Reklama

Elektroenergetyka

Rekordowa EBITDA Grupy Tauron w 2020 roku

Fot. www.tauron.pl
Fot. www.tauron.pl

Grupa Tauron zamknęła ubiegły rok wynikiem EBITDA na poziomie 4,2 mld zł, co oznacza wzrost 17 proc. rok do roku. Udział produkcji z OZE w łącznym wolumenie produkcji wzrósł z 10 do 16 proc. Capex wyniósł 4 mld zł. Najwyższe nakłady w segmentach: Dystrybucja (1,9 mld zł) i Wytwarzanie (1,3 mld zł).

"W 2020 r. skutecznie podjęliśmy szereg inicjatyw mających na celu zagwarantowanie środków finansowych potrzebnych dla rozwoju Grupy Tauron. Jako pierwsi w Polsce przeprowadziliśmy emisję obligacji zrównoważonego rozwoju, w ramach której wyemitowaliśmy pięcioletnie obligacje o wartości 1 mld zł z przeznaczeniem na transformację energetyczną Grupy" -  mówi Marek Wadowski, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia.

Reklama
Reklama

"Osiągnięte przez Grupę wyniki są dobre, a sytuacja finansowa jest stabilna i bezpieczna. Grupa Tauron efektywnie wykorzystuje swój potencjał, co znalazło odzwierciedlenie w rekordowym poziomie EBITDA wypracowanej w 2020 r. Kondycja finansowa Grupy Tauron pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jesteśmy gotowi na aktywny udział w zwiększaniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, co jest ważnym elementem transformacji polskiej energetyki, a w przypadku naszej organizacji realizowane jest w ramach Zielonego Zwrotu Taurona" – dodaje Marek Wadowski.

Wskaźnik długu netto/EBITDA spadł do poziomu 2,5x wobec 2,8x na koniec 2019 r. Poziom wskaźnika potwierdza stabilną sytuację finansową Grupy Tauron.

W 2020 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 50,3 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. mniej w porównaniu do 2019 r. Spadek wolumenu dystrybuowanej energii był spowodowany spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa. Liczba klientów Segmentu Dystrybucja wzrosła o 64 tys. i przekroczyła 5,7 mln.

W 2020 r. Grupa Tauron wyprodukowała 12,5 TWh energii elektrycznej (w tym 1,9 TWh z OZE), tj. o 10 proc. mniej w stosunku do 2019 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 13,9 TWh (w tym 1,4 TWh z OZE). Zmniejszenie produkcji było spowodowane niższą sprzedażą energii elektrycznej z produkcji własnej w porównaniu z 2019 r. oraz przyjętą strategią handlową. Wzrost produkcji z OZE o 41 proc. wynika z całorocznej pracy farm wiatrowych nabytych we wrześniu 2019 r., korzystniejszych warunków hydrologicznych oraz wyższej produkcji energii w blokach biomasowych. Udział produkcji energii z OZE wzrósł do 16 proc. wobec 10 proc. w 2019 r.

W porównaniu z poprzednim rokiem produkcja ciepła wzrosła o 7 proc., tj. do poziomu 11,6 PJ.

W 2020 r. 56 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem z własnych zakładów górniczych Tauron Wydobycie. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych, w których największy udział miała Polska Grupa Górnicza (PGG) oraz Węglokoks.

Grupa Tauron wypracowała w 2020 r. 20,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 7 proc. więcej w porównaniu z 2019 r. Wpływ na to miały wyższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost stawek usług dystrybucyjnych.

W 2020 r. EBITDA Grupy Tauron wyniosła ponad 4,2 mld zł i była o 17 proc. wyższa niż przed rokiem. 72 proc. udział w EBITDA ma Segment Dystrybucja, który w 2020 r. wypracował 3 023 mln zł EBITDA. Segment Sprzedaż miał 16 proc. udział (683 mln zł), a Segment OZE odpowiada już za ponad 7 proc. EBITDA Grupy (297 mln zł). Marża EBITDA wzrosła o 1,9 pkt proc. r/r i osiągnęła poziom 20,3 proc. 

Na skutek przeprowadzonych testów na utratę wartości oraz utraty wartości udzielonych pożyczek Grupa zanotowała 2,8 mld zł straty netto (łącznie na działalności kontynuowanej i zaniechanej). Łączny wpływ tych czynników na wynik finansowy brutto Grupy Tauron w 2020 r. wyniósł 3,4 mld zł, podczas gdy testy przeprowadzone w 2019 r. wykazały zasadność ujęcia odpisów aktualizujących w wysokości 1,3 mld zł. 

Inwestycje 

W 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 4,0 mld zł i były niższe o 2 proc. od poniesionych w 2019 r., kiedy wyniosły 4,1 mld zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w Segmencie Wydobycie i Wytwarzanie oraz wzrostu nakładów w Segmentach Dystrybucja, Pozostała działalność i OZE. 

Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1 908 mln zł), gdzie finansowano m.in. budowę nowych przyłączy (924 mln zł) oraz modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (827 mln zł). W Segmencie Wytwarzanie w 2020 r. poniesiono łącznie 1 336 mln zł nakładów inwestycyjnych, a ponad połowa z tych środków (688 mln zł) była związana z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie. Na dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT przeznaczone zostało 239 mln zł.

Reklama

Komentarze

    Reklama