• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Elektrownia Ostrołęka zwiększyła moc

Fot. energaostroleka.pl
Fot. energaostroleka.pl

Po modernizacji turbiny w ostrołęckiej elektrowni, należącej do Grupy Energa, w bloku energetycznym nr 3 uzyskano wzrost mocy elektrycznej do poziomu 230 MWe oraz istotną poprawę sprawności brutto wytwarzania energii elektrycznej. 

Zasadniczym celem modernizacji bloku energetycznego Elektrowni Ostrołęka B było przedłużenie żywotności turbiny oraz zapewnienie bezpiecznej i efektywnej eksploatacji turbiny w trybie ciepłowniczym. Na podstawie badań przeprowadzonych na elementach krytycznych turbozespołu można stwierdzić, że eksploatacja tego bloku będzie mogła być realizowana bezpiecznie w perspektywie wieloletniej.

Dzięki optymalnym nakładom na inwestycje i modernizacje ostrołęcka elektrownia spełnia wymogi środowiskowe i pod tym względem jest w ścisłej czołówce krajowych bloków klasy 200 MWe. Realizowany program inwestycyjny zakłada modernizację istniejących urządzeń wytwórczych, a także - mając na uwadze zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju - Grupa ENERGA wraz z ENEĄ prowadzi przygotowania do budowy i eksploatacji nowoczesnego, wysokosprawnego bloku energetycznego Ostrołęka C, o mocy ok. 1000 MWe. Źródła wytwórcze w tej lokalizacji to ważny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Celem inwestycji modernizacyjnej w Elektrowni Ostrołęka było podniesienie sprawności części wysokoprężnej i średnioprężnej poprzez wymianę dotychczasowych komponentów wewnętrznych na nowe, z nowoczesnym układem przepływowym typu reakcyjnego. W efekcie uzyskano zwiększenie mocy, zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Modernizacja umożliwia także przedłużenie żywotności turbiny oraz zapewnia bezpieczną i efektywną eksploatację turbiny w trybie ciepłowniczym. 

Więcej megawatów po modernizacji 

Prace wykonali specjaliści z konsorcjum GE Power i Zakładów Remontowych Energetyki Katowice. W bloku zamontowano nowy ołopatkowany korpus wewnętrzny turbiny, wymieniono wirnik i obejmę części wysokoprężnej (WP) wykonano uszczelnienia dławnicowe, międzystopniowe i nadbandażowe. Wymieniono stopnie 10 i 11 części średnioprężnej (SP) oraz przeprowadzono remont części SP oraz urządzeń pomocniczych. Po zakończonej modernizacji turbiny bloku nr 3 nastąpiła poprawa sprawności wytwarzania oraz zwiększenie mocy elektrycznej tego bloku. Przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę testy odbiorowe potwierdziły podwyższenie mocy elektrycznej bloku nr 3 z 226 MWe do 230 MWe.

Podczas testu mocy - wykonanego przy udziale przedstawiciela PSE - uzyskano moc brutto na poziomie nie niższym niż deklarowana moc 230 MWe, w pełnym zakresie generacji mocy czynnej oraz biernej. Przeprowadzono także pomiary odbiorcze układów realizujących regulację pierwotną, wtórną oraz trójną bloku nr 3 - w ramach centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy - zgodnie z zapisami w IRiESP (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej).

Energa Elektrownie Ostrołęka SA podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. aneks do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zgodnie z którym od dnia 1 marca 2017 roku moc osiągalna bloku nr 3 została podwyższona do 230 MWe.

Poprawa sprawności wytwarzania energii

- Działania modernizacyjne wykonane na bloku nr 3 w naszej elektrowni miały na celu zapewnienie możliwości produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez dostosowanie emisji do obecnych norm środowiskowych (IED), przedłużenie czasu eksploatacji oraz zwiększenie efektywności wytwarzania – mówi Adam Galanek, Wiceprezes Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA. – Cel został osiągnięty. Po modernizacji sprawność wytwarzania energii elektrycznej brutto bloku wzrosła i wynosi obecnie 39,7% - w pracy przy pełnej kondensacji. Jest to jedna z najwyższych sprawności osiągalnych w Polsce w klasie bloków 200 MWe. Badania przeprowadzone w 2016 roku na elementach krytycznych turbozespołu nr 3 pozwalają na bezpieczną eksploatację w perspektywie wieloletniej. Oczywiście, aby potwierdzać uzyskane wyniki, trzeba będzie przeprowadzać badania elementów krytycznych turbozespołu w trakcie eksploatacji.

Zobacz także: Tchórzewski: cieszy mnie, że to Enea kupiła Elektrownię Połaniec

Zobacz także: Forum Energii: integracja z europejskimi rynkami energii obniży ceny prądu

Komentarze