Reklama

Elektroenergetyka

Ponad półtora miliarda EBITDA Grupy Energa po 9 miesiącach 2018 roku

Grupa Energa odnotowała po trzech kwartałach tego roku ponad półtora miliarda złotych EBITDA oraz 680 mln zł zysku netto. Przychody od stycznia do września wyniosły ponad 7,6 mld zł. Tradycyjnie największy udział w rozwoju Grupy Energa miała w ciągu 9 miesięcy Linia Biznesowa Dystrybucji, która wypracowała wynika EBITDA ponad 1,36 mld złotych.

Po 9 miesiącach tego roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 680 mln zł. Jest on o 121 mln zł, czyli o 22 proc. wyższy niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. EBITDA Grupy po trzech kwartałach tego roku wyniosła 1 587 mln zł i była porównywalna do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pozytywny wpływ na poziom EBITDA Grupy miała w ciągu 9 miesięcy tego roku przede wszystkim Linia Biznesowa Dystrybucja (wzrost EBITDA o 19 mln zł r/r) oraz Linia Biznesowa Sprzedaż (wzrost EBITDA o 26 mln zł r/r).

W trzecim kwartale 2018 roku Grupa Energa zakończyła szereg istotnych inwestycji w zakresie OZE i ochrony środowiska. W Ostrołęce B zakończona została modernizacja ostatniego bloku, który m.in. wyposażono w instalacje odazotowania i odpylania. Tym samym z końcem września wszystkie bloki w elektrowni stały się w pełni dyspozycyjne. Podpisano też umowę na budowę na terenie obiektu drugiej instalacji odsiarczania spalin. Zakończony także został remont modernizacyjny elektrowni szczytowo-pompowej Żydowo. Większe hydroelektrownie Grupy Energa, w tym Włocławek, pomyślnie przeszły certyfikację do aukcji głównych rynku mocy. Łącznie złożono też 31 wniosków na umowy FIT/FIP dla elektrowni wodnych Energi. Trzeci kwartał br. to również intensywne działania organizacyjno-prawne związane z inwestycją Ostrołęka C, czyli budową nowego, wysokosprawnego bloku energetycznego o mocy 1000 MW. W październiku spółka celowa Elektrownia Ostrołęka przeszła pozytywnie certyfikację do aukcji głównej, która odbędzie się 21 grudnia.

- Grupa Energa ma solidną wartość EBITDA, przekraczającą wyraźnie półtora miliarda złotych. Co bardzo ważne, Grupa wypracowała dotychczas aż 680 milionów zł zysku netto, to o ponad 20% więcej niż po trzech kwartałach w 2017 roku. Nasze wyniki pokazują, że Grupa dobrze radzi sobie nawet w szczególnie trudnym otoczeniu rynkowym. Potrafimy podnosić atrakcyjność i konkurencyjność naszej oferty, dzięki czemu systematycznie pozyskujemy nowych klientów. Właśnie z myślą o nich stale zwiększamy nakłady na Linię Biznesową Dystrybucji, rozwijając kompetencje i zakres aktywności kadr specjalistów, aby byli gotowi do wprowadzania na rynek nowych, innowacyjnych rozwiązań. Równolegle w całej strukturze Grupy Energa planowo prowadzimy projekty służące zwiększeniu sprawności działania i optymalizacji kosztów - mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Zarządu Energa SA.        

W ciągu 9 miesięcy br. Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 1 042 mln zł, z czego prawie 860 mln zł zainwestowano w ramach Linii Biznesowej Dystrybucja, mającej niezmiennie ponad 80 proc. udział w budowie wyniku EBITDA Grupy. Dzięki prowadzonym inwestycjom rozwojowym od stycznia do września tego roku przyłączono 40 839 nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 3 145,1 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączono do sieci 33,5 MW nowych źródeł OZE.

Wyniki Linii Biznesowych po 9 miesiącach 2018 roku

Linia Biznesowa Dystrybucji, mająca najwyższy udział w rozwoju Grupy Energa, w ciągu 9 miesięcy br. wypracowała wynik EBITDA w wysokości 1 364 mln zł, o 19 mln zł wyższy niż rok wcześniej. W III kwartale br. EBITDA wyniosła 374 mln zł, co stanowiło 88 proc. kwartalnej EBITDA Grupy. Na wysoki wynik Linii Dystrybucji w ciągu 9 miesięcy wpływ miały wyższa o blisko 107 mln zł marża na dystrybucji, wyższy o 3 proc. wolumen sprzedanej usługi dystrybucyjnej oraz niższe straty sieciowe. Negatywnie na wynik wpłynął wyraźny wzrost kosztów OPEX w III kw. br., głównie w obszarze usług obcych i świadczeń dla pracowników.

Grupa konsekwentnie realizuje zadania zaplanowane na ten rok. Mamy dobre, stabilne wyniki, mimo wyraźnie odczuwalnego wpływu wysokich, rekordowych cen uprawnień CO2 i cen energii elektrycznej. Należy szczególnie podkreślić to, że po dziewięciu miesiącach mamy solidny bufor finansowy, dający nam zabezpieczenie dla realizacji strategii. To bardzo ważne dla stabilności finansów Grupy, bo w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku na inwestycje wydaliśmy już ponad miliard złotych. Zwracam też uwagę, że Grupa nie ma takiego potencjału własnych aktywów wytwórczych jak inne pionowo zintegrowane grupy energetyczne i w konsekwencji część energii musimy kupować na rynku. Przy bardzo wysokim obecnie poziomie cen energii elektrycznej przekłada się to też na wynik Linii Biznesowej Sprzedaży. Jednak dzięki stałej analizie rynku i podejmowanym działaniom wyprzedzającym w maksymalnym możliwym stopniu ograniczamy ten negatywny wpływ na nasze wyniki. Działania te doceniają akcjonariusze i inwestorzy, utrzymując dla spółki pozytywne rekomendacje - podkreśla Jacek Kościelniak, wiceprezes Zarządu Energa SA ds. finansowych.

Linia Biznesowa Wytwarzanie osiągnęła w ciągu 9 miesięcy br. poziom EBITDA wynoszący 234 mln zł, w stosunku do 267 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Na ten wynik wpłynął w głównej mierze wzrost o 75 mln zł kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2, spowodowany wyższymi cenami rynkowymi, niższymi o 12 mln zł przychodami z usług systemowych (niższy wolumen Operacyjnej Rezerwy Mocy) oraz niższymi o 8 mln zł przychodami z ciepła (niższe wolumeny produkcji). Pozytywnie na wynik wpłynęły wyższe o 42 mln zł przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena sprzedaży w elektrowni w Ostrołęce pomimo niższych wolumenów produkcji) oraz wyższe o 24 mln zł przychody ze sprzedaży zielonych praw majątkowych.

Linia Biznesowa Sprzedaż miała w okresie od stycznia do września br. 50 mln zł EBITDA, to o 26 mln zł więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Wzrost wyniku to skutek wyższej marży na sprzedaży energii elektrycznej (o 55 mln zł r/r), do czego przyczyniły się niższe obciążenia prawno-umowne, m.in. ograniczenie funkcji Sprzedawcy Zobowiązanego. Grupa w II i III kwartale odczuwała negatywny wpływ wysokich cen energii na rynku oraz decyzji arbitrażowych i ugód z operatorami farm wiatrowych. 

Produkcja, sprzedaż i dystrybucja energii

Aktywa wytwórcze w Grupie w ciągu 9 miesięcy 2018 wyprodukowały 2 851 GWh energii elektrycznej, o 9 proc. mniej niż rok wcześniej. Wpłynęły na to czynniki takie jak: mniejsza produkcja energii w Elektrowni Ostrołęka w tzw. wymuszeniu na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce, remont jednego z bloków w tym zakładzie prowadzony w II i III kwartale oraz niewielki spadek wytwarzania energii w aktywach wodnych i wiatrowych ze względu na warunki pogodowe w II i III kwartale tego roku.

O 2 proc. w ciągu 9 miesięcy br. wzrósł natomiast łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej. Wyniósł 17 564 GWh, co oznacza wzrost o 347 GWh w porównaniu do 2017 roku.

O 3 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego był także wolumen dystrybuowanej od stycznia do września br. energii elektrycznej. Wyniósł 16 927 GWh (16 465 GWh w analogicznym okresie 2017 roku).  

Spółka Energa Operator w ciągu 9 miesięcy 2018 roku osiągnęła wskaźniki SAIDI i SAIFI na poziomie odpowiednio 124,6 min./odb. i 1,7 przerwy/odb. (w 2017 roku było to odpowiednio – 239,5 min./odb. i 2,2 przerwy/odb.). Poprawa wskaźników w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika m.in. z faktu inwestycji w obszarze dystrybucji oraz korzystniejszych warunków pogodowych niż rok wcześniej.

W ciągu trzech kwartałów 2018 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 1 042,2 mln zł, z czego najwięcej pochłonęły inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja, tj. 860,1 mln zł, które obejmowały głównie prace związane z modernizacją sieci w celu poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej czy też przyłączania nowych odbiorców.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Energa

Reklama

Komentarze

    Reklama