Reklama

Elektroenergetyka

Zyski grupy PGE rosną o 7% w skali roku

Fot.: Wikipedia
Fot.: Wikipedia

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I półrocze 2018 r. wyniósł 3,7 mld zł i był o 7 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 3,8 mld zł, czyli o 12 proc. więcej niż rok temu. To efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+5,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+18,8 PJ). Całkowity finansowy wpływ nowych aktywów to 579 mln zł na poziomie powtarzalnej EBITDA.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 1,8 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,3 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 302 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 222 mln zł.

Wynik raportowanej EBITDA został osłabiony przez zdarzenia jednorazowe, w szczególności przez korektę rekompensat za rozwiązane kontrakty długoterminowe na sprzedaż energii
w Elektrociepłowni Zielona Góra, natomiast na wynik netto wpłynęły korekty aktualizujące wartość księgową aktywów trwałych.  

To kolejny okres raportowania po włączeniu do Grupy PGE nowych aktywów. Konsekwentnie umacniamy swoją pozycję lidera na rynku wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, dzięki czemu jesteśmy filarem krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Mimo wymagającego i pełnego wyzwań otoczenia jako Grupa zachowujemy stabilny wzrost kluczowych wskaźników finansowych, czego przykładem  jest rosnąca o 7 procent EBITDA. Rok 2018 to dla PGE czas dalszego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po pierwszym półroczu 2018 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 32,92 TWh, z czego 19,29 TWh, czyli o 3 proc mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. To efekt większego obciążenia remontowego Elektrowni Bełchatów oraz Elektrowni Turów.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 10,27 TWh, co oznacza wzrost o 97 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 1,95 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 2,42 TWh.

O 53 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w I półroczu 2018 r. wyniósł 2,24 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 0,87 TWh. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po I półroczu 17,99 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do okresu bazowego.

Konsekwentnie realizujemy ogłoszoną pod koniec ubiegłego roku strategię ciepłownictwa, traktując tę linię biznesową jako jeden z najważniejszych filarów przyszłości Grupy PGE. Dlatego kontynuujemy proces integracji nabytych aktywów wytwórczych w ramach Grupy, tak by zapowiadany efekt synergii był jak najszybciej widoczny. W tym procesie osiągamy kolejne kamienie milowe, a pełną integrację aktywów ciepłowniczych wydzielonych z PGE GiEK do PGE Energia Ciepła zamierzamy osiągnąć 2 stycznia 2019 r. – mówi Henryk Baranowski.

W portfelu analizowanych lub będących w przygotowaniu inwestycji Grupy znajdują się małe źródła kogeneracyjne gazowe w elektrociepłowniach w Zgierzu, Kielcach i Zielonej Górze oraz nowy gazowy układ kogeneracyjny w Elektrociepłowni Bydgoszcz.

W Elektrowni Rybnik analizujemy warunki lokalne i możliwości technologiczne, a jedną z możliwości rozwoju dla tej lokalizacji jest również powstanie bloku kogeneracyjnego. Kontynuujemy prace związane z budową nowej Elektrociepłowni Czechnica, podpisaliśmy również listy intencyjne co do analizy rozwoju mocy ciepłowniczych dla Nowego Sącza i Wadowic – dodaje Henryk Baranowski.

Grupa PGE kontynuuje realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje
w I półroczu 2018 r. wyniosły 2,2 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków
w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW osiągnęła 92 proc. Realizowane są kolejne etapy
i kamienie milowe projektu. Kontynuowany jest rozruch zimny urządzeń bloku nr 5, prowadzone są dalsze prace montażowe w obszarze bloku nr 6 oraz układów wspólnych. 

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Zakończono budowę płaszcza chłodni kominowej, trwa również budowa estakady nawęglania i estakady technologicznej. Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy osiągnęło ok. 66 proc.

Równolegle toczą się prace nad zakończeniem projektu Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Rozpoczęty został rozruch gorący instalacji. Projekt już niedługo będzie służył lokalnej społeczności w realizacji przyjaznej środowisku idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Inwestycja wpisuje się w kierunek wskazany w strategii ciepłownictwa PGE – zdywersyfikowany miks paliwowy, dostosowany do lokalnych potrzeb i dostępności paliwa.

PGE, jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce, podpisała także wewnętrzną umowę o zarządzanie rynkiem mocy, która umożliwi jej start w jesiennych aukcjach jako jeden silny podmiot, skupiający aktywa wszystkich wytwórców z Grupy. Na podstawie tej umowy aktywa wszystkich tych spółek zarządzane będą z poziomu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, czyli centrum korporacyjnego Grupy Kapitałowej.

Umowa o zarządzanie rynkiem mocy obejmuje spółki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Odnawialna i PGE Energia Ciepła wraz z Elektrociepłownią Zielona Góra, PGE Toruń i ZEW Kogeneracja. Największa grupa energetyczna w Polsce działa tym samym na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju i ograniczania ryzyka wystąpienia black-outu, czyli utraty zasilania obejmującego nawet kilka milionów odbiorców. 

W I półroczu 2018 r. ogłoszony został również tegoroczny Ranking Odpowiedzialnych Firm, w którym Grupa PGE zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz pierwsze miejsce w kategorii: paliwa, energetyka i wydobycie. W oparciu o strategię biznesową PGE kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta, ochronę środowiska, etykę biznesową, zapewnienie bezpiecznych i stabilnych miejsc pracy oraz bycie dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności.

Odpowiedzialne podejście do prowadzonego biznesu jest dla Grupy PGE szczególnie ważne teraz, kiedy firma znajduje się w okresie strategicznych przeobrażeń, których celem jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii, modernizacja istniejącej floty wytwórczej w celu dostosowania jej do coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych oraz pozyskiwanie nowych źródeł przychodu we współpracy ze start-upami.

ML/PGE

Reklama

Komentarze

    Reklama