• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

PSE: wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę linii Ostrołęka – Stanisławów

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W wyniku przetargu publicznego, ogłoszonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum Elfeko S.A. (lider), ELTEL Networks Energetyka S.A.oraz SPIE ELBUD Gdańsk S.A. Konsorcjum będzie odpowiadało za realizację całego zadania, w tym między innymi za uzgodnienie wskazanego, najkorzystniejszego przebiegu linii. Zgodnie ze standardami PSE, trasa będzie konsultowana ze wszystkimi zainteresowanymi stronami  w ramach procesu komunikacji społecznej, który prowadzony będzie przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2023 r.

Rejon północnej Polski, z uwagi na niewielką liczbę źródeł wytwórczych, od lat jest obszarem deficytowym w  zakresie pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Praktycznie, jedyną elektrownią systemową w tym regionie, jest obiekt w Ostrołęce. W związku z tym, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy KSE, konieczna jest rozbudowa sieci przesyłowej w celu poprawy pewności zasilania tych obszarów. Zadanie inwestycyjne nabiera dodatkowego znaczenia w przypadku budowy nowego bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka. Istniejący układ sieci przesyłowej niestety nie jest w  stanie zapewnić bezpieczeństwa pracy i pełnego wyprowadzenia mocy. Z tych względów PSE zaplanowały grupę inwestycji sieciowych, w skład których wchodzi budowa linii 400 kV łączącej SE  Ostrołęka i SE Stanisławów.

Z realizacją przedmiotowej inwestycji bezpośrednio powiązana jest również budowa nowej stacji elektroenergetycznej 400 kV Wyszków. Nowy obiekt jest konieczny w celu poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w rejonie północno-wschodniej części aglomeracji warszawskiej oraz zapewnienia ciągłości zasilania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 110 kV. Stacja Wyszków zostanie docelowo przyłączona do linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Jej zadaniem będzie transformacja napięcia z 400 kV do 110 kV, tak by energię można było przesłać dalej do odbiorców końcowych.

Inwestycja jest częścią Programu Strategicznego PSE „Wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice wraz z  poprawą warunków zasilania północno-wschodniej Polski”. Ponadto przedmiotowa linia 400  kV została wprowadzona w najważniejszych dokumentach planistycznych opracowanych na  szczeblu krajowym:

  • Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z  dnia 13  grudnia 2011 r., a następnie przyjętej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2012 r.
  • W załączniku do Ustawy z dnia 24 lipca 2015 o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w  zakresie sieci przesyłowych.
  • Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjętym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 180/14 z dnia 7 lipca 2014 r.

Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów została ujęta wśród planowanych projektów, które będą mogły być dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., które jako Operator Systemu Przesyłowego odpowiadają za bezpieczny i niezawodny przesył energii. Są również zobowiązane do tworzenia warunków do przyłączania do sieci przesyłowej i wyprowadzania mocy z nowych elektrowni i OZE. Realizując Politykę Energetyczną Polski, PSE opracowują Plany Rozwoju Sieci Przesyłowej. Dokument ten uwzględnia Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i jest uzgadniany z  Prezesem URE, podlega również konsultacjom z zainteresowanymi stronami, w tym zaopiniowaniu przez regionalne jednostki samorządowe – Urzędy Marszałkowskie.

W PSE S.A. za realizacje projektów inwestycyjnych od momentu powstania projektu inwestycyjnego do momentu oddania inwestycji do eksploatacji odpowiedzialna jest Centralna Jednostka Inwestycyjna. Obecnie w ramach Planu Portfeli Inwestycji Sieciowych PSE S.A. prowadzonych jest 5  programów strategicznych oraz 3 programy obszarowe, w ramach których prowadzonych jest niemal 150 inwestycji.

jw/materiały prasowe PSE

Komentarze