanie się do nowych wyzwań rynkowych. Grupa już podejmuje proinwestycyjne i proklienckie inicjatywy wpisujące się w nowe myślenie o koncernie.

Realizując założenia przyjętej 29 września br. Strategii Rozwoju Grupy w perspektywie do 2030 r., Enea stanie się aktywnym uczestnikiem pozytywnych zmian w polskiej gospodarce i będzie wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kraju, wpisując się w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski i polityki energetycznej państwa.

 Wyznaczając nowe kierunki rozwoju Grupy w perspektywie 2030 r., określiliśmy konkretne cele oraz budżet inwestycyjny . Na tej podstawie, w najbliższych miesiącach przyjmiemy szczegółowe strategie obszarowe w głównych segmentach łańcucha wartości Grupy, aby dokonać właściwej operacjonalizacji wyznaczonych celów, zawartych w Strategii Rozwoju Grupy. Przed całą organizacją, która dziś zatrudnia ok. 15 tysięcy osób, nowe wyzwania i wytężona praca. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu całego zespołu, osiągniemy zamierzone cele, które zabezpieczą dalszy rozwój Grupy, wzmocnią jej pozycję na rynku i przyniosą odpowiednie korzyści dla Akcjonariuszy – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Nowa strategia pozwoli Grupie przeobrazić się w nowoczesną, dynamiczną i elastyczną organizację potrafiącą wykorzystywać pojawiające się na rynku szanse. Enea przyszłości będzie wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług surowcowo-energetycznych oraz innych innowacyjnych usług dla szerokiego grona Klientów, cenionym za jakość, kompleksowość i niezawodność. Enea chce być firmą wielousługową i wieloproduktową, aby Klient wiedział, że kiedy zwróci się do Enei, to otrzyma dobrą ofertę na oczekiwany przez niego produkt czy usługę.

Enea dąży do zwiększenia efektywności we wszystkich ogniwach łańcucha wartości

Ostatnie miesiące przyniosły nowe wyzwania dla branży energetycznej wynikające ze zmian w bliższym i dalszym otoczeniu rynkowym oraz prawnym. Wymagały one elastycznego i sprawnego działania. Dobre wyniki Grupy Enea za pierwsze trzy kwartały roku wskazują, że Grupa sprosta stojącym przed nią wyzwaniom i może realizować ambitne cele. W trzech kwartałach 2016 r. Grupa Enea konsekwentnie dążyła do zwiększenia efektywności we wszystkich ogniwach łańcucha wartości.

– W trzech pierwszych kwartałach 2016 r. w znaczący sposób poprawiliśmy niezawodność infrastruktury przesyłowej, zwiększając bezpieczeństwo i pewność dostaw energii do Klientów. Osiągnęliśmy poprawę wskaźników, które jakościowo definiują czas i ilość przerw w dostawach energii:   SAIDI - o 45% r/r – i  SAIFI - o 32% r/r -. W obszarze wytwarzania konsekwentnie kontynuujemy program modernizacji bloków 1-10 Elektrowni Kozienice. Z kolei w obszarze wydobycia podpisaliśmy umowę zwiększającą dostawy węgla z Bogdanki do Grupy – wymienił Mirosław Kowalik.

W kwartałach I-III 2016 r. produkcja węgla w Grupie Enea wzrosła o 12,7% r/r i wyniosła 6 682 tys. ton netto a produkcja energii elektrycznej wzrosła o 4,8% r/r i wyniosła 10 166 GWh. W tym samym okresie sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym odnotowała wzrost o 4,0% r/r i była równa 13 924 GWh a sprzedaż energii elektrycznej i gazu odbiorcom detalicznym zwiększyła się o 6,4% r/r i wyniosła 13 296 GWh.

Grupa Enea notuje solidne wyniki finansowe dzięki optymalnemu wykorzystaniu potencjału biznesowego organizacji

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. Grupa Enea odnotowała 8 304 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, tj. o 16,1% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Skonsolidowana EBITDA, po wzroście o 13,9% r/r, wyniosła 1 829 mln zł. Na porównywalność wyników r/r wpływ miało rozliczenie w III kwartale 2015 r. przychodów z tyt. KDT w wysokości 293 mln zł. Po wyłączeniu tego jednorazowego zdarzenia przychody ze sprzedaży netto Grupy wzrosły o 21,1% a EBITDA o 39,4%. Raportowany zysk netto ukształtował się na poziomie 721 mln zł, czyli o 14,0% niższym niż w kwartałach I-III 2015 r.

W okresie trzech kwartałów 2016 r. najwyższa EBITDA, 857 mln zł (wzrost o 3,0% r/r), zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Po wyłączeniu przychodów z tyt. rozliczenia KDT najwyższy przyrost EBITDA, wynoszący 50 mln zł (wzrost o 12,0% r/r), zanotował obszar wytwarzania. EBITDA obszaru obrotu, po wzroście o 34,3% r/r, ukształtowała się na poziomie 118 mln zł. W związku z akwizycją LW Bogdanka działalność GK Enea została w IV kwartale 2015 r. rozszerzona o obszar wydobycia, który w okresie styczeń - wrzesień 2016 r. wypracował 437 mln zł EBITDA.

Po trzech kwartałach br. GK Enea wydała na inwestycje 1 854 mln zł, czyli o 5,1% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.. Wskaźnik dług netto / EBITDA na koniec września 2016 r. znajdował się na bezpiecznym poziomie 1,8.

 Stawiamy na optymalizację wszystkich procesów biznesowych zachodzących w Grupie. Dzięki zaangażowaniu Pracowników, stale poprawiamy efektywność funkcjonowania organizacji i szybciej adaptujemy się do zmian otoczenia rynkowego. Równocześnie konsekwentnie dbamy o poziom realizowanych kosztów, realizując oszczędności.. Wszystkie podejmowane przez nas działania zwiększają potencjał i wartość Grupy, co potwierdzają generowane przez nas wyniki finansowe  podkreślił Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

LW Bogdanka – kolejny kwartał dobrych wyników, pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji rynkowej

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała po trzech kwartałach 2016 r. przychody ze sprzedaży sięgające 1,3 mld zł (czyli na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie, pomimo niższych cen węgla) oraz zysk netto w wysokości 120,2 mln zł (niższy o ponad 9% od wypracowanego rok wcześniej). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 154,6 mln zł (spadek o 11,4% w ujęciu rok do roku) a EBITDA: 432,3 mln zł (spadek o 5,6%).

Osiągnięte wyniki finansowe Spółka ocenia jako bardzo dobre. Utrzymanie wysokich wskaźników rentowności, pomimo spadku ceny sprzedanego węgla o blisko 11% rok do roku, było możliwe dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. W efekcie rentowność EBITDA po trzech kwartałach 2016 r. utrzymywała się na ponadprzeciętnym dla światowej branży poziomie 32,9%.

W III kwartale tego roku produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom 2,4 mln ton, na poziomie 2,4 mln ton utrzymywała się również sprzedaż w tym okresie. W efekcie po trzech kwartałach zarówno produkcja węgla handlowego, jak i sprzedaż sięgnęły poziomu ok. 6,7 mln ton. Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyniosła 17,2 km, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z tym samym okresem w 2015 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Bogdanka szacuje produkcję i sprzedaż węgla w 2016 r. w przedziale ok. 8,5 – 9,0 mln ton. Po trzech kwartałach tego roku Spółka zrealizowała już blisko 75% górnego przedziału zapowiadanego rocznego wydobycia, co oznacza, że w całym roku można oczekiwać wydobycia i sprzedaży na poziomie zbliżonym  do 9 mln ton. 

LW Bogdanka utrzymuje silną pozycję rynkową. Po III kwartale 2016 r. jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 15,7% a w rynku węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,9%.  Oznacza to powrót do poziomów zbliżonych do 2014 r., po zawirowaniach na rynku węgla w Polsce w 2015 r.

– Osiągnięte po trzech kwartałach tego roku wyniki finansowe oceniam jako bardzo dobre, biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe. Ich wypracowanie było możliwe dzięki ciągłej, konsekwentnej kontroli kosztów oraz optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Utrzymujemy bezpieczną płynność finansową i pozostajemy najbardziej efektywną i najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce, zapewniając terminowe dostawy ponad ¼ węgla potrzebnego polskim elektrowniom – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

– W III kwartale wzmocniliśmy nasze długoterminowe bezpieczeństwo wydobycia, podpisując aneksy do umów wieloletnich z Eneą Wytwarzanie zwiększające dostawy do Enei. Potwierdzają one korzyści jakie wiążą się dla Bogdanki z wejściem do Grupy Enea i budowaniem wspólnie nowoczesnego koncernu surowcowo-energetycznego. Z końcem kwartału podpisaliśmy także aneks przedłużający do 2021 r. umowę z ENGIE Energia Polska na dostawy węgla do Elektrowni Połaniec. Dzięki ww. umowom mamy w najbliższych latach solidne podstawy do długoterminowego planowania naszej produkcji, co przełoży się pozytywnie na naszą pozycję kosztową. Jest to szczególnie istotne w nadal trudnej sytuacji na polskim rynku węgla - choć w trzecim kwartale widoczny był wyraźny wzrost cen węgla na rynkach międzynarodowych, ceny tego surowca w Polsce utrzymują się nadal na niskim poziomie – dodał Krzysztof Szlaga.

Zobacz także: Nowa strategia rozwoju Grupy Enea

 

Komentarze