Reklama

Elektroenergetyka

Poznań: decyzja ws. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ZE PAK w najbliższych tygodniach

Elektrownia Pątnów. Fot. Wikimedia
Elektrownia Pątnów. Fot. Wikimedia

Rozstrzygnięcie ws. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ZE PAK ma zostać wydane w najbliższych tygodniach - poinformowała w poniedziałek  p.o. dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Marzena Andrzejewska-Wierzbicka.

W poniedziałek odbyła się rozprawa administracyjna w tej sprawie, która jest jednym z końcowych elementów poprzedzających decyzję. Jak poinformował UMWW, miała ona na celu umożliwienie wypowiedzenia się stron oraz uczestnika postępowania, którzy dodatkowo mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje, zarzuty i przedstawiać dowody na ich poparcie oraz wypowiadać się co do wyników postępowania. Stronami w tym postępowaniu są: ZE PAK S.A. oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Natomiast Fundacja Greenpeace Polska jest uczestnikiem na prawach strony.

Jak wyjaśniła PAP Andrzejewska-Wierzbicka, punktem spornym jest kwestia emisji dwutlenku siarki do powietrza i emisji rtęci.

„Istotny jest w tej sprawie fakt, że Zespół Elektrowni musi dostosować się do wymogów tzw. najlepszych dostępnych technik (BAT), ale prawodawstwo unijne daje możliwość odstąpienia od niektórych wielkości emisyjnych (…). Odstępstw można jednak dokonać wtedy, kiedy ekonomiczny rachunek jest zbyt duży w stosunku do korzyści środowiskowych” – tłumaczyła.

Dodała, że prawo unijne daje możliwość takich odstępstw właśnie w decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane.

„Zakładając, że dokonuje się takich odstępstw i tak muszą zostać dotrzymane przepisy prawa krajowe w odniesieniu do emisji dwutlenku siarki, czy rtęci. Te wartości nie mogą zostać przekroczone ponad te, które są określone w rozporządzeniach ministra środowiska” – wskazała.

Andrzejewska-Wierzbicka zaznaczyła również, że w przypadku Elektrowni Pątnów, wnioskodawca wnosi o to, by te odstępstwa mogły pozostać do 2030 roku – więc do terminu, kiedy kotły zostaną wycofane z eksploatacji. Natomiast w przypadku Konina – odstępstwa dotyczą tylko emisji rtęci i one miałby pozostać do końca 2022 roku.

„Greenpeace Polska twierdzi m.in., że konkluzje BAT, czyli najlepsze dostępne techniki pojawiły się na tyle wcześnie, że wnioskodawca powinien kotły w odpowiedni sposób modernizować. My musimy teraz rozważyć i ocenić wszystkie argumenty i oprzeć nasze rozstrzygnięcie i na przepisać prawa unijnego, i przepisach prawa krajowego” – mówiła.

Dodała, że rozprawa administracyjna jest jednym z końcowych elementów poprzedzających decyzję w tej sprawie. Rozstrzygnięcie – jak wskazała – ma zostać wydane w najbliższych tygodniach.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował, że na poniedziałkową rozprawę administracyjną stawili się jedynie przedstawiciele ZE PAK S.A. Nie pojawił się przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

„Natomiast pełnomocnik Fundacji Greenpeace Polska, przesłał swoje stanowisko na piśmie. Nieobecność podczas rozprawy uzasadniał cyt.: +iż z uwagi na panującą pandemię COVID-19 oraz związane z tym ryzyko, Fundacja podjęła decyzję o niestawiennictwie na rozprawie+” – podał Urząd Marszałkowski i zapewnił, że zadbał o wszelkie zasady bezpieczeństwa związane z trwającą pandemią.

Urząd Marszałkowski przypomniał, że pozwolenie zintegrowane obejmuje: Elektrownię Pątnów, która wytwarza energię elektryczną dla krajowego systemu elektroenergetycznego oraz Elektrownię Konin, która wytwarza energię elektryczną dla krajowego systemu elektroenergetycznego i ciepło jako centralne źródło ciepła dla miasta Konina.

Wyjaśniono, że rozprawę administracyjną poprzedziło wielomiesięczne postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Departament Środowiska UMWW, w którym zapewniony został także udział społeczeństwa. Wskazano również, że w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych do departamentu wpłynęło ok. 2,5 tys. maili z prośbą o nieprzyznawanie Elektrowni Konin oraz Pątnów odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych.

„Wszystkie maile zawierają taką samą treść, która jest także spójna z informacją na koncie facebook Greeanpeace. Niektóre informacje muszą zostać dodatkowo zweryfikowane, ponieważ właściciele adresów mailowych sygnalizują wysłanie listów bez ich wiedzy” – zaznaczono.

Urząd Marszałkowski przypomniał, że w lutym 2018 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego wezwał Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. do dostosowania posiadanego pozwolenia zintegrowanego do wymogów określonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z 31.07.2017 r., „ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Zmiany wymagają między innymi: opis instalacji, charakterystyka stosowanej technologii, rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, warunki wprowadzania do środowiska substancji energii oraz monitoring emisji” – podano. 

Źródło:PAP

Komentarze